Elmåleres funktionalitet er forbrugeres ansvar

Østre Landsret har ved dom af 6. januar 2016 fastslået, at det er forbrugerne, der skal kunne bevise at en elmåler er defekt og ikke viser det faktiske forbrug, hvis der opstår tvivl om dette. SEAS NVE fik ved dommen medhold i at elmåler ikke var defekt.

Baggrunden for sagen var, at SEAS NVE i perioden fra 2008 til 2011 nedtog 390.000 elmålere på Sjælland, da man skiftede til elmålere, som kunne fjernaflæses.

I den forbindelse konstaterede SEAS NVE, at der hos en forbruger var en forskel på ca. 110.000 kW timer mellem det forbrug, som elmåleren viste ved nedtagelsen den 14. april 2011, og det forbrug som forbrugeren havde indberettet den 30. november 2010.

Forbrugeren gjorde gældende, at elmåleren var defekt og derfor ikke viste det faktiske elforbrug, men at måleren måtte være løbet løbsk.

Elmåleren blev i forbindelse med sagen undersøgt 3 gange på akkrediterede målerlaboratorier, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved måleren, idet tællerværket fungerede korrekt, og idet måleren ikke viste tegn på at have været udsat for lynnedslag eller andre former for fysisk påvirkning.

Skønsmanden bekræftede under sagen, at måleren heller ikke led af en periodisk fejl, da den målergruppe, som den konkrete elmåler tilhørte, havde gennemgået de lovpligtige målerstik-prøver, der skulle foretages hvert fjerde år.

Derudover ville en periodisk fejl ifølge skønsmanden ikke få måleren til at løbe løbsk, men få den til at gå i stå eller køre langsommere.

SEAS NVE havde kontrolleret måleren i 2001 og igen i 2011. I de mellemliggende år blev elforbruget opkrævet på baggrund af indberetninger fra forbrugeren eller skøn foretaget af SEAS NVE.

På baggrund af undersøgelserne foretaget på de akkrediterede laboratorier og skønsmandens supplerende besvarelser fandt landsretten det bevist, at målerens visning var udtryk for det faktiske forbrug på ejendommen, og at den konstaterede forskel mellem det indberettede forbrug og målerens visning var udtryk for et ikke indberettet forbrug på ejendommen i perioden fra 2001-2011.

Sagen har været grundlag for et indslag i DR-programmet Kontant, og må forventes at få betydning for praksis hos Ankenævnet på Energiområdet og dermed også for bevisbyrdereglerne for sager om andre typer forbrugsmålere.

Advokat Søren Vagner Nielsen, Plesner førte sagen for SEAS NVE ved landsretten.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution