Sjælden højesteretsdom om ulykkesforsikringer

Der foreligger kun få højesteretsdomme om, hvad der skal til, for at en forsikringstager i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at den pågældende har været udsat for et ulykkestilfælde, således som dette defineres i de forskellige ulykkesforsikringsbetingelser, men advokat Torben Bondrop fra Plesner har netop fået en sådan dom på vegne Codan Forsikring A/S. Faktum var følgende:

I 1989 tegnede forsikringstager, Ft, en ulykkesforsikring hos Codan Forsikring A/S. I 1993 fik Ft pludselig en alvorlig diskusprolaps, der - delvis i kombination med en behandlingsfejl - gav blivende følger. Længe efter diskusprolapsen var indtruffet, og mens sagen som følge af behandlingsfejlen stadig verserede for Patientskadeforsikringsankenævnet, anmeldte Ft skaden til Codan Forsikring A/S og krævede dækning under ulykkesforsikringen under anbringende af, at diskusprolapsen var udløst af et fald i et tæppe. Omkring dette fald forelå der kun oplysninger i form af Ft's forklaring og Ft's samlevers forklaring. De lægelige akter i forbindelse med den primære behandling for diskusprolapsen omtalte ikke noget fald. Codan Forsikring afviste skaden, og Ft anlagde sag herom. Codan Forsikring A/S v/advokat Torben Bondrop fra Plesner påstod frifindelse.

Der blev stillet spørgsmål til Retslægerådet under sagens behandling for Højesteret, hvoraf blandt andet fremgik, at en diskusprolaps sjældent bliver provokeret af et traume, for eksempel et fald.

Højesteret afgjorde enstemmigt ved dom af 22. marts 2006, at Ft ikke havde bevist at have været udsat for et ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes forstand. Codan Forsikring A/S blev derfor frifundet.

Spørgsmål vedrørende dommen og forsikringsret i øvrigt kan stiles til advokat Torben Bondrop.