De nye AB aftalevilkår - de væsentligste ændringer

Plesners entrepriseteam giver et overblik over de nye AB regler (AB 18, ABT 18 og ABR 18 mv.) og hvilke væsentlige ændringer der er sket.

Den 2. februar 2018 sendte AB-udvalget udkast til AB 18 og ABR 18 i høring, og den 21. juni 2018 blev den endelige og samlede pakke af AB standardvilkår afleveret til transport-, bygnings- og boligministeren.

I nedenstående Plesner Insights gennemgår Plesner de væsentligste ændringer der er sket i de nye AB aftalevilkår, der består af følgende:
  • AB 18 (almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed) - Plesner gav deres første overblik over reglerne i AB 18, da høringsudkastet blev offentliggjort den 2. februar 2018. Læs nærmere herom her.

    Det er kun mindre forhold, der er ændret fra høringsudkastet til den endelige version af AB 18. Dette vedrører navnlig tvisteløsningsbestemmelserne i kapitel J, hvor diverse formelle krav til indhold af eksempelvis syn og skøn, hurtig afgørelse samt anlæggelse af voldgiftssag er udgået, samt hvor der nu kan træffes hurtig afgørelse af flere forhold, herunder af udformning af detailtidsplan, placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer, fastlæggelse af grænseflader for arbejde og afslag på godkendelse af en udpeget underentreprenør. Til sidst er der for så vidt angår hurtige afgørelser nu anført, at indbringelse for voldgift ikke har opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse.

  • ABR 18 (almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed) - Plesner gav ligeledes deres første overblik over reglerne i ABR 18, da høringsudkastet blev offentliggjort den 2. februar 2018. Læs nærmere herom her.

    Ligesom ved AB 18 er det også kun mindre forhold, der er ændret fra høringsudkastet til den endelige version af ABR 18. Dette vedrører navnlig tvisteløsningsbestemmelserne i kapitel J, der er ændret på samme måde som AB 18. Derudover er bestemmelsen om omprojektering i § 46 ændret, således at en rådgiver ikke er forpligtet til at omprojektere, hvis rådgiveren kan sandsynliggøre, at omprojekteringen er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Størstedelen af ændringerne fremstår dog som præciseringer.
  • ABT 18 (almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed) - Plesner har her gennemgået de væsentligste nyskabelser med ABT 18.

  • AB Forenklet og ABR Forenklet - Plesner har her gennemgået de nye forenklede betingelser for både arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB Forenklet) samt for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet).

  • APPs (appendikser) - AB-udvalget har som noget nyt i det nye AB-system introduceret fire APPs, netop APP Projektudvikling, APP Projektoptimering, APP Driftskrav samt APP Incitamenter. Disse APPs er nærmere gennemgået her.

Alle ovenstående AB aftalevilkår kan findes her

 

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise