Erstatning til forbigået tilbudsgiver

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 7. juni 2019 tilkendt en forbigået tilbudsgiver erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Ordregiver havde ikke sandsynliggjort, at ordregiver ville have annulleret udbuddet, hvis ordregiver havde været opmærksom på, at det vindende tilbud var ukonditionsmæssigt.

Klagenævnet for Udbud gav ved kendelse af 30. august 2018 Pankas A/S ("Pankas") medhold i en klage over, at Haderslev Kommune ("HK") havde tildelt en kontrakt om udførelse af asfaltarbejder på en række vejstrækninger i kommunen til SR-Gruppen A/S ("SR-Gruppen"), uagtet at SR-Gruppens tilbud skulle have været afvist som ukonditionsmæssigt.

Da Pankas havde afgivet det næstbedste tilbud, gjorde Pankas efterfølgende krav gældende om erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse (dvs. tabt fortjeneste). Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. juni 2019 omhandler spørgsmålet om erstatning. 

Klagenævnet fastslog indledningsvist, at HK havde handlet ansvarspådragende over for Pankas ved at have tildelt kontrakten til en tilbudsgiver, som skulle have været afvist som ukonditionsmæssig.

Klagenævnet udtalte herefter, at det påhvilede HK at sandsynliggøre, at HK ville havde annulleret udbuddet, såfremt HK havde været opmærksom på, at tilbuddet fra SR-Gruppen var ukonditionsmæssigt. Dette fandt Klagenævnet ikke, at HK havde sandsynliggjort, idet HK blot havde anført, at der ikke bestod en kontraheringspligt for HK, og at HK derfor ikke havde været forpligtet til at antage Parkas' tilbud.

Klagenævnet tog følgelig Pankas' påstand om erstatning til følge. På baggrund af usikkerheder med hensyn til mulighederne for at realisere den beregnede fortjeneste fastsatte Klagenævnet erstatningen skønsmæssigt til 600.000 kr.

Plesners bemærkninger

Det følger af praksis fra Klagenævnet for Udbud, at en ordregiver ikke skal betale erstatning til en forbigået tilbudsgiver, hvis ordregiver kan sandsynliggøre at ville have annulleret udbuddet, såfremt det vindende tilbud viste sig ukonditionsmæssigt. Kendelsen er et eksempel på en situation, hvor ordregiver ikke har formået at sandsynliggøre dette. Med kendelsen fastslås det, at det ikke er tilstrækkeligt blot at henvise til, at der ikke består en kontraheringspligt for ordregiver.

Et eksempel på, at ordregiver omvendt har formået at sandsynliggøre at ville have annulleret, er Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. februar 2019, Aarsleff Rail A/S mod Viborg Kommune. I denne sag havde ordregiver gjort gældende, at udbuddet ville være blevet annulleret, hvis klager skulle have været tildelt kontrakten, da klagers tilbud indebar en væsentlig budgetmæssig overskridelse.

Se afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret