Højesteret: SKAT kan nægte fradrag for andel af løn med tilbagevirkende kraft

Højesteret giver SKAT ret til med tilbagevirkende kraft at nægte fradrag for andel af lønudgifter. Skatteministeren har varslet et lovindgreb for at afbøde virkningerne af SKATs praksisændring. I modsætning til i landsretten fik Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank, som sagen var anlagt imod, dermed ikke medhold i Højesteret. Plesner repræsenterede bankerne.

Østre Landsret havde ved dom af 1. juni 2016 givet Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank medhold i, at der var tale om en praksisændring, da SKAT i 2012 og 2013 nægtede de to banker fradrag for lønudgifter, der var afholdt i forbindelse med opkøb af anden bankvirksomhed. De to banker blev derfor frifundet af Østre Landsret.
Dette resultat kunne SKAT ikke leve med.

Skatteministeren har således i et ministersvar af 17. august 2016 udtalt, at Østre Landsrets dom efter hans opfattelse ville skabe så store problemer i forhold til den måde, SKATs kontrol tilrettelægges på, at skatteministeriet havde besluttet at anke dommen til Højesteret. Ministeriet havde i den forbindelse bedt Kammeradvokaten anmode Højesteret om hastebehandling af sagen.

Sagens meget principielle karakter blev tillige understreget derved, at Finans Danmark, Dansk Erhverv og Dansk Industri indtrådte i sagen som biintervenienter til støtte for de to banker. Plesner repræsenterede for Højesteret både de to banker og de tre erhvervsorganisationer.

Dansk erhvervsliv har på forskellig vis udtrykt stor bekymring for ikke blot de meget betydelige vanskeligheder, men også den store retsusikkerhed, som erhvervsvirksomhederne bliver påført med SKATs praksisændring. Skatteministeren har derfor i en pressemeddelelse af 11. april 2017 oplyst, at der skal findes en løsning, så virksomhederne kan fratrække deres lønudgifter uden bøvl og besvær, hvis skatteministeriet måtte vinde sagen i Højesteret.

Skatteministeriet har nu ved Højesterets dom af 30. juni 2017 fået medhold i, at SKAT med tilbagevirkende kraft kan nægte virksomheder fradrag for en andel af deres lønudgifter.

Det hedder i Højesterets præmisser blandt andet:

"Det forhold, at skattemyndighederne ikke tidligere har grebet korrigerende ind over for virksomheders fradrag for almindelige lønudgifter til medarbejdere, der har været beskæftiget med virksomhedskøb eller lignende, kan efter Højesterets opfattelse ikke sidestilles med en positiv afgørelse om spørgsmålet.

Da der således ikke foreligger en fast administrativ praksis, har skattemyndighederne ikke været afskåret fra uden forudgående offentlig tilkendegivelse at nedsætte Arbejdernes Landsbanks fradrag for den del af lønudgifterne, som ikke er driftsomkostninger."

Det må herefter forventes, at skatteministeren inden længe vil fremsætte forslag til en lovændring, som kan afbøde virkningerne af ministeriets sejr og sikre virksomhederne fradrag for deres lønudgifter.

Læs dommen fra Højesteret

Læs nyheden om Østre Landsrets tidligere afgørelse i sagen:
"Banker frifindes i principiel skattesag"

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter