Nye regler om forbrugerkøb undervejs

Købelovens regler om forbrugerkøb står over for en større opdatering. De nye regler betyder blandt andet, at købelovens regler om forbrugerkøb udtrykkeligt kommer til at gælde for alle digitale tjenester og alt digitalt indhold, at formodningsreglen på 6 mdr. forlænges til et år, at reklamationsfristen forlænges ud over de 2 år i visse situationer og meget mere.

Baggrund

Den kommende opdatering af købelovens regler sker som led i implementeringen af to nye EU-direktiver om henholdsvis varer og digitale tjenester. Det overordnede formål med direktiverne er at ensrette og modernisere reglerne om forbrugerbeskyttelse i EU. Varedirektivet (2019/771/EU) erstatter forbrugerkøbsdirektivet og skal sikre en yderligere harmonisering af bl.a. reglerne om mangler og mangelsbeføjelser ved forbrugerkøb, mens der med direktivet om digitalt indhold og digitale tjenester (2019/770/EU), som noget helt nyt, indføres en særskilt køberetlig regulering for digitalt indhold og digitale tjenester. 

Justitsministeriet har den 28. januar 2021 sendt den første delbetænkning om implementering af de to nye direktiver i høring. Betænkningen indeholder udvalgets forslag til implementering af direktiverne. I det følgende gives et kort overblik over udvalgets væsentligste overvejelser og forslag.

Ændringer

 • Udvidelse af købelovens anvendelsesområde: Udvalget foreslår, at implementeringen af begge direktiver sker i købelovens afsnit om forbrugerkøb, hvilket indebærer, at købelovens regler om forbrugerkøb udtrykkeligt kommer til at omfatte alle digitale tjenester og alt digitalt indhold, herunder også når der "betales" med personoplysninger.
 • Ændring af mangelsbegrebet: Udvalget foreslår, at købelovens regler om mangler i §§ 75a-76 affattes på ny, idet direktivernes regler nødvendiggør en række ændringer. Der indføres bl.a. en række krav til overensstemmelse, herunder subjektive krav til, hvornår en ydelse kan anses for mangelfri i overensstemmelse med parternes aftale samt objektive krav til, hvad der normalvis kan forventes af en ydelse, hvis ikke andet er aftalt.

  Direktivernes regulerer endvidere, hvornår manglende overensstemmelse som følge af forkert installation af en vare, digitalt indhold eller en digital tjenesteydelse udgør en mangel, og hvornår begrænsning i anvendelsen af en sådan ydelse udgør en retsmangel.
 • Ny bestemmelse om ændring af digitalt indhold og digitale tjenester: Udvalget foreslår i forlængelse heraf, at der indsættes en bestemmelse i købeloven, som regulerer sælgerens adgang til at foretage ændringer af digitalt indhold og digitale tjenester og kravene hertil samt forbrugerens adgang til at ophæve aftalen som følge af visse ændringer.
 • Købelovens regler om misligholdelsesbeføjelser ændres: Udvalget foreslår, at den gældende bestemmelse i købelovens § 78 erstattes med direktivernes bestemmelser om beføjelser i tilfælde af mangler, afhjælpning og omlevering, afslag i prisen samt ophævelse af købsaftalen.

  Ændringen vil bl.a. betyde, at forbrugerne ikke længere vil have adgang til et passende afslag for mangler, men derimod udelukkende vil have mulighed for at få et forholdsmæssigt afslag. Det vil således ikke længere være muligt at få et afslag for ikke-værdiforringende mangler.
 • Handelsmæssige garantier: Udvalget foreslår, at der indsættes en ny bestemmelse i købeloven, hvorefter en handelsmæssig garanti er bindende for garantigiveren på garantigiverens vilkår og dertil hørende reklamer.

  Udvalget forslår samtidig at justere formkravene i markedsføringsloven til en garanti og tilføje en bestemmelse, hvorefter manglende overholdelse af formkravene ikke berører garantiens gyldighed. Endelig foreslås det at strafsanktionere markedsføringslovens § 17 om garantier.
 • Udvidet reklamationsfrist for visse digitale leverancer: Udvalget forslår, at forbrugeren ved aftaler om løbende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester skal kunne gøre mangler gældende i hele perioden, hvor levering finder sted . Dette uanset at perioden er længere end 2 år. Dette er en udvidelse af den nugældende absolutte reklamationsfrist på to år i købelovens § 83.
 • Ændring af formodningsreglen: Formodningsreglen i købelovens § 77a regulerer, at det er sælgeren der har bevisbyrden for, at fejl som påvises inden seks måneder efter levering, ikke var til stede på leveringstidspunktet. Udvalget foreslår, at formodningsperioden forlænges fra 6 mdr. til 1 år.

Vedtagelse og ikrafttræden

Betænkningen er sendt i høring den 28. januar 2021, og regeringen forventes på baggrund af høringssvarene at fremsætte et lovforslag i foråret 2021.

Ændringerne skal være implementeret senest den 1. juli 2021 og vil træde i kraft den 1. januar 2022.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret