Frifindelse i første dom om bindende videresalgspriser

Den 23. oktober 2003 afsagde Østre Landsret en frifindelsesdom i sagen Anklagemyndigheden mod Levi Strauss. Sagen blev for Levi Strauss & Co. ført af advokat Karen Dyekjær-Hansen og advokat Sture Rygaard.

Sagen var rejst af Anklagemyndigheden med påstand om bøde på "ikke under kr. 600.000" for overtrædelse af forbuddet mod bindende videresalgspriser. Forbuddet skulle angiveligt være overtrådt i en 2-årig periode fra 1998 til 1999. Sagen blev først vurderet af Byretten, der med en dom af 18. juli 2002 frifandt for den generelle anklage, men fandt, at Levi Strauss i to isolerede tilfælde over for to forhandlere havde udøvet et sådant pres, at der var tale om bindende videresalgspriser. Denne overtrædelse takseredes af Byretten til en bøde på 200.000 kr.

Begge parter ankede. Levi Strauss med det formål at opnå total frifindelse, idet det er Levi Strauss' opfattelse, at deres salgs- og leveringsbetingelser på klar og tydelig måde fastslår, at det er forhandlerne, der selv fastsætter deres priser, og at firmaets praksis var i overensstemmelse hermed. Omvendt appellerede Anklagemyndigheden for at få medhold i, at der var tale om en generel overtrædelse over hele perioden.

Landsretten frifandt Levi Strauss for alle forhold og for hele perioden.

Dommen indeholder en vurdering af rækkevidden af det konkurrenceretlige forbud sammenholdt med en faktisk bevisbedømmelse. For så vidt angår rækkevidden af forbuddet, har Retten i overensstemmelse med forsvarets argumentation tiltrådt, at det er lovligt at vejlede og rådgive om priser, og at grænsen til det ulovlige går ved udøvelse af disciplin i form af sanktioner eller trusler om sanktioner over for forhandlere, der sælger til priser, der afviger fra de vejledende priser ved afvigelser, eller alternativt en form for incitamenter for at ændre sin prispolitik. Dette er i overensstemmelse med den lovgivning og de retningslinier, der findes på området.

Dernæst var der spørgsmålet om vurdering af de konkrete beviser. Anklagemyndigheden lagde bl.a. vægt på en tv-udsendelse optaget med skjult kamera. Der var uenighed om, hvad man kunne udlede af udsendelsen, idet der var tale om et ganske kort klip, og idet man trods forsvarets anmodning herom ikke kunne tilvejebringe råbåndet. Efter forsvarets opfattelse ville råbåndet vise, at der ikke var tale om en overtrædelse. Landsretten skar igennem ved simpelthen at frakende beviset værdi.

Derudover er dommen særlig interessant, fordi Anklagemyndigheden lagde vægt på en undersøgelse af prisspredningen på Levi's produkter foretaget af Konkurrencestyrelsen. På forsvarets foranledning var der tilvejebragt en ekspertvurdering af to sagkyndige udpeget af dekanen for Copenhagen Business School/Handelshøjskolen i København. På grundlag heraf konstaterede Landsretten, at undersøgelsen var behæftet med "sådanne mangler, at den kun kan tillægges begrænset vægt ved sagens afgørelse".

Uanset den begrænsede vægt af undersøgelsen er det forsvarets opfattelse, at undersøgelsen på ingen måde bekræftede, at der var tale om bindende videresalgspriser, men tværtimod nærmest afkræftede en sådan hypotese.

Samtlige for Landsretten afhørte forhandlere udtalte samstemmende, at de ikke har været udsat for sanktioner, idet de tilrettelagde deres prispolitik uafhængigt. Også afhøringerne for Byretten viste, at der ikke havde været tale om sanktioner. Tilbage var dog en udtalelse fra en enkelt forhandler i et enkelt butikscenter om, at han var blevet presset, og da denne udtalelse ikke var støttet af objektive data, men var modsagt af sælgeren, fandt Landsretten, at det ikke var godtgjort, at der var sket noget ulovligt, idet man i øvrigt tilføjede det principielt væsentlige synspunkt, at selvom der måtte have været tale om et pres, der overskred grænserne for det lovlige, "kan trusler mod en enkelt forhandler efter Landsrettens opfattelse ikke i sig selv anses for at være tilstrækkeligt til at udgøre nogen overtrædelse af Konkurrencelovens § 6, stk. 1." Dette synspunkt var som sagt ikke afgørende for dommen, men værd at notere.

For så vidt angår den anden forhandler, hvis ændrede prispolitik var medvirkende til Byrettens afgørelse, fandt Landsretten efter forhandlerens egen forklaring for Landsretten ikke, at der var udvist pres fra Levi's side.

Spørgsmål vedrørende dommen og konkurrenceret i øvrigt kan stilles til advokat Karen Dyekjær-Hansen og advokat Sture Rygaard.