Anvendelse af evalueringsmodel med minimumspoint for kvalitet ikke i strid med udbudsreglerne

Det er ikke i strid med udbudsreglerne at anvende en evalueringsmetode, hvorefter tilbud udelukkes fra den videre evaluering, hvis de ikke opnår et bestemt antal point ved evalueringen af tilbuddets kvalitet. Det fastslår EU-Domstolen i en ny dom. EU-Domstolen understreger dog samtidig, at ordregiveren altid ved fastsættelse af evalueringsmetoden skal sikre overholdelse af de generelle principper om ligebehandling og gennemsigtighed. Dette indikerer, at en evalueringsmetode som den omhandlede konkret vil kunne være i strid med udbudsreglerne. Ordregiver bør derfor sikre sig, at udbudsbetingelserne nøje beskriver kriterierne for at opnå det krævede antal point, så det er gennemsigtigt for tilbudsgiverne.

Baggrund

EU-Domstolens dom udspringer af en tvist mellem en spansk fond (Musikene) og en potentiel tilbudsgiver (Montte) i forbindelse med et offentligt udbud af en kontrakt om levering af musikinstrumenter, elektroakustisk og audiovisuelt udstyr, optagelsesudstyr mv.

Det fremgik af udbudsbetingelserne, at tilbudsevalueringen ville blive foretaget i to faser, dvs. en "teknisk fase" og en "økonomisk fase". I den tekniske fase ville tilbuddenes kvalitet blive evalueret og tildelt point i henhold til den i udbudsbetingelserne fastsatte pointskala. Kun de tilbud, som i den tekniske fase opnåede mindst 35 point, ville gå videre til den økonomiske fase, hvor prisen ville blive evalueret.

Montte indgav kort efter offentliggørelsen af udbuddet en klage til et spansk klagenævn for udbud. Montte gjorde gældende, at kravet om, at tilbudsgiver skulle opnå et bestemt antal point i den tekniske fase for at gå videre til den økonomiske fase var i strid med udbudsreglerne. Montte anførte, at en sådan evalueringsmetode medførte, at vægtningen af de tekniske kriterier og priskriteriet forrykkedes.

EU-Domstolens dom

EU-Domstolen fastslår, at det ikke er strid med udbudsreglerne, at ordregiver anvender en evalueringsmetode, hvorefter tilbud, der ikke opnår et på forhånd bestemt antal point i relation til de kvalitative kriterier, udelukkes fra den videre tilbudsevaluering. EU-Domstolen begrunder dette med, at et sådant tilbud i princippet ikke opfylder ordregivers behov, og at ordregiver derfor ikke kan forpligtes til at tage tilbuddet i betragtning ved vurderingen af, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.

EU-Domstolen understreger dog samtidig, at ordregiver ved fastsættelse af en sådan evalueringsmetode er forpligtet til at sikre overholdelse af de generelle principper om ligebehandling og gennemsigtighed. EU-Domstolen angiver ikke mere præcist, hvad dette indebærer. Det indikerer dog, at en evalueringsmetode, hvorefter tilbud, der ikke opnår et på forhånd bestemt antal point i relation til de kvalitative kriterier, udelukkes fra den videre tilbudsevaluering, vil kunne være i strid med udbudsreglerne alt efter dens udformning.

Praktiske konsekvenser af dommen

Dommen indeholder en principiel tilkendegivelse af, at ordregivere som udgangspunkt ikke er afskåret fra at anvende en evalueringsmetode, hvor tilbud udelukkes fra den videre evaluering, hvis de ikke opnår et bestemt antal point ved evalueringen af tilbuddets kvalitet.

Det har tidligere været behæftet med usikkerhed, om en sådan evalueringsmetode er forenelig med udbudsreglerne. Det skyldes, at der efter praksis tilkommer ordregiver et vidt skøn ved evalueringen til de indkomne tilbuds kvalitet og dermed, om tilbudsgiver opnår det fastsatte antal point for at gå videre i tilbudsevalueringen.

EU-Domstolen henviser som nævnt også til, at ordregiver skal overholde de generelle principper om ligebehandling og gennemsigtighed. Dette indikerer, at en evalueringsmetode som den omhandlede konkret vil kunne være i strid med udbudsreglerne, hvis ordregiver er overladt et meget vidt skøn ved evalueringen af, om tilbudsgiver opnår det fastsatte antal minimumpoint. Ordregiver bør derfor sikre sig, at det i udbudsbetingelserne er nøje beskrevet, hvad der skal til for at opnå det krævede antal point, således at dette er gennemsigtigt for tilbudsgiverne.

Læs EU-Domstolens afgørelse

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret