Momsfritagelse på vej for digitale aviser

Momsfritagelse for digitale aviser er i dag kommet et afgørende skridt nærmere. EU's finansministre er netop blevet enige om at skabe mulighed for at anvende lavere momssatser eller helt at momsfritage digitale aviser, bøger og tidsskrifter, sådan som mulighederne allerede er for trykte produkter.

Trykte aviser er momsfritaget i Danmark med den såkaldte nulmomssats. Nulmomsfritagelsen er særligt fordelagtig, fordi de i modsætning til andre fritagelser ikke begrænser fradragsretten for købsmoms. Trods røster om urimeligheden i, at digitale aviser ikke kan gøre brug af nulmomssatsen, har det på grund af EU's momsregler, som Danmark er underlagt, hidtil ikke været muligt at udvide nulmomsen til at omfatte digitale aviser.

Efter de gældende EU-regler skal digitale produkter, herunder aviser, bøger og tidsskrifter, belægges med standardmomssatsen. Den forskelsbehandling, som dette medfører, har ifølge EU-Domstolen et lovligt formål, fordi reglerne sikrer, at alle digitale produkter behandles momsmæssigt ens, hvilket skaber klare, enkle og ens regler. Dermed blev det også slået fast, at en ligebehandling af trykte og digitale aviser vil kræve en direktivændring.

Direktivændringen var på vej allerede i 2016, da EU-Kommissionen fremsatte et direktivforslag om, at medlemslandene kunne vælge at lade lavere momssatser, herunder den danske nulmomssats, omfatte digitale aviser, bøger og tidsskrifter. Dermed var der åbnet for en udvidelse af anvendelsesområdet for den danske nulmomssats. Direktivforslaget har, som det er sædvanligt, været behandlet i både Rådet og Europa-Parlamentet, og der er altså nu nået politisk enighed blandt EU's finansministre. Det er i skrivende stund uvist, hvornår ændringen får virkning.

Det må forventes, at direktivændringen, for så vidt angår aviser, vil blive implementeret i Danmark, idet regeringen og DF i forårets medieforlig indgik aftale om, at digitale aviser skulle omfattes af nulmomssatsen, hvis og når direktivændringen blev en realitet.

Gennem dansk praksis er der fastsat en række kriterier for, hvornår der foreligger en trykt avis. Det må forventes, at de samme kriterier også vil gøre sig gældende for digitale aviser. For at en publikation kan anses som en avis, skal følgende forudsætninger være opfyldte:

  • Publikationen skal primært læses for sit indhold af aktuelt nyhedsstof. For publikationer, som på grund af udgivelseshyppigheden ikke kan bringe dagsaktuelt nyhedsstof, er det en betingelse, at indholdet kommenterer eller uddyber emner, der har været aktuelle siden sidste udgivelse
  • Publikationen skal henvende sig til en videre (almen) kreds af læsere
  • Publikationen skal behandle et bredt emneområde

I forbindelse med en helhedsvurdering af publikationen kan der derudover tages hensyn til:

  • Om publikationen må anses for at fremtræde som avislignende i teknisk og typografisk henseende. For trykte avisers vedkommende betyder det papirkvalitet, tryk, layout mv.
  • Om publikationen sælges i løssalg eller kun til abonnenter (foreningsmedlemmer)
  • Oplagets størrelse
  • Om redaktionen er godkendt til at uddanne journalister

Er der tvivl om, hvorvidt et digitalt medie opfylder kriterierne for at blive anset for en avis, kan Skattestyrelsen anmodes om et bindende svar.

Det må forventes, at den gældende forpligtelse for virksomheder, som udgiver aviser, til at betale lønsumsafgift, også vil komme til at gælde digitale aviser. Lønsumsafgiften betales efter de gældende regler som værdien af salget af aviser * 3,54 %.

Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der er politisk opbakning til at udvide nulmomssatsen til digitale bøger og tidsskrifter, som efter de gældende regler er omfattet af standardsatsen på 25 %.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter