Nye pligter for ordregivere pr. 1. juli 2019

Den 1. juli 2019 træder en ændring af udbudsloven i kraft, som bl.a. indebærer, at ordregivere fremover skal beskrive alle dele af evalueringsmodellen på forhånd i udbudsbetingelserne. Pligten gælder for alle udbud, der offentliggøres efter den 1. juli 2019. Plesner har stor erfaring med evalueringsmodeller og kan bistå med rådgivning herom fra såvel et juridisk som økonomisk perspektiv.

Pligt til at beskrive evalueringsmetoden

Fra 1. juli 2019 ændres udbudslovens § 160, stk. 1, til følgende:

"En ordregiver skal i udbudsmaterialet fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen. Specifikke parametre i kan afhænge af de indkomne tilbud, men det skal entydigt fastlægges og beskrives på forhånd, hvordan parametrene fastlægges. Parametrene i evalueringsmodellen kan ikke afhænge af de indkomne tilbud på en måde, der beror på ordregivers valg eller vurdering efter åbningen af tilbuddene."

Der indføres hermed en pligt for ordregiver til i udbudsbetingelserne at fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen. 

Ændringen tilsigter at styrke gennemsigtigheden i udbudsprocessen for tilbudsgiverne, inden de afgiver tilbud. Fuld indsigt i evalueringsmodellen vil give tilbudsgiverne mulighed for at optimere deres tilbud. Fastlæggelse og beskrivelse af evalueringsmodellen på forhånd understøtter samtidig hensynet til ligebehandling af tilbudsgiverne, da ordregiver ikke vil have mulighed for at udforme modellen efter at have opnået kendskab til de indkomne tilbud.

Det vil stadig være muligt at justere modellen, idet det er tilladt at lade specifikke parametre i evalueringsmodellen afhænge af de indkomne tilbud, men fastlæggelsen af disse parametre skal entydigt beskrives i udbudsbetingelserne, således at tilbudsgiverne forud for tilbudsafgivelse har kendskab hertil. Den endelige fastlæggelse af parametrene må således ikke afhænge af ordregivers diskretionære valg eller vurdering efter at have opnået kendskab til de indkomne tilbud. 

Hvordan kan Plesner hjælpe?

Plesner har stor erfaring med udformning og vurdering af evalueringsmodeller og kan bistå med rådgivning herom fra såvel et juridisk som økonomisk perspektiv.

Der skal altid foretages konkret vurdering af hvilken model, som vil være egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der findes forskellige typer af modeller (pointmodeller, prismodeller mv.). Plesner kan bistå ordregivere med valget mellem forskellige typer af modeller, herunder ved at belyse fordele og ulemper ved modellerne i forhold til det konkrete udbud. Plesner kan desuden bistå med den beskrivelse af modellen, som skal være indeholdt i udbudsmaterialet, og sikre, at denne overholder kravene i udbudsloven.

Tilbudsgivere har ingen indflydelse på evalueringsmodellen, men den af ordregiver valgte model har betydning for tilbudsgivere og tilbudsgiveres udarbejdelse af sit tilbud. Plesner kan bistå tilbudsgiver med rådgivning om forståelsen og konsekvenser af den af ordregiver valgte model, hvilket kan være værdifuldt forud for tilbudsafgivelse, herunder om modellen er i overensstemmelse med udbudsreglerne. Efter ordregivers evaluering foreligger kan Plesner bistå med at vurdere, om ordregiver konkret har anvendt den i udbudsmaterialet beskrevne model korrekt, og om den har været egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret