Skandinavisk Tobakskompagni A/S og House of Prince A/S frifundet i rygerretssagen

Advokat Mikael Rosenmejer og advokat Torben Bondrop fra Plesner har for Østre Landsret repræsenteret Skandinavisk Holding II A/S (tidligere Skandinavisk Tobakskompagni A/S) og House of Prince A/S i en principiel produktansvarssag om anvendelsen af tilsætningsstoffer i Prince cigaretten. Østre Landsret har ved sin dom af 8. december 2011 frifundet Plesners klienter.
 
Sagen
 
Sagen var særegen og afveg fra normale rygerretssager, hvor rygeren typisk påstår ikke at have haft kendskab til risiciene forbundet med rygning. I denne sag erkendte sagsøgeren, at han var klar over, at rygning kunne være såvel skadelig for helbredet som afhængighedsskabende.
 
I 2000 offentliggjorde tobaksproducenterne en liste over de tilsætningsstoffer, der blev anvendt ved produktionen af cigaretter. Dette gav sagsøgeren den opfattelse, at anvendelsen af tilsætningsstofferne i Prince-cigaretten gjorde denne mere skadelig og afhængighedsskabende end cigaretter uden tilsætningsstoffer. Endvidere mente han, at anvendelse af ventilationshuller i filteret m.v. indebar, at de deklarerede mængder af nikotin og tjære m.v. ikke viste den reelle eksponering, som rygeren blev udsat for.
 
Sagsøgeren anlagde derfor sag mod Plesners klienter i 2003 med krav om erstatning for den del af hans personskade, som han mente kunne henføres til tilsætningsstofferne.
 
Der har under sagen været gennemført et omfattende syn og skøn, der på baggrund af tilgængelig videnskabelig litteratur konkluderede, at de anvendte tilsætningsstoffer ikke forøger rygerens nikotinoptag og derigennem afhængighed - tværtimod. Endvidere gav syn og skøn ikke sagsøgeren støtte for synpunktet om, at ventilationshullerne havde den påståede effekt. 
 
Skandinavisk Holding II A/S og House of Prince A/S har under hele sagens forløb bestridt samtlige sagsøgerens påstande.
 
Frifindelsen
 
Ved Østre Landsrets dom af 8. december 2011 blev Plesners klienter, Skandinavisk Holding II A/S og House of Prince A/S, frifundet for det af sagsøgeren rejste erstatningskrav, der var opgjort til ca. 50.000 kr. Landsretten fastslog, at de anvendte tilsætningsstoffer og konstruktionsprincipper ikke har haft den effekt, at rygeren er blevet udsat for et forøget nikotinoptag, eller at rygeren er blevet vildledt om indholdet af tjære og nikotin i Prince cigaretten.
 
Sagen var særdeles omfangsrig både for så vidt angår antallet af bilag, skønserklæringer og vidner, hvorfor sagen blev hovedforhandlet over 10 retsdage i Østre Landsret i september og oktober 2011. Plesners klienter fik som følge heraf tilkendt i alt 2,5 millioner kroner i sagsomkostninger af Østre Landsret.
 
 
Sagens betydning
 
Sagen har haft stor national såvel som international opmærksomhed, da det er den første afgørelse af en sag om anvendelse af tilsætningsstoffer i cigaretter. Sagen kan derfor have relevans for lignende sager mod tobaksselskaber, der måtte blive anlagt i andre lande. 
 
Hvis der er spørgsmål til sagen, kan henvendelse rettes til advokat Mikael Rosenmejer (mro@plesner.com) eller Torben Bondrop (tbo@plesner.com), der begge også træffes på telefon 33 12 11 33.