Model for skattefri overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond er klar

Et bredt flertal i Folketinget har udtrykt et klart ønske om at understøtte etableringen af flere fondsejede virksomheder i Danmark. Som et led i disse bestræbelser blev der nedsat en fondsarbejdsgruppe, med deltagelse fra bl.a. Plesner, der skulle udarbejde en model til sikring af bedre skattemæssige rammevilkår for etableringen af erhvervsdrivende fonde. Fondsarbejdsgruppens rapport er nu offentliggjort og forventes at danne grundlag for et snarligt lovforslag fra regeringen.

Erhvervsdrivende fonde spiller en betydelig rolle i dansk erhvervsliv, og det danske samfund nyder godt af arbejdspladser til højt kvalificerede medarbejdere og almennyttige uddelinger til bl.a. forskning, undervisning og kultur.

Et bredt flertal i Folketinget har derfor udtrykt et klart ønske om at understøtte etableringen af flere fondsejede virksomheder i Danmark. Som et led i disse bestræbelser blev fondsarbejdsgruppen nedsat med det mandat at udarbejde en model for, hvorledes erhvervsdrivende virksomheder kan overdrages til fonde med skattemæssig succession. Virksomhedsejeren skal dermed ikke betale skat af sine aktier, når de overdrages til en erhvervsdrivende fond, som skal drive virksomheden videre.

I dag (26. juni 2018) udkom så fondsarbejdsgruppens længe ventede rapport, der forventes at danne grundlag for et snarligt lovforslag fra regeringen.

Arbejdsgruppen, der består af både professorer og repræsentanter fra det danske erhvervsliv, herunder Hanne Søgaard Hansen, der er advokat hos Plesner, har i dag udsendt en omfattende rapport, der indeholder et konkret forslag til en model.
Modellen indebærer helt overordnet, at overdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond på tidspunktet for overdragelsen er skatte- og afgiftsfri både ved overdragelse i levende live og ved arv.

Der beregnes dog en såkaldt "stifterskat" (en udskudt skat) på grundlag af den skattesats, der gælder for fonden (pt. 22 pct.) af stifters avance på overdragelsestidspunktet. Stifterskatten skal tilføres en konto, hvis saldo løbende forrentes, indtil saldoen er nedbragt til 0 kr., eller fonden har afstået den samlede aktiepost. Fondens afståelse af aktier og/eller modtagelse af udbytte fra det overdragne selskab vil udløse forholdsmæssigt forfald af stifterskatten.

Det er værd at bemærke, at stifterskatten kan betales ved almennyttige/almengørende uddelinger, idet disse modregnes i den betalbare skat.

Den foreslåede beskatningsmodel skal målrettes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder, og overdragelsen skal ske med henblik på, at fonden rent faktisk viderefører virksomheden. Det foreslås derfor, at følgende betingelser skal være opfyldt for, at der kan ske beskatning efter modellen:

  • Fonden skal være en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at eje og drive virksomheden gennem en bestemmende aktiepost, og som kan have uddelingsformål til eksempelvis almennyttige eller almengørende formål (fonden må ikke have familieformål)
  • Det underliggende selskab, som fonden modtager aktier i, må ikke på overdragelsestidspunktet eller i en periode på 5 år efter overdragelsen til fonden være eller blive en såkaldt "pengetank".
  • Fonden skal blive ejer af mindst 25 pct. af kapitalen i selskabet og mere end 50 pct. af stemmerettighederne (udbytte skal tilfalde fonden i forhold til dens ejerandel).

Modellen skal desuden kunne anvendes i relation til udenlandske fonde i EU/EØS-området. Dette kræver dog blandt andet, at fondsformuen - som det er tilfældet for danske fonde - er endeligt og uigenkaldeligt udskilt fra stifteren. Hertil kommer, at også udenlandske fonde skal betale stifterskat.

Rapporten og modelforslaget vil blive præsenteret for aftalepartierne, der skal godkende modellen med henblik på udarbejdelse af et lovforslag.

Plesner følger den kommende proces tæt.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter