Forhold efter konkursdekret relevante ved konkurskarantæne

Vestre Landsret har i en ny afgørelse pålagt en tidligere direktør af et større selskab konkurskarantæne i 3 år.

Kendelsen er særligt interessant, fordi Vestre Landsret lægger stor vægt på forhold udvist efter konkursdekretets afsigelse. Retten lægger bl.a. vægt på den manglende udlevering af det fuldstændige bogførings- og regnskabsmateriale og på den konsekvente og langvarige nægtelse af at udlevere materialet til kurator.

Selskabets formål var at drive virksomhed med udlejning af materiel, og før selskabet gik konkurs havde selskabet en årlig bruttofortjeneste på over 70 mio. kr. og bruttoaktiver for i alt ca. 210 mio. kr. Der er i boet anmeldt krav for ca. 117 mio. kr.

Vestre Landsret lagde i sin afgørelse vægt på følgende forhold:

  1. Få dage før der blev afsagt konkursdekretet foranledigede den tidligere direktør, at virksomheden og dens frie aktiver blev overdraget til et selskab, som hans samlever ejer. Det er kurators opfattelse, at salgsprisen af virksomheden var for lav, hvilket der blev gjort gældende i sagen, ligesom der verserer en særskilt retssag om ledelsesansvar og omstødelse af virksomhedsoverdragelsen.
  2. Vestre Landsret fastslår i afgørelsen, at kurator efter grundlæggende konkursretlige principper har krav på fuldstændig indsigt i det konkursramte selskabs regnskabs- og bogføringsmateriale mv. for at kunne gennemføre en forsvarlig bobehandling, herunder så kurator kan foretage kontrol af de økonomiske dispositioner, som er foretaget i selskabet inden konkursen, og at selskabets tidligere direktør i selskabet var ansvarlig for efter konkursen at sikre, at regnskabs- og bogføringsmaterialet uden videre blev videregivet til kurator. Efter konkursens indledning var kurator imidlertid nødsaget til at iværksætte fogedforretning for at få selskabets regnskabs- og bogføringsmateriale udleveret, og først efter at have opnået kendelse hos fogedretten og derefter hos Vestre Landsret om udlevering af selskabets bogføring, blev kurator ca. 10 måneder efter konkursdekretets afsigelse blev sat i besiddelse af kopi af ufuldstændige dele af selskabets bogføringsmateriale.
  3. Ca. 200 leasede aktiver var ifølge leasingselskaberne ikke udleveret til leasingselskaberne, hvilket den tidligere direktør bestred. Vestre Landsret fandt, at den tidligere direktør ikke i fornødent omfang havde sikret, at de nødvendige oplysninger om leasingaktivernes placering mv. blev udleveret til kurator, så kurator kunne videregive disse oplysninger til leasingselskaberne.
  4. I et års tid op til selskabets konkurs skete der et væsentlig antal overførsler på i alt ca. 16 mio. kr. fra det konkursramte selskab til øvrige selskaber kontrolleret af den tidligere direktør. Konkursboet har gjort omstødelseskrav gældende, og sagen blev forligt inden hovedforhandlingen, men Landsretten fremhævede i sin afgørelse, at det måtte have formodningen for sig, at der har været tale om omstødelige betalinger, selv om der på grund af en fortrolighedsklausul i forliget ikke var fremlagt nærmere oplysninger om forligets indhold, ligesom retten fremhævede, at der ikke var fremlagt dokumentation for, at der skulle være tale om sædvanlige betalinger mellem selskaberne. Landsretten har herved pålagt den tidligere direktør bevisbyrden for, at der ikke skulle være tale om omstødelige forhold.

Vestre Landsret fastholder i sin kendelse udgangspunktet om 3 års karantæne, selvom der er gået mere end tre år fra konkursdekretets afsigelse til kendelsen om karantæne foreligger. Dette er begrundet med forholdenes grovhed, og at sagsbehandlingstiden i det væsentligste skyldes den tidligere direktørs forhold.

Den tidligere direktør havde kæret Retten i Hjørrings kendelse om konkurskarantæne til Landsretten, men Vestre Landsret kom altså til det samme resultat som byretten.

Advokat Pernille Bigaard er udpeget som kurator for konkursboet, og retssagen har ved Vestre Landsret været ført af advokat Victoria Grevit Eriksen og ved Retten i Hjørring af advokat Michael Schebye Brandt-Jensen.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion