Revisionsselskab vinder principiel sag i Højesteret om fradragsret for erstatningsudgifter i selskabstømmersager

Højesteret gav i en principiel dom af 1. juni 2012 et revisionsselskab medhold i, at revisionsselskabet har fradragsret for erstatningsbeløb, som selskabet har betalt til dækning af statens skattekrav som følge af, at selskabet har været rådgiver for sælgere af overskudsselskaber, hvis midler køberne efterfølgende har tilegnet sig. Højesteret omgjorde dermed Østre Landsrets dom.

Skatteministeriet havde af Østre Landsret fået medhold i, at de omhandlede erstatningsbeløb ikke kunne betragtes som fradragsberettigede driftstab i medfør af statsskattelovens § 6 a.

Sagen var lagt op som en pilotsag. FSR-Danske revisorer var derfor også indtrådt som biintervenient til støtte for revisionsselskabet.

Højesteret udtaler énstemmigt i den meget klare dom, at erstatningspligten var opstået i forbindelse med udførelse af sædvanlige revisoropgaver, at revisorerne alene havde gjort sig skyldige i simpel uagtsomhed, og at de betalte erstatninger derfor måtte anses for at være udslag af en normal risiko ved driften af en revisionsvirksomhed. Der var derfor tale om driftstab, som var fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6.

Skatteministeriet havde tillige påberåbt sig, at indrømmelse af fradragsret ville medføre, at staten som skadelidt ikke ville modtage fuld erstatning. Dette blev afvist af Højesteret med en bemærkning om, at anvendelsen af statsskattelovens § 6 a på driftstab i form af betalte erstatninger ikke kan være afhængig af, om det er staten eller en tredjemand, der er skadelidt. Højesteret afviste også det af ministeriet påberåbte romerretlige princip.

Det må forventes, at dommen vil være retningsgivende ikke blot for andre revisorer, men også for de advokater og pengeinstitutter, der har betalt erstatning i selskabstømmersager.

Skatteministeriet har meddelt, at der umiddelbart efter sommerferien vil blive udstedt et genoptagelsescirkulære. Skatteministeriets meddelelse kan ses her.

Plesner har i sagen repræsenteret både revisionsselskabet og FSR-Danske revisorer. 

Højesterets dom kan ses her.

Henvendelse om dommen kan rettes til advokat, partner Hans Severin Hansen.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter