Ordregivers begrundelse for annullation af udbud skal være rigtig

Klagenævnet for Udbud har den senere tid afsagt flere kendelser om ordregiveres annullation af udbud. Klagenævnet har således i en kendelse af 4. oktober 2021 tilkendt en tilbudsgiver 2,5 mio. kr. i erstatning (tabt fortjeneste), fordi ordregiver ikke havde angivet den reelle begrundelse for annullation af et udbud, og senest den 10. november 2021 har Klagenævnet fundet, at en ordregiver havde handlet i strid med udbudsreglerne ved at annullere et udbud uden at give den reelle begrundelse for annullationen. 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. oktober 2021

Denne sag angår Region Hovedstaden og Region Midtjyllands ("Regionerne") fællesudbud af en rammeaftale om levering af arbejdsbeklædning til akutberedskabet. Fire virksomheder afgav tilbud, herunder den hidtidige leverandør, Dansk Uniform/Chriswear v/Iver Sørensen ("Dansk Uniform"), og Hoffmann Firmatøj ("Hoffmann"). Regionerne tildelte rammeaftalen til Hoffmann, hvis tilbud blev vurderet som værende det økonomisk mest fordelagtige.

Dansk Uniform gjorde overfor Regionerne gældende, at Hoffmanns tilbud var ukonditionsmæssigt. Regionerne annullerede herefter udbuddet med henvisning til, at der var fejl i udbudsmaterialet.

Kort tid efter udbuddets annullation indgik Region Midtjylland aftale med Hoffmann uden at iværksætte nyt udbud, hvorefter Dansk Uniform indgav klage til Klagenævnet for Udbud. Dansk Uniform nedlagde bl.a. påstand om, at Regionerne havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved uden saglig grund at have annulleret udbuddet.

Klagenævnet gav klager medhold i denne påstand i en kendelse af 15. april 2021. Klagenævnet fastslog indledningsvist, at Hoffmanns tilbud var ukonditionsmæssigt, og at det derfor som udgangspunkt ikke ville have været ulovligt at annullere udbuddet med henvisning til, at der alene var ét antageligt tilbud. Regionerne annullerede imidlertid udbuddet med henvisning til fejl i udbudsmaterialet, og under sagen gjorde Regionerne endvidere gældende, at det havde vist sig nødvendigt at stille krav om "overholdelse af brancheorganisationens krav."

Som følge af den tidsmæssige sammenhæng mellem Dansk Uniforms henvendelse omkring konditionsmæssigheden af Hoffmanns tilbud og Regionernes annullation af udbuddet, fandt Klagenævnet, at Regionernes annullation af udbuddet reelt var begrundet i, at Hoffmanns tilbud var ukonditionsmæssigt. Klagenævnet annullerede på den baggrund Regionernes beslutning om at annullere udbuddet.

Kendelsen af 4. oktober 2021 angår Dansk Uniforms påstand om erstatning for Regionernes usaglige annullation af udbuddet.

Klagenævnet udtalte indledningsvist, at det som udgangspunkt ikke er ansvarspådragende, at en ordregiver annullerer et udbud, eftersom der ikke består en pligt for ordregiver til at indgå en kontrakt efter et gennemført udbud. Klagenævnet fandt imidlertid, at Regionernes annullation i dette tilfælde syntes at være båret af et fast ønske om at indgå kontrakt med Hoffmann og en manglende vilje til at indgå kontrakt med Dansk Uniform. Klagenævnet henviste til, at Regionerne - da de blev gjort opmærksomme på, at tilbuddet fra Hoffmann var ukonditionsmæssigt - ikke valgte at indgå kontrakt med Dansk Uniform (hvis tilbud var konditionsmæssigt og - fordi Hoffmanns tilbud var ukonditionsmæssigt - det økonomisk mest fordelagtige) eller at annullere udbuddet med henvisning til manglende konkurrence. Klagenævnet fandt på den baggrund, at Regionerne ved at annullere udbuddet med den anvendte begrundelse havde handlet ansvarspådragende over for Dansk Uniform.

Eftersom Regionerne ikke havde anført nogen grund til ikke at antage Dansk Uniforms tilbud, fandt Klagenævnet endvidere, at der var årsagsforbindelse mellem Regionernes overtrædelse af udbudsreglerne og Dansk Uniforms tab. Klagenævnet tilkendte herefter Dansk Uniform erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse på 2,5 mio. kr.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. november 2021

Kendelsen omhandler et offentligt udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet af en rammeaftale om postkørsel af breve og pakker iværksat af HOFOR A/S ("HOFOR") i september 2020.

HOFOR modtog alene tilbud fra A/S Bladkompagniet ("Bladkompagniet") og meddelte Bladkompagniet i november 2020, at man valgte at annullere udbuddet på grund af manglende konkurrence på udbuddet. I december 2020 indgik HOFOR uden udbud en kontrakt med PostNord A/S. Bladkompagniet indgav herefter en klage til Klagenævnet for Udbud og nedlagde bl.a. påstand om, at HOFOR havde overtrådt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved at have foretaget en usaglig annullation af udbuddet.

Klagenævnet gav klager medhold i denne påstand. Klagenævnet henviste til, at HOFOR efter annullationen ikke iværksatte et nyt udbud, men i stedet indgik kontrakt direkte med en anden leverandør, og dette var ikke foreneligt med, at HOFOR havde begrundet annullationen af udbuddet med et ønske om yderligere konkurrenceudsætning.

Klagenævnet fandt på den baggrund - herunder med henvisning til kendelse af 4. oktober 2021 - at udbuddet blev annulleret, uden at den reelle begrundelse blev givet. Da der ikke kunne antages at foreligge en anden lovlig grund, havde HOFOR handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

Plesners bemærkninger

Det sker relativt sjældent, at Klagenævnet for Udbud tilsidesætter ordregivers annullation af et udbud som usaglig. Der har det seneste år imidlertid været flere kendelser, hvor Klagenævnet netop har fundet, at ordregivers annullation af udbuddet var usaglig, fordi ordregiver ikke har givet den reelle begrundelse for annullationen.

Kendelserne understreger, at ordregivers efterfølgende ageren skal afspejle den af ordregiver oplyste begrundelse for annullationen, og hvis det ikke er tilfældet, vil det kunne være ansvarspådragende for ordregiver.

Læs kendelse af 10. november 2021 

Læs kendelse af 4. oktober 2021

Læs kendelse af 15. april 2021

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret