Principiel sag om ejendomsskat sparer gymnasier for millioner

Aarhus Kommune er ikke berettiget til at opkræve såkaldt dækningsafgift af ejendomme ejet af aarhusianske gymnasier. Det afgjorde Vestre Landsret i en dom den 8. januar 2016. Sagen er principiel og betyder, at almene gymnasier landet over ikke skal betale dækningsafgift. Samlet betyder det et betydeligt millionbeløb om året, som ellers havde skullet hentes fra uddannelsesbudgetterne. Plesner førte sagen for de syv aarhusianske gymnasier.

Syv almene gymnasier i Aarhus Kommune har ved dommen fået medhold i, at deres ejendomme ikke må anses for at tilhøre staten. De syv gymnasier er Århus Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Risskov Gymnasium, Århus Akademi, Marselisborg Gymnasium og Egaa Gymnasium.

Kommunerne kan opkræve to forskellige afgifter af faste ejendomme, dels grundskyld og dels dækningsafgift. Ejendomme, der er "staten tilhørende", er fritaget for grundskyld, men kan til gengæld pålægges dækningsafgift. Ejendomme, der er "skoler", kan ikke pålægges dækningsafgift.

De almene gymnasier overgik i forbindelse med kommunalreformen til at være selvejende institutioner fra den 1. januar 2007. Fra denne dato overtog staten ejerskabet til de ejendomme, der husede gymnasierne, og som hidtil havde været ejet af amterne. Tre år senere, pr. 1. januar 2010, solgte staten ejendommene til gymnasierne.

De almene gymnasier er i deres lovgrundlag betegnet som "statsligt selvejende institutioner", og nogle andre selvejende institutioner med en vis tilknytning til staten er i andre sammenhænge blevet anset for at være statslige institutioner. Navnlig derfor var Aarhus Kommune fortsat med at opkræve statsejendomsdækningsafgift af ejendommene, efter at gymnasierne havde overtaget ejerskabet til dem.

Sagens hovedspørgsmål var således for det første, om gymnasierne som institutioner må anses for at være en del af staten efter overgangen fra amtslige til selvejende i 2007, og for det andet, om ejendommene som sådanne må anses for fortsat ejet af staten efter overdragelserne i 2010.

Vestre Landsret lægger i dommen blandt andet vægt på, at det står direkte i lovgrundlaget for de almene gymnasiers konkrete selveje, at gymnasierne er uafhængige og er beskyttede mod staten efter grundlovens § 73, og at selvejets indhold er samstemt med selvejet for lignende uddannelsesinstitutioner, hvis ejendomme utvivlsomt ikke tilhører staten. Landsretten finder følgelig, at de almene gymnasier har en "uafhængig og selvstændig ret til at råde og disponere over egne midler uden statens indblanding".

Med hensyn til selve ejendommene lægger landsretten vægt på, at gymnasierne købte ejendommene af staten for egne midler og i den forbindelse fik almindelige ejerrettigheder over ejendommene, herunder retten til at belåne eller sælge ejendommene (hvilke rettigheder staten så modsvarende afgav).

Endelig henviser landsretten til den praksis, som et overvejende flertal af landets kommuner har fulgt. Under sagens behandling afdækkede gymnasierne, at såvel Undervisningsministeriet, Indenrigsministeriet og Finansministeriet som statsforvaltningen og langt størstedelen af landets øvrige kommuner har samme fortolkning af retsgrundlaget, som gymnasierne har.

KL var indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Aarhus Kommune.

Da sagen vedrører den principielle fastlæggelse af retstilstanden, er den videre betydning, at almene gymnasier landet over ikke skal betale dækningsafgift. Samlet betyder det op mod 100 mio. kr. om året, som ellers havde skullet hentes fra uddannelsesbudgetterne.

Advokat Svend Erik Holm og advokat Thomas Gønge førte sagen for de aarhusianske gymnasier.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter