Den Fælles Patentdomstol - en status

En ny udmelding fra den tyske regering skaber yderligere tvivl om, hvornår Den Fælles Patentdomstol (UPC) kan træde i kraft. Det er usikkerheden om de juridiske konsekvenser af Brexit og implikationerne for en europæisk patentreform, som den tyske regering mener skal undersøges nærmere. Det forventes nu, at UPC tidligst kan træde i kraft i løbet af 2020.

Den Fælles Patentdomstol (UPC) skulle efter planen have været trådt i kraft i 2017. Det er meningen, at domstolen fremover skal håndtere sager vedrørende europæiske patenter samt sager vedrørende et nyt, europæisk enhedspatent. Enhedspatent indføres sammen med domstolen.

Ikrafttrædelsen og opstarten af patentdomstolen afventer imidlertid fortsat den tyske ratificering af aftalen. Denne er sat i bero på et søgsmål ved den tyske forbundsforfatningsdomstol ("Bundesverfassungsgericht", BVerfG"). Sagen er på domstolens program for 2019, men det er usikkert, om den reelt vil træffe afgørelse i sagen i år.

Den tyske regering har imidlertid i begyndelsen af august i et svar til Rigsdagen meldt ud, at spørgsmålet om Brexits implikationer for en europæisk patentreform spiller en vigtig rolle i den videre implementeringsproces, og at de reelle og juridiske konsekvenser af Brexit skal undersøges og afstemmes på europæisk niveau. Disse overvejelser er ikke afsluttede, ikke mindst fordi væsentlige faktorer omkring Brexit stadig er ukendte.

Det må således forventes, at selv hvis den tyske forbundsforfatningsdomstol måtte træffe afgørelse før Brexit, vil Tyskland ikke ratificere før konsekvenserne af Brexit kendes, og betydningen heraf har været drøftet på europæisk plan. Det må forventes at tage nogen tid, og UPC-systemet kan derfor tidligst forventes at træde i kraft i 2020.

Det er fortsat uklart, om Storbritannien kan være med i UPC efter Brexit. Det vil både afhænge af vilkårene for udtrædelsen og den politiske vilje hos UPC-landene. Det har fra nogle sider været hævdet, at kun EU-lande kan være medlemmer af ordningen. Andre har hævdet, at dette er et problem, man kan komme uden om. Debatten er omtalt flere steder tidligere. Se Plesners tidligere nyhed:
 "Max Planck-instituttet sår tvivl om patentdomstolens lovlighed"

Det er Plesners opfattelse, at spørgsmålet om UPC-systemets lovlighed bør afklares inden systemet træder i kraft. Ellers kan brugerne ikke have tillid til de afgørelser, som domstolen kommer til at træffe.

Den komite, der står for forberedelsen af ordningen, har i juni 2019 besluttet at genåbne rekrutteringsprocessen for dommere til domstolen, se nyheden her.

Kilder tæt på komitéen har dog oplyst, at dette har været planlagt længe for at sikre sig, at kandidaterne på listen fortsat var interesserede, og at nye kvalificerede kandidater kunne søge. Dette kan derfor ikke tages som udtryk for, at en opstart af domstolen er nært forestående.

Se mere om den nye patentordning på www.plesner.com/upc

Nyt om UPC - den fælles patentdomstol