Fængselsstraf ved grove overtrædelser af reglerne om vildledende markedsføring

Erhvervsministeriet har sendt et udkast til lovforslag om ændring af markedsføringsloven i høring, hvorefter der vil være mulighed for fængselsstraf for overtrædelser af markedsføringslovens §§ 5 og 6 om vildledende markedsføring, hvis der foreligger skærpende omstændigheder.

De gældende regler 

Efter den nugældende markedsføringslov kan overtrædelse af markedsføringslovens §§ 5 og 6 om vildledende markedsføring alene straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 279 om bedrageri eller anden lovgivning. 

Efter den nye bødemodel, der trådte i kraft den 1. januar i år, skal der ved udmåling af bøderne lægges vægt på overtrædelsens grovhed og den erhvervsdrivendes omsætning, og det er forventningen, at overtrædelser af markedsføringsloven fremover vil udløse betydeligt større bøder end hidtil. 

De foreslåede regler 

Forbrugerombudsmanden har inden for de senere år oplevet, at nogle virksomheder - særligt på elmarkedet - systematisk overtræder reglerne om vildledende markedsføring til skade for både forbrugere og konkurrenter. I flere tilfælde er overtrædelserne ikke ophørt, selvom virksomhederne er blevet politianmeldt.

Formålet med de foreslåede regler er derfor at øge den præventive virkning af markedsføringslovens sanktionsmuligheder, da det ikke skal kunne betale sig at overtræde reglerne. 

De foreslåede regler vil på denne baggrund indføre mulighed for fængsel på op til 4 måneder ved overtrædelse af de pågældende vildledningsbestemmelser, hvis der foreligger skærpende omstændigheder. 

Det vil blive anset som skærpende omstændigheder, når 1) der er tale om gentagelsestilfælde, 2) overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af reglerne med økonomisk vinding for øje, eller 3) overtrædelsen er begået ved aggressiv handelspraksis.

I bemærkningerne til udkastet til lovforslaget fremgår det, at der vil være tale om et gentagelsestilfælde, når den erhvervsdrivende inden for de seneste 5 år har begået en lignende overtrædelse, men at overtrædelserne ikke behøver et være identiske eller have været til pådømmelse i det strafferetlige system. 

Det er hensigten, at muligheden for fængselsstraf skal anvendes, hvor der er tale om særligt grove overtrædelser eller grove følgevirkninger. Fængselsstraf forudsætter også, at overtrædelsen eller undladelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed. Det fremgår ikke af lovforslaget hvilke fysiske personer hos en virksomhed der konkret kan idømmes fængselsstraf, men blot at fængselsstraf kan anvendes, hvor overtrædelsen kan henføres til en eller flere personers groft uagtsomme eller forsætlige handlinger. 

Det er Erhvervsministeriets forventning, at loven vil træde i kraft den 1. juli 2023.

Lovforslaget indeholder også et forslag om, at erhvervsdrivende fremover skal mærke billeder, hvis kroppens facon, størrelse eller hud er ændret ved retouchering, som vi tidligere har skrevet om i nyheden "Nyt krav om mærkning af retoucherede billeder på vej".

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret