Ny EU-dom om momsfradrag i holdingselskaber lemper dansk praksis

EU-Domstolen har den 5. juli 2018 afsagt dom om, at holdingselskabers udlejning af fast ejendom til datterselskaber skal anses for økonomisk virksomhed. Når holdingselskabet er frivilligt momsregistreret for udlejningen, har holdingselskabet ret til momsfradrag for generalomkostninger. Dommen må give anledning til en ændring af dansk praksis, idet SKAT i et styresignal fra 2015 har fastslået det modsatte; nemlig at udlejning af maskiner og fast ejendom ikke udgør økonomisk virksomhed, som giver ret til momsfradrag.


Sagens faktum
Sagen omhandlede et fransk holdingselskab, der som sin eneste aktivitet udlejede fast ejendom til sine datterselskaber. Holdingselskabet foretog i 2009 en omstrukturering af koncernen, hvilket inkluderede afhændelse og erhvervelse af værdipapirer, og det afholdte i den forbindelse  en række momsbelagte udgifter. De franske skattemyndigheder afviste holdingselskabets anmodning om momsfradragsret, idet myndighederne fandt, at udlejningen af fast ejendom ikke var økonomisk virksomhed med ret til momsfradrag.

EU-Domstolens afgørelse
EU-Domstolen bemærkede, at et holdingselskab driver økonomisk virksomhed, når det samtidig med den passive kapitalanbringelse direkte eller indirekte griber ind i administrationen af de selskaber, hvori kapitalinteresserne besiddes. Der er dog ikke tale om økonomisk virksomhed, hvis den pågældende indgriben alene følger af de rettigheder, som holdingselskabet har i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager.

Tidligere har Domstolen fastslået, at en indgriben i form af levering af administrative, finansielle, regnskabsmæssige, kommercielle, IT-mæssige og tekniske ydelser er udtryk for økonomisk virksomhed. Disse eksempler er ifølge Domstolen ikke udtømmende, og i den netop afsagte dom supplerer Domstolen de nævnte eksempler ved at fastslå, at udlejning af fast ejendom til et datterselskab også skal anses for økonomisk virksomhed, der giver ret til momsfradrag. Det forudsætter dog, at udlejningen har en permanent karakter, at den ydes mod vederlag, og at udlejningen er omfattet af en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom.

Videre konkluderer Domstolen, at omkostninger forbundet med erhvervelse af andele i datterselskaber skal anses for generalomkostninger, som holdingselskabet kan fradrage fuldt ud. Det er endvidere væsentligt at notere sig, at Domstolen bemærker, at der ved vurderingen af momsfradragsretten ikke skal tages hensyn til holdingselskabets omsætning som følge af udlejningen til datterselskaber og indkomsten fra holdingselskabets passive kapitalanbringelse.


Dommens betydning for dansk praksis
I 2015 udsendte SKAT et styresignal om, hvornår holdingselskaber skal anses for at drive økonomisk virksomhed. Af styresignalet fremgår, at udlejning af f.eks. maskiner og fast ejendom ikke kan anses for indgriben i administrationen af datterselskaberne, og at denne aktivitet derfor ikke er økonomisk virksomhed med ret til momsfradrag.

EU-dommen må bør føre til en lempelse af dansk praksis, og det må derfor forventes, at SKAT vil udstede et nyt styresignal, der tager højde for EU-Domstolens seneste dom. Holdingselskaber, der har udlejet f.eks. maskiner og fast ejendom med moms, og som ikke hidtil har fået godkendt momsfradrag, vil have ret til genoptagelse af deres momstilsvar.

Dommen kan læses her

Styresignalet kan læses her

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter