Nye vejledninger om reklame for lægemidler i høring

Lægemiddelstyrelsen har sendt udkast til to nye vejledninger om reklame for lægemidler til hhv. mennesker og dyr i høring med frist den 1. marts 2022. Udkastene indeholder præciseringer på flere områder, herunder i forhold til brugen af SoMe og vaccinationskampagner.

Udarbejdelsen af nye vejledninger om reklame for lægemidler til dyr og mennesker skyldes dels, at der i januar 2022 kom ny regulering af reklame for lægemidler til dyr, dels at der er behov for at opdatere den nuværende reklamevejledning. Hvor vejledning om reklame for lægemidler til både mennesker og dyr for nuværende er samlet i én vejledning, lægger de nye udkast op til, at områderne deles op, således at der kommer to reklamevejledninger; en for lægemidler til mennesker og en for lægemidler til dyr.

Vejledning om reklame for lægemidler til mennesker

Det nye udkast til reklamevejledning for lægemidler til mennesker indeholder ikke materielle ændringer men en række præciseringer på bl.a. følgende områder.

Digitale medier/SoMe

Udkastet indeholder flere præciseringer i forhold til, hvornår ansattes adfærd på sociale medier kan blive dækket af reklamebegrebet. Vejledningen fremhæver f.eks., at såfremt en ansat i en lægemiddelvirksomhed "liker" eller deler indhold, der anpriser et lægemiddel, så kan denne handling blive anset for reklame for lægemidlet, selvom den ansatte handler på eget initiativ. 

Den nye vejledning omtaler dog ligeledes, hvordan ansatte i lægemiddelvirksomheder kan promovere virksomheden eller fremhæve egne kompetencer uden at blive omfattet af reklamebegrebet. 

De tilføjede præciseringer afspejler det fokus, der har været på reklame for lægemidler på sociale medier i de seneste år, og det bliver herved endnu en gang understreget, at man som lægemiddelvirksomhed - f.eks. gennem interne retningslinjer - bør være opmærksom på ansattes brug af sociale medier.

Vaccinationskampagner

Udkastet indeholder som noget nyt i pkt. 4.3 et selvstændigt afsnit om vaccinationskampagner, hvor det fremhæves, hvilke forhold Lægemiddelstyrelsen lægger vægt på i sin beslutning om at godkende en vaccinationskampagne. 

Derudover indeholder den nye vejledning præciseringer på bl.a. følgende områder: 

  • Reklame på internationale kongresser og konferencer i Danmark
  • Udlevering af lægemiddelprøver til offentligheden 
  • Anmeldelse af økonomisk støtte til sundhedspersoner
  • Betaling for reklameplads
  • Informationsmateriale og krav til dokumentation
  • Økonomiske fordele for patientforeninger

Vejledning om reklame for lægemidler til dyr

En ny bekendtgørelse om reklame for lægemidler til dyr trådte i kraft den 28. januar 2022. Samme dag trådte Forordning 2019/1 om veterinærlægemidler i kraft, der i art. 119-121 indeholder regler om reklame for lægemidler til dyr. Det nye udkast til vejledning om reklame for lægemidler til dyr omtaler de krav, der udspringer af ovennævnte lovgivning.

Det nye udkast indeholder flere ændringer i forhold til det skrevne i den nugældende vejledning for reklame for lægemidler, og en stor del af disse ændringer afspejler den nye lovgivning i Forordning 2019/01. Vejledningen uddyber ligeledes, hvad der lægges vægt på i vurderingen af, om en kommunikation skal anses for reklame. Hertil indeholder vejledningen bl.a. også information om brug af sociale medier, økonomiske fordele til sundhedspersoner og visse fagpersoner samt opbevaring af reklamemateriale.

Høringsfristen for begge vejledninger er den 1. marts 2022.

Læs mere om de nye vejledninger her:

Seneste nyt om Life Science

Life Science