Principiel afgørelse om erstatning for "manglende konkurrence"

Advokat hos Plesner Torben Bondrop har repræsenteret et stort arkitektfirma og dets ansvarsforsikringsselskab i en sag rejst af Kammeradvokaten på vegne af Statens Byggedirektorat og Statens Museum for Kunst i anledning af udbygningen af sidstnævnte.

Kammeradvokaten gjorde en række synspunkter gældende, men hovedsageligt det principielle synspunkt, at til byggeriet knyttede ydelser, der måtte aftales leveret efter licitationens afholdelse på grund af forglemmelser i projektmaterialet, ikke har været udsat for konkurrence og derfor berettigede bygherren til en erstatning på skønsmæssigt opgjort 35% af prisen for hver enkelt glemt ydelse, idet der var en formodning for denne fordyrelse pga. den manglende konkurrence.

Dette spørgsmål har været omdiskuteret blandt praktikere inden for byggeriets retsforhold og blev anset for så principielt, at Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed nedsatte en voldgiftsret bestående af to højesteretsdommere, en landsdommer og to faglige dommere.

Efter en omfattende forberedelse blev 11 prøvekrav udtaget og sagen forhandlet i begyndelsen af oktober 2006. Den 10. november 2006 fremkom voldgiftsrettens kendelse, hvor Kammeradvokaten ikke fik medhold i, at der generelt kunne kræves en procentsats i erstatning for "manglende konkurrence". Voldgiftsretten udtalte, at en bygherre principielt ikke er afskåret fra at få erstatning for et sådant krav, men at tabet i hvert enkelt tilfælde må dokumenteres, og det må afhænge af den konkrete situation, hvilke beviskrav der stilles. I den foreliggende sag fandt Voldgiftsretten ikke, at Kammeradvokaten på vegne staten havde løftet bevisbyrden på nogen af de udvalgte prøvekrav. Kendelsen har bragt betydelig afklaring i retstilstanden, og en række sager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har afventet denne afgørelse.

For yderligere information om kendelsen eller spørgsmål i øvrigt kan der rettes henvendelse til Torben Bondrop og Klint Klingberg-Jensen.