Højesteret stadfæster Landsrettens dom i Coloplast-sagen

Østre Landsret gav i april 2001 Coloplast A/S - og Novo Nordisk A/S og FIH A/S, der begge var indtrådt i sagen til støtte for Coloplast - medhold i, at selskabet var berettiget til at fratrække sit tab ved udstedelse af medarbejderaktier i 1993 som driftsomkostning.

Dommen var opsigtsvækkende af to grunde. For det første, fordi Landsretten dermed underkendte en årelang administrativ praksis, hvorefter der ved nyudstedelse af medarbejderaktier - i modsætning til ved anvendelse af egne aktier - ikke anerkendes driftsomkostningsfradrag. For det andet, fordi Landsretten ikke fulgte sin egen dom fra 1998, hvor Unidanmark under identiske omstændigheder fik nægtet fradragsret.

Under hensyntagen til, at der forelå to modsat rettede domme fra Østre Landsret, og til de betydelige økonomiske konsekvenser af Landsrettens dom i Coloplast-sagen, valgte Skatteministeriet at indbringe Coloplast-sagen for Højesteret.

Højesteret har i dom af 13. november 2002 stadfæstet Landsrettens dom og dermed anerkendt det af Coloplast i 1993 foretagne fradrag på 32,5 mio. kr.

Højesteret har lagt til grund for sin afgørelse, at det var selskabet - og ikke aktionærerne - der led det tab, der opstod i forbindelse med udstedelsen af medarbejderaktierne, og at Skatteministeriet ikke med tilstrækkelig sikkerhed har påvist, at den ændring af Ligningslovens § 7A, der fandt sted i 1987, udelukker selskabets fradragsret som driftsomkostning efter Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Som resultat af dommen vil Coloplast få anerkendt et yderligere fradrag i 1997, således at det samlede fradrag udgør 101 mio. kr., ligesom Novo Nordisk og FIH vil få anerkendt fradrag på henholdsvis 415,5 mio. kr. og 6,6 mio. kr.

Som en konsekvens af dommen vil alle selskaber, der har udstedt medarbejderaktier i perioden fra den 1. januar 1993 til den 31. december 2000, fra hvilket tidspunkt der blev indført fradragsret i Ligningslovens § 7A, kunne få genoptaget deres skatteansættelser med henblik på nedsættelse med det i forbindelse hermed konstaterede tab, opgjort som forskellen mellem markedsværdien og favørkursværdien af de nyudstedte medarbejderaktier.

Kammeradvokaten oplyste under højesteretssagen, at Statens tab herved skønnedes at ville beløbe sig til ½ mia. kr.

Advokat Hans Severin Hansen fra Plesner Svane Grønborg, der har ført sagen såvel for Landsretten som for Højesteret, udtaler i anledning af Højesterets dom:

"Højesteret har givet Coloplast medhold i, at der ikke i relation til spørgsmålet om fradragsret er forskel på, om et selskab nyudsteder favørkursaktier eller fondsaktier (gratisaktier), eller der anvendes aktier fra selskabets egen beholdning som henholdsvis favørkursaktier eller gratisaktier.

Højesteret har dermed fjernet den ulighed, der bestod indtil den 1. januar 2001, og hvorefter der ifølge administrativ praksis ikke var fradragsret ved nyudstedelse af favørkursaktier, medens der var fradragsret ved de 3 øvrige typer af medarbejderaktier."

Højesterets dom kan hentes ved at klikke her.

Landsrettens dom kan hentes ved at klikke her.