Lovforslag om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde vedtaget

Folketinget har den 3. december 2020 vedtaget det lovforslag, der skal gennemføre fondsarbejdsgruppens model til succession ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde. Arbejdsgruppen foreslog i sin rapport en konkret model, hvorefter aktier kunne overdrages til en erhvervsdrivende fond, uden at dette ville medføre betaling af skat eller afgift på tidspunktet for overdragelsen. Rapporten beskrev desuden den hidtil gældende praksis, hvorefter fysiske personer havde mulighed for, uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, at gennemføre en overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, såfremt aktierne blev overdraget via et holdingselskab, ejet af den pågældende person. I det udkast, der i efteråret 2019 blev sendt til høring, var der imidlertid ikke lagt op en videreførelse af denne såkaldte holdingmodel. Efter stor kritik blev denne del i forslaget justeret, og reglerne, der har været undervejs længe, bliver med virkning fra den 1. januar 2021 nu endelig en realitet.

Det oprindelige lovforslag, fremsat den 26. marts 2020, lagde op til en model, hvorefter en fysisk persons overdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond, f.eks. i forbindelse med et generationsskifte, på overdragelsestidspunktet er skatte- og afgiftsfri, både ved overdragelse i levende live og ved arv.

Lovforslaget blev, bortset fra en udskydelse af lovens ikrafttræden, den 7. oktober 2020 genfremsat i uændret form, og fra den 1. januar 2021 kan en virksomhedsejer derfor benytte enten fondsbeskatningsmodellen eller holdingmodellen ved ønske om skatte- og afgiftsfri overdragelse af sin erhvervsvirksomhed til en fond.

Ved loven udmøntes således aftalen fra december 2018 mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om at sikre skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Fondsbeskatningsmodellen

Med vedtagelsen af lovforslaget vil en stifters gaveoverdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond fremadrettet være skatte- og afgiftsfri på overdragelsestidspunktet, såfremt visse betingelser er opfyldt, som skitseret nedenfor.

Der skal beregnes en såkaldt "stifterskat" (en udskudt skat) på grundlag af den skattesats, der gælder for fonden (pt. 22 pct.) af stifters avance på overdragelsestidspunktet. Stifterskatten skal indgå på en saldo, der  løbende forrentes, indtil saldoen er nedbragt til 0 kr., eller indtil fonden har afstået den samlede aktiepost i det overdragne selskab. Fondens afståelse af aktier og/eller modtagelse af udbytte fra det overdragne selskab vil udløse forholdsmæssigt forfald af stifterskatten. Stifterskatten påhviler fonden og ikke stifter.

Det er værd at bemærke, at stifterskatten kan nedbringes ved almennyttige/almenvelgørende uddelinger, idet fradragsværdien af sådanne uddelinger modregnes i den skyldige skat.

Beskatningsmodellen er målrettet overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder, og overdragelsen skal ske med henblik på, at fonden rent faktisk viderefører virksomheden. Følgende betingelser skal derfor være opfyldt for skattefrihed efter modellen:

  • Fonden skal være en erhvervsdrivende fond, hvis vedtægtsbestemte formål skal være at eje og drive virksomheden. Fonden kan derudover også have uddelingsformål til eksempelvis almennyttige eller almenvelgørende formål.
  • Fonden må ikke have familiemæssige formål. Familie må således ikke være tillagt fortrinsret til uddelinger, fortrinsret til at indtage en bestemt stilling eller til på anden måde at oppebære økonomiske ydelser fra fonden eller fra en virksomhed, hvorover fonden har en bestemmende indflydelse. Dette gælder dog ikke hverv som medlem af bestyrelsen.
  • Fonden skal efter overdragelsen eje mindst 25 pct. af kapitalen i selskabet og mere end 50 pct. af stemmerettighederne.
  • Mindst 50 pct. af værdien af de aktiver bortset fra aktier, som fonden indirekte bliver ejer eller medejer af som følge af overdragelsen, skal ejes af selskaber, som fonden direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over.
  • Udbytte af aktierne i selskabet skal tilfalde fonden med mindst samme andel som fondens andel af kapitalen.
  • Aktierne skal overdrages uden modydelse, og aktiernes værdi med fradrag af stifterskatten skal tilfalde fondens grundkapital.
  • Det underliggende selskab, som fonden modtager aktier i, må ikke på overdragelsestidspunktet eller i en periode på 5 år efter overdragelsen til fonden være eller blive en såkaldt "pengetank".

Holdingmodellen

Efter den hidtil gældende praksis kunne en virksomhedsejer lade sit holdingselskab overdrage et underliggende datterselskab til en fond skatte- og afgiftsfrit (holdingmodellen). Loven indebærer, at holdingmodellen bevares, dog med den betingelse, at Skatterådet skal tillade overdragelsen. Tillades overdragelsen ikke, vil overdragelsen blive anset som udbytte og være skattepligtig for hovedaktionæren.

Tilladelsen fra Skatterådet vil efter loven bero på en konkret vurdering foretaget i overensstemmelse med den hidtil gældende praksis, udmøntet ved afgørelser truffet af Højesteret, Skatterådet og Ligningsrådet (daværende).

Tilladelsen er derfor betinget af, at aktierne overdrages til en fond, som hovedsageligt har et almennyttigt eller almenvelgørende formål. For overdragelse til en udenlandsk fond er det endvidere en betingelse, at hovedaktionæren har givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på at disponere over midlerne i det overdragne selskab. Fonden skal desuden have hjemsted i en stat, der har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark.

Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Se lovforslaget som vedtaget

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter