Tyskland underkender UPC-aftalen

Den tyske forfatningsdomstol, "Bundesverfassungsgericht" ("BVerfG") har her fredag morgen underkendt den tyske gennemførelse af aftalen om Den Fælles Patentdomstol (UPC) som værende i strid med den tyske forfatning. Det betyder, at den tyske ratificering af aftalen p.t. er udskudt på ubestemt tid. Da Tysklands ratificering er nødvendig for, at UPC-aftalen kan træde i kraft, er ordningens ikrafttræden ligeledes udskudt på ubestemt tid.

Dommen blev afsagt af 8 dommere, hvor et flertal på 5 stemte for at underkende aftalen.

Flertallet fremhæver særligt følgende i sin begrundelse:

For det første at gennemførelsen ikke var sket med det nødvendige, kvalificerede flertal på 2/3 i den tyske forbundsdag. Et sådant flertal kræves nemlig ifølge den tyske forfatning, hvis der skal foretages (visse) ændringer i EU's traktatgrundlag eller tilsvarende regler. Af forskellige grunde mente flertallet, at UPC-aftalen indebar en ændring i EU's traktatgrundlag, nærmere bestemt EUF-traktatens artikel 262. EUF-traktatens artikel 262 giver muligheden for at tillægge EU-Domstolen kompetence til at afgøre tvister i sager vedrørende immaterielle rettigheder. Ved at oprette Den Fælles Patentdomstol var artikel 262 dermed blevet ændret eller ophævet.

For det andet fremhævede flertallet, at UPC-aftalen overførte en række kompetencer til patentdomstolen, der ellers ville ligge hos de tyske domstole. Eksempelvis kompetencen til at kende patenter ugyldige med direkte virkning i Tyskland. Dette krævede også vedtagelse af gennemførelsesloven med 2/3-flertal. Dette led i begrundelsen svarer meget til den begrundelse, der medførte, at den danske gennemførelse af UPC-aftalen først kunne ske efter, at loven havde været godkendt ved en folkeafstemning, jf. Grundlovens § 20, da det nødvendige 5/6-flertal ikke kunne opnås.

Begrundelsen for underkendelsen er overtrædelse af en formalitetsregel. I princippet kan den tyske forbundsdag derfor vedtage gennemførelsesloven igen med det nødvendige flertal, sådan at ratificering kan finde sted. Gennemførelsesloven blev vedtaget enstemmigt med 35 stemmer. Det manglende, kvalificerede flertal skyldtes således tilsyneladende ikke, at der var politisk uenighed om at gennemføre UPC-aftalen, men at for få personer stemte.

Det er dog usikkert om dette kan og vil ske lige med det første. De fleste europæiske landes regeringer har andre og vigtigere ting at tænke på med den igangværende Corona/COVID-19-krise. Dette vil nok også gælde et stykke tid efter, at krisen er overstået.

Herudover er der fortsat det tidligere beskrevne problem med Brexit, og hvad der skal ske med den britiske underafdeling af den centrale afdeling. Den tyske regering har tidligere meldt ud, at den under alle omstændigheder ville drøfte UPC-aftalen i lyset af Brexit med de øvrige deltagende lande. Behovet for en sådan drøftelse er ikke blevet mindre efter, at Storbritannien har meldt ud, at de ikke vil deltage i UPC.

Det er derfor ikke realistisk, at Den Fælles Patentdomstol kommer i gang lige foreløbig.

Engelsk udgave af pressemeddelelsen fra BVerfG


Dommen fra BVerfG (tysk)

Læs mere om UPC på Plesners temaside om Den Fælles Patentdomstol

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret