Ændring af udbudsloven vedtaget

Folketinget har den 26. februar 2019 vedtaget en ændring af udbudsloven. Ændringen indebærer, at ordregivere fremover skal beskrive alle dele af evalueringsmodellen på forhånd i udbudsbetingelserne, og at vurderingen af opfyldelse af de kvalitative kriterier skal adskilles fra vurderingen af kriteriet "pris" ved større bygge- og anlægskontrakter. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2019 og finder anvendelse på alle udbud offentliggjort efter denne dato.

Pligt til at beskrive evalueringsmetoden

Udbudslovens § 160, stk. 1, ændres til følgende:

"En ordregiver skal i udbudsmaterialet fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen. Specifikke parametre i evalueringsmodellen kan afhænge af de indkomne tilbud, men det skal entydigt fastlægges og beskrives på forhånd, hvordan parametrene fastlægges. Parametrene i evalueringsmodellen kan ikke afhænge af de indkomne tilbud på en måde, der beror på ordregivers valg eller vurdering efter åbningen af tilbuddene."

Der indføres således en pligt for ordregiver til i udbudsbetingelserne at fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen.

Formålet hermed er at styrke gennemsigtigheden i udbudsprocessen for tilbudsgiverne, inden de afgiver tilbud. Fuld indsigt i evalueringsmodellen skulle således give tilbudsgiverne mulighed for at optimere deres tilbud. Fastlæggelse og beskrivelse af evalueringsmodellen på forhånd understøtter samtidig hensynet til ligebehandling af tilbudsgiverne, da ordregiver ikke vil have mulighed for at udforme modellen efter at have opnået kendskab til de indkomne tilbud.

Det vil være muligt at lade specifikke parametre i evalueringsmodellen afhænge af de indkomne tilbud, men det skal entydigt fastlægges og beskrives i udbudsbetingelserne på forhånd, hvordan disse parametre fastlægges. Den endelige fastlæggelse af parametrene må dog ikke afhænge af ordregivers diskretionære valg eller vurdering efter at have opnået kendskab til de indkomne tilbud.

Baggrunden for ændringen af § 160 er Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland, hvor Klagenævnet for Udbud konstaterede, at den nuværende bestemmelse i udbudslovens § 160, stk. 1, ikke indebærer en pligt for ordregiver til at beskrive alle dele af evalueringsmetoden i udbudsbetingelserne.

Tilbudsevaluering ved større bygge- og anlægsarbejder

I udbudslovens § 159 indsættes som nyt stk. 8 og 9:

"Stk. 8. Ved offentligt eller begrænset udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på mere end 350 mio. kr. eksklusive moms, hvor ordregiver anvender tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. § 162, stk. 1, nr. 3, skal ordregiver foretage evalueringen af de kvalitative kriterier uden kendskab til evalueringen af priskriteriet, jf. dog stk. 9. Ved gennemførelse af udbud omfattet af 1. pkt. finder § 7 i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren ikke anvendelse.

Stk. 9. Stk. 8 finder ikke anvendelse, når ordregiver efter § 170 tilbagekalder sin tildelingsbeslutning.
"

Der indføres således en pligt for ordregivere til udbud af bygge- og anlægskontrakter med en anslået kontraktværdi på mere end 350.000.000 kr. eksklusive moms at holde vurderingen af priskriteriet adskilt fra vurderingen af de kvalitative kriterier, dvs. ordregiver skal foretage sin vurdering af, hvordan tilbuddene opfylder de kvalitative kriterier, forud for at ordregiver opnår kendskab til priserne.

Dette vil f.eks. kunne ske ved, at tilbud afgives ved at uploade separate dokumenter i ordregivers elektroniske udbudssystem, og at systemet teknisk sikrer, at dokumentet med de tilbudte priser ikke kan åbnes, før kvalitetsvurderingen er gennemført.

Pligten til at holde vurderingen af priskriteriet adskilt fra vurderingen af de kvalitative kriterier gælder dog kun i forbindelse med anvendelse af procedurerne offentligt og begrænset udbud af bygge- og anlægskontrakter med en anslået kontraktværdi på mere end 350.000.000 kr. eksklusive moms. Pligten til at adskille tilbudsevalueringen på denne vis gælder således ikke i forbindelse med anvendelse af udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog.

Med den nye bestemmelse i stk. 9 præciseres det endvidere, at pligten til at holde vurderingen af priskriteriet adskilt fra vurderingen af de kvalitative kriterier endvidere ikke finder anvendelse, når ordregiver efter udbudslovens § 170 tilbagekalder sin tildelingsbeslutning med henblik på at foretage en ny tilbudsevaluering. Ordregiver vil i sådanne situationer være forpligtet til at foretage den fornyede evaluering på grundlag af de samme tilbud, som lå til grund for den oprindelige evaluering, og vil således have kendskab til priserne på tidspunktet for den fornyede evaluering.

Se den vedtagne ændring af udbudsloven

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret