Konkurrenter overtrådte forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler i flere år efter ophørt kontakt

Konkurrenceankenævnet har ved kendelse af 6. november 2019 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse af 19. december 2018 om, at to outdoor-medieudbydere i en årrække havde koordineret rabatsatser i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6 og TEUF art. 101. Konkurrenceankenævnet fandt blandt andet, at parterne havde indgået en såkaldt samordnet praksis om koordinering af rabatsatser i flere år efter, at de sidst havde kontakt med hinanden.

Clear Channel Danmark A/S ("Clear Channel") og AFA JCDecaux A/S ("AFA JCDecaux") er konkurrerende udbydere af reklameplads i outdoor-medier, såsom buslæskærme, plakater og billboards. De sælger ofte outdoor-reklamepladsen gennem mediebureauer, som videresælger den til annoncører. Historisk set gav parterne en række rabatter til mediebureauerne, herunder en såkaldt medieprovision på 10%, som mediebureauerne typisk gav videre til annoncørerne.

I september 2008 indgik Clear Channel og AFA JCDecaux en skriftlig aftale om koordinering af deres rabatsatser for 2009, som blandt andet omfattede en reduktion af medieprovisionen til 7%. I oktober 2009 indgik parterne en ny skriftlig aftale for 2010, som blandt andet omfattede en afskaffelse af medieprovisionen. I november 2009 drøftede parterne kundernes reaktioner på de nye rabatsatser.

Derefter ophørte Clear Channel og AFA JCDecaux med at have kontakt med hinanden. De indgik således ikke yderligere skriftlige aftaler om koordinering af rabatsatser for 2011 og frem, og konkurrencemyndighederne fandt ikke bevis for yderligere kontakt mellem dem efter november 2009. De fortsatte dog begge i perioden 2011-2015 med at anvende de rabatsatser, der var aftalt for 2010, herunder at de ikke genindførte medieprovisionen.

I april 2015 foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en kontrolundersøgelse hos parterne. Den 19. december 2018 traf Konkurrencerådet afgørelse om, at de i perioden september 2008 og frem til april 2015 havde indgået en aftale og/eller samordnet praksis om koordinering af rabatsatser i strid med konkurrencelovens § 6 og TEUF art. 101. Clear Channel og AFA JCDecaux indbragte herefter Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet.

Konkurrenceankenævnets kendelse

Konkurrenceankenævnet lagde til grund, at Clear Channel og AFA JCDecaux i perioden september 2008 til december 2010 havde indgået skriftlige aftaler om koordinering af rabatsatser.

For så vidt angår perioden efter 2010 fandt ankenævnet ikke belæg for at antage, at parterne havde indgået stiltiende aftaler eller anden form for koordinering, der havde karakter af en aftale.

Imidlertid fandt ankenævnet, at parterne efter 2010, og indtil kontrolundersøgelsen i april 2015, havde indgået en såkaldt samordnet praksis, som også er omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. I den forbindelse lagde ankenævnet blandt andet vægt på, at parterne havde haft kontakt i en længere periode frem til november 2009, at ingen af parterne efter 2010 tog klart afstand fra adfærden, og at parterne efter 2010 fortsatte med at anvende de aftalte rabatsatser. Dermed var det godtgjort, at parterne også efter 2010 havde en fælles forståelse om at anvende de tidligere aftalte rabatsatser.

Ankenævnet fandt, at både de skriftlige aftaler for 2009 og 2010 og den efterfølgende samordnede praksis havde haft til formål at begrænse konkurrencen og derfor var i strid med konkurrencelovens § 6 og TEUF art. 101. På denne baggrund stadfæstede ankenævnet Konkurrencerådets afgørelse.

Konkurrencerådet har oplyst, at de nu vil anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Plesners bemærkninger

Kendelsen viser, at hvis konkurrenter indgår en aftale om at koordinere deres adfærd i en vis periode, anses den konkurrencestridige adfærd ikke nødvendigvis for at ophøre ved udløbet af aftalen, selvom konkurrenterne derefter ikke har yderligere kontakt med hinanden. Afhængig af omstændighederne kan de anses for efterfølgende at indgå i en samordnet praksis, der er lige så konkurrencestridig som en aftale. For at undgå det kan de være nødt til at tage klart afstand fra den tidligere aftale.

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse

Læs Konkurrencerådets afgørelse

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret