Lovforslag om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde er fremsat

Regeringen har den 26. marts 2020 fremsat det lovforslag, der skal gennemføre fondsarbejdsgruppens model til succession ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond.

I sommeren 2018 præsenterede en fondsarbejdsgruppe bestående af både professorer og repræsentanter fra det danske erhvervsliv, herunder bl.a. Hanne Søgaard Hansen, advokat hos Plesner og tidligere formand for Skatterådet, en længe ventet rapport med forslag til en konkret model til sikring af bedre skattemæssige rammevilkår for etableringen af erhvervsdrivende fonde.

Arbejdsgruppens arbejde var baseret på et politisk ønske om at understøtte etableringen af flere fondsejede virksomheder i Danmark og dermed fondes betydelige rolle i dansk erhvervsliv.

Modellen indebærer helt overordnet, at en fysisk persons ("stifters") overdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond, f.eks. i forbindelse med et generationsskifte, på overdragelsestidspunktet er skatte- og afgiftsfri både ved overdragelse i levende live og ved arv.

Der skal dog beregnes en såkaldt "stifterskat" (en udskudt skat) på grundlag af den skattesats, der gælder for fonden (pt. 22 pct.) af stifters avance på overdragelsestidspunktet. Stifterskatten skal tilføres en konto, hvis saldo løbende forrentes, indtil saldoen er nedbragt til 0 kr., eller indtil fonden har afstået den samlede aktiepost. Fondens afståelse af aktier og/eller modtagelse af udbytte fra det overdragne selskab vil udløse forholdsmæssigt forfald af stifterskatten.

Det er værd at bemærke, at stifterskatten kan nedbringes ved almennyttige/almenvelgørende uddelinger, idet disse modregnes i den skyldige skat.

Den foreslåede beskatningsmodel skal målrettes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder, og overdragelsen skal ske med henblik på, at fonden rent faktisk viderefører virksomheden. Det foreslås derfor, at følgende betingelser skal være opfyldt for, at der kan gives stifter skattefrihed efter modellen:

  • Fonden skal være en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at eje og drive virksomheden gennem en bestemmende aktiepost, og som derudover kan have uddelingsformål til eksempelvis almennyttige eller almenvelgørende formål (fonden må ikke have familieformål).
  • Det underliggende selskab, som fonden modtager aktier i, må ikke på overdragelsestidspunktet eller i en periode på 5 år efter overdragelsen til fonden være eller blive en såkaldt "pengetank".
  • Fonden skal blive ejer af mindst 25 pct. af kapitalen i selskabet og mere end 50 pct. af stemmerettighederne (udbytte skal mindst tilfalde fonden i forhold til dens ejerandel).

Modellen vil desuden kunne anvendes i relation til udenlandske fonde i EU/EØS-området. Dette kræver dog blandt andet, at fondsformuen - som det er tilfældet for danske fonde - er endeligt og uigenkaldeligt udskilt fra stifteren. Hertil kommer, at også udenlandske fonde skal betale stifterskat.

I det udkast, der i efteråret 2019 blev sendt til høring, var der lagt op til, at den hidtil gældende såkaldte holdingmodel reelt skulle afskaffes. En sådan afskaffelses var ikke en del af arbejdsgruppens forslag, og denne del af høringsudkastet mødte stor kritik. Holdingmodellen indebærer, at et holdingselskab kan overdrage en virksomhed til en almennyttig/almenvelgørende fond uden skat for holdingselskabet eller hovedaktionæren (stifter).

Regeringen har lyttet til kritikken, og holdingmodellen er bevaret, dog således at Skatterådet ifølge forslaget skal godkende overdragelsen. Der er lagt op til, at Skatterådet skal følge samme praksis, som rådet hidtil har fulgt i de bindende svar.

Loven skal efter forslaget træde i kraft den 1. juli 2020.

Se lovforslaget som fremsat

Plesner følger den kommende proces tæt.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter