Ny ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab offentliggjort

FRI og DANSKE ARK har den 28. juni 2018 offentliggjort den nye ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab (2018).

Den netop offentliggjorte ydelsesbeskrivelse erstatter ydelsesbeskrivelse for byggeri og planlægning (2012) og skal anvendes som grundlag for aftaler om rådgivning i forbindelse med byggeri og landskabsarbejder.

Den nye ydelsesbeskrivelse indeholder betydelige ændringer i forhold til ydelsesbeskrivelse for byggeri og planlægning (2012), hvilket primært skyldes følgende fire forhold:

  1. Der er igennem tiden opstået et større behov for at synliggøre og regulere samarbejdet mellem de projekterende rådgivere og entreprenører. Dette behov har i ydelsesbeskrivelsen (2018) blandt andet resulteret i en opdeling af den tidligere hovedprojektfase i to faser, nemlig udbudsprojekt, der fastlægger grundlaget for entrepriseudbud, og udførelsesprojekt, der beskriver hvordan rådgivere og entreprenører i fælleskab når frem til det endelige fastlagte projekt.

  2. Der er vedtaget nye AB-regler, der på en ny og mere detaljeret måde end tidligere, regulerer aftaleforholdet og samarbejdet mellem byggeriets parter. Der henvises til "Nye aftalevilkår i byggeriet - AB-systemet netop offentliggjort ". En opdatering og ensretning af ydelsesbeskrivelsen var derfor nødvendig, og har blandt andet resulteret i, at ydelsesbeskrivelsen nu i højere grad og på samme måde som AB18 og ABR18 stiller krav til klarhed om, hvem der har ansvaret for hvilke ydelser, samt krav til budget- og risikostyring, herunder pligten til løbende at opdatere den økonomiske ramme.

  3. Der er ligeledes vedtaget et nyt bygningsreglement (BR18), hvilket også har nødvendiggjort en opdatering og ensretning af ydelsesbeskrivelsen.

  4. Siden offentliggørelsen af ydelsesbeskrivelsen for byggeri og planlægning (2012) er der sket en kæmpe udvikling indenfor byggeriets digitalisering (se i øvrigt "Digital entrepriseret"). Dette har nødvendiggjort en opdatering af ydelsesbeskrivelsen, hvorefter FRI og DANSKE ARKS nuværende tillæg "8.4 Digital projektering" (2016) er blevet en integreret del af den nye ydelsesbeskrivelse, og hvorefter kravene til de digitale leverancer i hver fase er blevet tydeliggjort.

Overordnet er opdateringen af ydelsesbeskrivelsen således aktualiseret af et behov for at tilpasse beskrivelsen til byggeriets gennerelle udvikling.

Den nye ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab (2018) kan findes her.

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise