Whistleblowerloven er vedtaget

Folketinget har den 24. juni 2021 vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer whistleblowerdirektivet og forpligter en bred kreds af arbejdsgivere til at etablere en whistleblowerordning samt beskytte ansatte, der indberetter under ordningen.

Hvem skal etablere en intern whistleblowerordning og hvornår? 

Efter loven forpligtes offentlige og private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en whistleblowerordning, som giver ansatte adgang til at indberette overtrædelser omfattet af lovens anvendelsesområde. 

Sektorspecifikke whistleblowerordninger, som i dag er etableret som led i særlovgivningen, videreføres uændret, men vil også skulle leve op til whistleblowerlovens regler om procedurer og informationspligt, hvis arbejdsgiveren qua antallet af ansatte falder inden for loven. 

Private arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte og alle offentlige arbejdsgivere skal etablere en intern whistleblowerordning senest den 17. december 2021. For private arbejdsgivere med mellem 50-249 ansatte gælder kravet først fra den 17. december 2023. 

Koncernfælles whistleblowerordninger 

Det var planen, at loven skulle vedtages primo juni 2021. Den blev dog udsat, da lovforslaget udelukkede arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte fra at indgå i koncernfælles whistleblowerordninger. Udsættelsen var begrundet i kritik fra en lang virksomheder og interesseorganisationer, der ønskede at bevare muligheden for at oprette koncernfælles whistleblowerordninger.  

Foranlediget heraf blev lovforslaget vedtaget med det kompromis, at arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte kan etablere koncernfælles whistleblowerordninger, men med det forbehold, at Justitsministeren kan beslutte at bestemmelsen ikke skal finde anvendelse, hvis Justitsministeriet inden den 17. december 2021 kommer frem til, at de koncernfælles whistleblowerordninger ikke kan etableres eller opretholdes inden for rammerne af whistleblowerdirektivet. 

Ved vurderingen af, hvorvidt bestemmelsen er i overensstemmelse med whistleblowerdirektivet vil Justitsministeriet blandt andet lægge vægt på den fortolkning som EU-Kommissionen og andre EU-lande lægger til grund for whistleblowerdirektivet. 

Måtte Justitsministeren nå frem til, at der er en reel fortolkningstvivl om muligheden for at etablere koncernfælles whistleblowerordninger, vil Justitsministeren lade fortolkningstvivlen komme de større arbejdsgivere til gode og dermed tillade de koncernfælles whistleblowerordninger.

Plesners whistleblowerordning

Plesner har stor erfaring med etablering og administration af whistleblowerordninger for både private virksomheder og offentlige myndighede.

Plesner har udviklet sin egen whistleblower-portal. Det er Plesner, der ejer og administrerer systemet, således at I alene indgår en aftale med Plesner som systemudbyder. Løsningen forudsætter ikke køb af eksterne tekniske løsninger, og der er ikke meromkostninger forbundet med Plesners whistleblowerordning.

Plesners assistance i forbindelse med etableringen af whistleblowerordningen omfatter bl.a. løbende rådgivning ved indberetninger under whistleblowerordningen samt udarbejdelse af en dokumentpakke, der sikrer at nødvendige politikker og procedurer er på plads. 

Plesners whistleblowerordning er en brugervenlig og sikker løsning, der skaber rammerne for, at I effektivt og fortroligt kan håndtere indberetninger. Ordningen opfylder alle krav og behov omkring whistleblowerordninger:

  • Ordningen er en krypteret og sikker løsning med 2-faktor brugervalidering
  • Al kommunikation foregår i en lukket portal, som er placeret i et ISO 27001 certificeret datacenter 
  • Plesners løsning er ikke cloud-baseret og der sker ikke tredjelandsoverførsler
  • Anmelderen kan forblive fuldt anonym 
  • Fuld logning af hændelser i portalen
  • Løsningen stiller ingen krav til jeres it-systemer. Implementeringen sker ved, at et link placeres på jeres intranet/hjemmeside, hvorfra indberetningssiden tilgås
  • Der er formaliserede procedurer for oprettelse, ændring og nedlæggelse af brugeradgange

Hvis du ønsker at høre nærmere om Plesners whistleblowerordning, er du velkommen til at kontakte advokat, partner Michael Hopp og advokat, senior counsel Jacob Falsner. 

Læs whistleblowerloven  

Seneste nyt om Persondata

Persondata