Bedre vilkår for tiltrækning af kapital og opsparing i investeringsinstitutter

Folketinget har netop vedtaget en lovændring, der indebærer en forbedring af vilkårene for opsparing i investeringsinstitutter samt mulighederne for at tiltrække kapital til danske investeringsinstitutter. De nye regler er en udløber af regeringens, Dansk Folkepartis og Radikale Venstres aftale fra 2017 om at styrke erhvervs- og iværksætterområdet i Danmark.

Opsparing i investeringsinstitutter

Efter nugældende regler beskattes investeringer i udenlandske investeringsinstitutter som hovedregel som kapitalindkomst, selvom investeringsinstituttet er aktiebaseret (efter reglerne om investering i investeringsselskaber), mens tilsvarende danske aktiebaserede investeringsinstitutter beskattes som aktieindkomst (efter reglerne om investeringsinstitutter med minimumsbeskatning).

Med den netop vedtagne lovændring ensrettes reglerne, således at også investeringer i udenlandske institutter skal beskattes som aktieindkomst. Dette omfatter bl.a. aktiebaserede ETF’er (Exchange Traded Funds).

Formålet med ændringen er at forbedre danske investorers investeringsvilkår og dermed øge konkurrencen og incitamentet til at investere bredt i aktier, herunder via udenlandske investeringsinstitutter som ETF’er.

Med de nye regler henregnes afkast fra et investeringsselskab til aktieindkomsten, uanset om investeringsinstituttet er dansk eller udenlandsk. Det er dog en betingelse, at der er tale om et aktiebaseret selskab (i modsætning til obligationsbaseret). Betingelserne for at et selskab vil blive anset for aktiebaseret er følgende:

  1. Investeringsselskabet skal give Skatteforvaltningen meddelelse om, at selskabet er aktiebaseret.
  2. 50 % eller mere af selskabets aktivmasse i løbet af hvert kalenderår skal gennemsnitligt være placeret i værdipapirer mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven (med undtagelse af aktier mv. omfattet af den nye bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 19 C og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning). Den resterende aktivmasse skal være placeret i værdipapirer m.v. (den såkaldte "anbringelsesbetingelse").

Såfremt betingelserne ikke er opfyldt, anses selskabet som obligationsbaseret med den konsekvens, at afkast henregnes til kapitalindkomsten.

Der var oprindeligt lagt op til, at det - som ved investering i danske investeringsinstitutter - skulle være muligt med en beskatning efter realisationsprincippet (gevinst/tab opgøres først på tidspunktet for afståelsen) frem for efter lagerprincippet (gevinst/tab opgøres hvert indkomstår, selvom der ikke sker afståelse). Dette indgår dog ikke i lovændringen, da vurderingen heraf - ifølge høringssvar under det lovforberedende arbejde - endnu ikke er afsluttet. Lagerbeskatningen opretholdes derfor foreløbigt som hidtil.

Tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter

Investering i danske investeringsinstitutter kan ske enten ved investering i et dansk investeringsselskab eller ved investering i et dansk investeringsinstitut med minimumsbeskatning.

Efter de tidligere regler eksisterede en mulig barriere for udenlandske investorer, der investerede i danske investeringsinstitutter, idet investorerne ved at investere i danske institutter skulle betale en højere udbytteskat, end hvis de i stedet investerede direkte i instituttets underliggende værdipapirer. 

Med lovændringen fritages udenlandske investorer, der investerer i danske investeringsselskaber eller danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning for dansk udbytteskat.

Fritagelsen er dog betinget af, at det danske investeringsselskab henholdsvis det danske investeringsinstitut med minimumsbeskatning betaler en skat på 15 % af udbyttet, som selskabet/instituttet måtte modtage ved dets investering i danske aktier. Herved sikres udbytteskatten ved den del af investeringen, der vedrører danske aktier.

Betingelsen gælder ikke i forhold til en række nærmere opregnede udbyttekategorier, herunder udbytter modtaget fra et andet investeringsselskab/investeringsinstitut.

Det foreslås endvidere i relation til definitionen af et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, at et investeringsinstitut, der ønsker at være et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, samtidig med at der træffes valg herom, skal vælge, at instituttet skal beskattes af udbytter, der modtages ved investering i aktier i danske selskaber. 

Der stilles således dels krav om et aktivt valg og om samtidighed, hvis der skal ske beskatning hos instituttet af udbytter af danske aktier. Et investeringsinstitut med minimumsbeskatning kan ikke efterfølgende vælge, at instituttet skal have status som institut med beskatning af udbytter af danske aktier. Ønskes et omvalg kan dette alene ske ved, at instituttet ophører og etablerer et nyt institut.

Et dansk investeringsinstitut med minimumsbeskatning, som har valgt beskatning af udbytte af danske aktier, kan dog godt efterfølgende ændre status til investeringsselskab, da dette ikke ændrer på beskatningen af udbytter.

De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2020.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter