Lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgift for familievirksomheder vedtaget

Regeringen fremsatte onsdag den 20. november 2019 lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgiften for familieejede virksomheder. Lovforslaget blev vedtaget den 20. december 2019 og træder i kraft 1. januar 2020. Formålet med lovændringen er at tilbagerulle den lempelse af gave- og arveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed, som blev indført af den tidligere regering som kompensation for en tidligere skærpelse af værdiansættelsesreglerne gældende for sådanne overdragelser.

Socialdemokratiet og en række støttepartier varslede forud for folketingsvalget tidligere i år, at de - efter et regeringsskifte - ville forhøje gave- og arveafgiften i forbindelse med overdragelse af familieejede virksomheder.

Baggrunden for dette var, at den tidligere Venstre-ledede regering i 2017 med virkning fra 2016 indførte en reduktion af gave- og arveafgiften ved generationsskifter af familieejede virksomheder, sådan at afgiften gradvist skulle sænkes fra 15 % i 2015 til 5 % i 2020. Den reducerede gave- og arveafgift finder anvendelse ved overdragelse af erhvervsaktive virksomheder inden for den nære familie, såfremt en række betingelser er opfyldt, og udgør 6 % i 2019. Reduktionen blev indført som reaktion på, at den hidtil gældende praksis for værdiansættelse af sådanne virksomheder i forbindelse med generationsskifter var blevet skærpet i betydelig grad i 2015.

Ifølge lovforslaget, der nu er vedtaget, forhøjes gave- og arveafgiften ved overdragelse af virksomhed ved generationsskifte imidlertid tilbage til 15 %. Lovændringen indebærer dermed, at der fremover gælder den samme afgiftssats - på 15 % inden for den nære familie - ved overdragelse af gave og udlodning af arv, uanset om der sker overdragelse af erhvervsvirksomhed eller anden formue.

Det er væsentligt at bemærke, at lovændringen ikke indebærer nogen ændring af de gældende værdiansættelsesregler. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget skal overdragne virksomheder fortsat værdiansættes til "handelsværdien".

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget skulle forslaget bidrage til at understøtte en mere hensigtsmæssig investerings- og erhvervsstruktur, således at valget om, hvorvidt en virksomhed skal overdrages til eksterne købere eller generationsskiftes inden for familien, i mindst mulig omfang påvirkes af skattelovgivningen.

Allerede inden fremsættelsen af lovforslaget har der været rejst betydelig kritik fra mange sider, særligt i relation til den likviditetsbelastning, som en afgiftsforhøjelse vil indebære i forbindelse med generationsskifter.

Som modsvar herpå foreslås, at de gældende regler om henstand med betaling af gave- og arveafgift ændres således, at der fremover ved familieoverdragelser af erhvervsvirksomheder skal gælde et retskrav på at få henstand og afdrage gave-/arveafgiften over 30 år. I dag har skattemyndighederne mulighed for at give henstand, men der er ikke et retskrav på at få henstanden, og henstand kan ikke gives for mere end 15 år ved overdragelse af erhvervsvirksomheder.

Ifølge de nye regler vil henstandsbeløbet skulle forrentes med en rentesats svarende til standardrenten i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 (pt 2,7 %), og renten vil skulle forfalde til betaling samtidig med det årlige afdrag. Såfremt en arving, legatar eller gavemodtager har hjemsted i et land, hvormed Danmark ikke har en aftale om bistand i skattesager, vil henstandsordningen være betinget af, at der over for skattemyndighederne stilles betryggende sikkerhed for betaling af afgiften.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2020.

Det er bemærkelsesværdigt, at lovforslaget ikke blev sendt i høring forud for fremsættelsen, og at der i forbindelse med fremsættelsen blev fastsat en høringsfrist til mandag den 25. november 2019, hvilket indebar, at landets virksomheder og øvrige interessenter havde tre hverdage til at komme med kommentarer og indvendinger til lovforslagets indhold.

Kontakt os for yderligere oplysninger om den nye lovændring vedrørende gave- og arveafgift for familievirksomheder og om vores mulighed for at bistå med rådgivning.

Læs det vedtagne lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgift for familievirksomheder

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter