Ændring af registreringsafgiftsloven

Den 25. november 2021 vedtog Folketinget et lovforslag, der medfører en række ændringer af reglerne på motorområdet, herunder registreringsafgift. Bl.a. sker der en stramning af leasingreglerne for køretøjer, der indføres en særlig procedure for partshøring ved værdiansættelse af nye og brugte køretøjer, og endelig indføres der solidarisk hæftelse for selvanmeldere. Nedenfor gennemgås de vigtigste lovændringer.

Genberegningsfristen for leasingkøretøjer forkortes

Fristen for genberegning af leasingkøretøjer mv. fremrykkes fra 4 måneder til 3 måneder efter tidspunktet for første registrering. En fremrykning af tidspunktet for genberegning til tre måneder efter første registrering vil ifølge lovforslagets bemærkninger mindske den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at f.eks. flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer.

Særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse

Der indføres en særlig procedure for partshøring om sagens faktiske oplysninger, herunder f.eks. oplysninger om køretøjets objektive oplysninger, annoncemateriale m.m. ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer. Den særlige procedure for partshøring træder i stedet for forvaltningslovens regler om partshøring og vil ifølge lovforslagets bemærkninger medvirke til at understøtte gennemsigtighed og dialog med borgere og virksomheder samtidig med, at forslaget tilgodeser borgere og virksomheders ønske om at kunne tage deres køretøj i brug hurtigst muligt.

Hvis Motorstyrelsen vælger at anvende den særlige procedure, skal afgørelsen ledsages af sagens faktiske oplysninger, der er lagt til grund for afgørelsen, og parten skal samtidig gøres bekendt med adgangen til at fremkomme med bemærkninger til afgørelsen inden for en frist på mindst 15 dage fra afgørelsens datering. Har parten bemærkninger til en afgørelse truffet efter den særlige procedure, træffer Motorstyrelsen en ny afgørelse på grundlag af de oplysninger, der foreligger ved fristens udløb. Parten skal tillige gøres bekendt med, at muligheden for, at Motorstyrelsen kan træffe en ny afgørelse på grundlag af partens bemærkninger, bortfalder, hvis parten klager over en afgørelse truffet efter den særlige procedure.

Ændringen gælder både i de tilfælde, hvor det er Motorstyrelsen, som skal værdiansætte et køretøj, og i de tilfælde, hvor der er tale om kontrol af en registreret virksomheds angivelse af registreringsafgift, og hvor Motorstyrelsen foretager en ændring i virksomhedens angivelse af registreringsafgift. 

Indførelse af solidarisk hæftelse

Hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftsloven ændres, således at en virksomhed, som erhvervsmæssigt handler med køretøjer, hæfter solidarisk for afgiften af de køretøjer, som virksomheden sælger, uanset om denne selv har angivet afgiften for det pågældende køretøj, eller om afgiften er angivet af en anden registreret virksomhed. Der er med andre ord indført objektiv hæftelse for registreringsafgift for bilforhandlere, der anvender en ekstern afgiftsberegner.

Formålet er ifølge lovforslagets bemærkninger at imødegå tilfælde, hvor selvanmeldere anvender andre selvanmeldere til at værdifastsætte køretøjet, og hvor køretøjet værdifastsættes for lavt. Som reglerne er i dag, fremgår det ikke klart, at en virksomhed, som handler med køretøjer, hæfter for betaling af afgiften for de køretøjer, som virksomheden ejer, uanset om virksomheden selv har angivet afgiften for det pågældende køretøj, eller om afgiften er angivet af en anden registreret virksomhed, der er selvanmelder.

Lovændringen har virkning for køretøjer, der registreres fra og med den 1. januar 2022.

Læs det fremsatte lovforslag
 
Læs det vedtagne lovforslag
 

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter