Introduktion af forenklet EU-genopretningsprospekt som led i genopretningen efter Covid-19

Europa-Kommissionen vedtog den 24. juli 2020 en genopretningspakke vedrørende kapitalmarkederne som led i EU-Kommissionens samlede strategi for genopretning efter Covid-19. Som led i genopretningspakken foreslås prospektforordningen (2017/1129) tilpasset, for at forenkle adgangen til at rejse kapital. Der gives adgang til at udarbejde et særligt forenklet EU-genopretningsprospekt, hvor målet er, at det skal være nemt for virksomhederne at udarbejde, nemt for investorer at læse og nemt for de relevante myndigheder at kontrollere og godkende.

Baggrunden for genopretningspakken vedrørende kapitalmarkederne er et ønske om at gøre det nemmere for kapitalmarkederne at understøtte genopretningen af den europæiske økonomi i kølvandet på Covid-19.

Et prospekt skal typisk indeholde informationer om virksomheden som vurderes at være nødvendige for, at en investor kan træffe en informeret beslutning om at investere i virksomheden. Det er typisk tidskrævende og dyrt at udarbejde og få godkendt et prospekt og dette kan derfor medvirke til at udelukke virksomheder fra at rejse kapital over kapitalmarkederne i kølvandet på Covid-19. 

Formålet med introduktionen af EU-genopretningsprospektet er således at forenkle proceduren for og kravene til udarbejdelsen og godkendelsen af et prospekt. Det forenklede EU-genopretningsprospekt skal understøtte, at virksomheder der som konsekvens af Covid-19 har behov for at rejse kapital, eksempelvis til brug for at genoprette virksomhedernes kapitalberedskab og/eller sikre en holdbar gælds/egenkapital-ratio, nemmere kan rejse denne kapital.

EU-genopretningsprospektet er tænkt som et midlertidigt værktøj i forbindelse med genopretningsfasen af økonomien af Europa som konsekvens af Covid-19, hvorfor ordningen udelukkende vil være tilgængelig i 18 måneder fra ikrafttrædelsen. 

EU-genopretningsprospektet kan udelukkende anvendes til sekundære udstedelser og for virksomheder som har været optaget til handel på et reguleret marked eller EU-vækstmarked i minimum 18 måneder.

For at gøre det nemmere, hurtigere om mindre omkostningstungt for virksomheder, mere overskueligt for investorer og nemmere for kompetente myndigheder at godkende, skal EU-genopretningsprospektet (i) bestå af et enkelt dokument (ii) i sammenligning med andre prospekttyper (herunder det simplificerede prospektformat for sekundære udstedelser) være væsentligt forenklet og (iii) maksimalt være 30 A4 sider langt. 

Indholdskravet er baseret på en forudsætning om, at hovedparten af de oplysninger der typisk kræves offentliggjort i et prospekt for sekundære udstedelser i henhold til prospektforordningen allerede vil være offentliggjort. EU-genopretningsprospektet skal således som minimum alene indeholde følgende:

  • Et resume på maksimalt 2 sider,
  • Ansvarserklæring,
  • Mest væsentlige risikofaktorer,
  • Regnskaber (års og halvårs) for de seneste 12 måneder,
  • Nyere tendenser,
  • Oplysninger om udbuddet (pris, størrelse, garantier, praktisk information om tegning, afvikling, osv.),
  • Baggrund for udbuddet og anvendelse af provenu, 
  • Erklæring om driftskapital og
  • Information om interessekonflikter og aktionærsammensætning efter udbuddet.

Endeligt forkortes fristen for godkendelse af prospektet til 5 arbejdsdage, for at sikre hurtigere adgang til godkendelse af prospektet. 

Reglerne om passporting finder anvendelse på EU-genopretningsprospektet. 

Genopretningspakken vedrørende kapitalmarkederne vedtaget af EU-Kommissionen skal endeligt vedtages af EU-Parlamentet og det Europæiske Råd og vil efter endelig vedtagelse og ikrafttrædelse finde direkte anvendelse. Det er endnu uklart hvornår EU-Parlamentet og det Europæiske Råd forventes at behandle genopretningspakken vedrørende kapitalmarkederne.

Seneste nyt om M&A og Capital Markets

Capital Markets