Forslag til ændring af udbudsloven - nye pligter for ordregiver

Regeringen har den 5. oktober 2018 sendt et lovforslag om ændring af udbudsloven i høring. Lovforslaget indeholder nye pligter for ordregiver. Det foreslås således, at ordregiver fremover skal beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet og adskille vurderingen af opfyldelse af kvalitative kriterier fra vurderingen af kriteriet "pris" ved større bygge- og anlægskontrakter.

Regeringen har den 5. oktober 2018 sendt et lovforslag om ændring af udbudsloven i høring. Formålet med de foreslåede ændringer til loven er at sikre mere kvalitet og gennemsigtighed i offentlige udbud.

Forslaget indeholder således to nye pligter for ordregiver:

  • Pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.
  • Pligt til at adskille vurderingen af opfyldelse af kvalitative kriterier fra vurderingen af kriteriet "pris" ved større bygge- og anlægskontrakter.

Såfremt lovforslaget vedtages, vil loven forventeligt træde i kraft den 1. juli 2019 og finde anvendelse på alle udbud offentliggjort efter denne dato.

Beskrivelse af evalueringsmetoden

Udbudslovens § 160, stk. 1, foreslås ændret til følgende:

"En ordregiver skal i udbudsmaterialet fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen. Specifikke parametre i evalueringsmodellen kan afhænge af de indkomne tilbud, men det skal entydigt fastlægges og beskrives på forhånd, hvordan parametrene fastlægges. Parametrene i evalueringsmodellen kan ikke afhænge af de indkomne tilbud på en måde, der beror på ordregivers valg eller vurdering efter åbningen af tilbuddene."

Med den foreslåede ændring indføres således en pligt for ordregiver til i udbudsmaterialet at fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen. Formålet hermed er at styrke gennemsigtigheden i udbudsprocessen for tilbudsgiverne, inden de afgiver tilbud, hvilket skulle give  mulighed for at optimere tilbud. Samtidig understøttes hensynet til ligebehandling af tilbudsgiverne.

Det vil dog være muligt at lade specifikke parametre i evalueringsmodellen afhænge af de indkomne tilbud, men det skal entydigt fastlægges og beskrives på forhånd, hvordan parametrene fastlægges, idet parametrene i evalueringsmodellen ikke må afhænge af de indkomne tilbud på en måde, der beror på ordregivers valg eller vurdering efter åbningen af tilbuddene.

Baggrunden for den foreslåede ændring er Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland. Denne sag blev anlagt med henblik på at skabe klarhed over rækkevidden af forpligtelsen i udbudslovens 160, stk. 1, til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Klagenævnet for Udbud konstaterede, at udbudslovens § 160, stk. 1, ikke indebærer en pligt for ordregiver til at beskrive alle dele af evalueringsmetoden i udbudsmaterialet.

Tilbudsevaluering ved større bygge- og anlægsarbejder

I udbudslovens § 159 foreslås følgende indsat som nyt stk. 8:

»Stk. 8. Ved udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på mere end 350.000.000 kr. eksklusive moms, og hvor ordregiver anvender tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. § 162, stk. 1, nr. 3, skal ordregiver foretage evalueringen af de kvalitative kriterier adskilt fra evalueringen af priskriteriet. Ved gennemførelse af udbud omfattet af denne bestemmelse finder § 7 i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) ikke anvendelse."

Med den foreslåede ændring indføres således en pligt for ordregivere til ved offentlige bygge- og anlægskontrakter med en anslået kontraktværdi på mere end 350.000.000 kr. eksklusive moms at holde vurderingen af priskriteriet adskilt fra vurderingen af de kvalitative kriterier, dvs. ordregiver skal foretage sin vurdering af, hvordan tilbuddene opfylder de kvalitative kriterier, forud for at ordregiver opnår kendskab til priserne i de indkomne tilbud. Det betyder, at ordregivere skal sikre, at tilbud afgives således, at ordregiver kan gøre sig bekendt med og vurdere beskrivelsen af, hvorledes de kvalitative kriterier opfyldes, uden forud herfor at få kendskab til den tilbudte pris. Dette vil eksempelvis kunne realiseres ved, at tilbud skal afgives ved at uploade separate dokumenter i ordregivers elektroniske udbudssystem, og at systemet teknisk sikrer, at dokumentet med de tilbudte priser ikke kan åbnes, før kvalitetsvurderingen er gennemført.

Formålet med den foreslåede bestemmelse er at fjerne risikoen for, at ordregivers kendskab til prisen påvirker vurderingen af kvaliteten af de indkomne tilbud. Det fremgår således af forarbejderne til bestemmelsen, at der kan være risiko for, at kendskab til prisen kan få en afsmittende effekt på en efterfølgende vurdering af kvaliteten.

Læs lovforslaget

Plesners følger udviklingen i lovgivningsprocessen og følger op, når der er nyt om lovforslaget.