Mediebureauer indgik ulovlig aftale om kundedeling

Sø- og Handelsretten har ved dom af den 21. oktober 2019 stadfæstet Konkurrenceankenævnets kendelse om, at det var ulovligt, at mediebureauerne Mediacenter Danmark A/S og MPE Distribution ApS indgik aftale om, at MPE Distribution ApS ikke måtte give tilbud på distribution af adresseløse forsendelser til Mediacenter Danmark A/S' kunder.

Baggrunden for dommen 

Mediacenter Danmark A/S ("MCD") og MPE Distribution ApS ("MPE") er mediebureauer, der blandt andet indkøber distribution af adresseløse forsendelser fra Post Danmark og videresælger denne ydelse til annoncører.

MCD og MPE indgik i 2013 aftale om, at MPE indkøbte distribution af adresseløse forsendelser gennem MCD ("Samarbejdsaftalen"). Herved kunne MCD forhandle med Post Danmark om en større samlet indkøbsvolumen og forhåbentligt opnå lavere priser, end hvis parterne forhandlede enkeltvis. 

Efter indgåelse af Samarbejdsaftalen instruerede MCD MPE om, at MPE ikke måtte give tilbud til MCD's eksisterende kunder, og at MPE inden kontakt til potentielle kundeemner skulle spørge MCD, om de allerede var kunde hos MCD, hvilket MPE efterfølgende gjorde ("Kundedelingsaftalen"). Det foregik primært telefonisk, men en del af koordineringen foregik også via SMS, hvor MPE eksempelvis skrev "[…] har du den", hvortil MCD svarede "ja det har jeg". 

Konkurrencerådet fandt i 2017, at dette udgjorde en aftale om kundedeling mellem konkurrenter i strid med konkurrencelovens § 6. Denne afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i 2018, hvorefter MCD indbragte sagen for Sø- og Handelsretten. 

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat 


Sø- og Handelsretten lagde til grund, at Kundedelingsaftalen var en særskilt aftale, der var uafhængig af Samarbejdsaftalen. Retten lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at Samarbejdsaftalen ikke havde omtalt koordinering af kunder.   

Retten fandt, at denne særskilte Kundedelingsaftale udgjorde en såkaldt horisontal aftale, altså en aftale mellem konkurrenter. Dermed afviste retten indirekte, at Kundedelingsaftalen kunne være omfattet af den såkaldte vertikale gruppefritagelse. 

Retten fandt endvidere, at Kundedelingsaftalen hverken var en nødvendig del af Samarbejdsaftalen eller kunne karakteriseres som et agentforhold. Blandt andet på den baggrund fandt retten, at Kundedelingsaftalen måtte anses for at have haft til formål at begrænse konkurrencen. Dermed var den ulovlig, uden at konkurrencemyndighederne behøvede at påvise, at den faktisk havde haft en konkurrencebegrænsende effekt.  

Endeligt afviste Retten, at Kundedelingsaftalen opfyldte betingelserne for individuel fritagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. I den forbindelse henviste retten til Konkurrenceankenævnets bemærkninger om, at MCD blandt andet ikke havde dokumenteret, at Kundedelingsaftalen medførte effektivitetsgevinster, som kom slutbrugerne til gode.

Sagen er anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Plesners bemærkninger 

Dommen viser, at hvis konkurrenter indgår i et (lovligt) samarbejde om eksempelvis indkøb og/eller distribution af varer eller tjenesteydelser, skal de være meget opmærksomme på, at de ikke i forbindelse med samarbejdet indlader sig på drøftelser om eksempelvis deling af kunder eller markeder, fastsættelse af priser eller anden koordinering af parternes adfærd på markedet. 

Læs Sø- og Handelsrettens dom her 

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse her

Læs Konkurrencerådets afgørelse her 

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret