Eli Lilly vinder patentsag om cancerlægemiddel

Eli Lilly har ved Sø- og Handelsretten fået nedlagt midlertidigt forbud mod et lægemiddel markedsført af lægemiddelvirksomheden Fresenius Kabi. Eli Lilly blev under sagen bistået af Plesner.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om Fresenius Kabis lægemiddel krænkede et af Eli Lillys patenter, som vedrører en særlig kombinationsterapi for behandling af lungecancer.

Fresenius Kabi gjorde under sagen gældende, at der ikke forelå en krænkelse af Eli Lillys patent, idet man i Fresenius Kabis lægemiddel havde anvendt et andet salt end det specifikke salt, der var nævnt i patentkravene. Fresenius Kabi lagde i den forbindelse særligt vægt på, at Eli Lilly i ansøgningsprocessen for patentets udstedelse ved EPO havde foretaget en begrænsning af sit patent til det specifikke salt. Fresenius Kabi mente derfor, at Eli Lilly ikke kunne opnå beskyttelse for andre salte.

Eli Lilly gjorde heroverfor gældende, at Fresenius Kabis lægemiddel krænkede Eli Lillys patent, herunder ved ækvivalens, bl.a. fordi det valgte salt ikke havde nogen betydning for opfindelsen.

Midlertidigt forbud nedlagt

Sø- og Handelsretten traf ved kendelse af 8. december 2017 afgørelse i sagen og nedlagde et midlertidigt forbud mod Fresenius Kabis lægemiddel.

Retten lagde bl.a. vægt på, at ændringen i patentkravet i forbindelse med sagsbehandlingen skyldtes en formel indsigelse vedrørende kravet om basis (EPC artikel 123(2)), som ikke i sig selv kunne føre til, at der ikke kunne statueres krænkelse af Eli Lillys patent. Retten fandt endvidere, at Fresenius Kabis lægemiddel løser det samme problem, som Eli Lillys patent løser, og det at Fresenius Kabis anvendte et alternativt salt var et nærliggende valg for en fagmand. I den forbindelse bemærkede retten, at Fresenius Kabi selv i sin ansøgning om godkendelse af sit lægemiddel havde lagt vægt på, at lægemidlet var terapeutisk identisk med Eli Lillys lægemiddel Alimta®, som er beskyttet af patentet.

Det vides endnu ikke, om sagen vil blive anket.

Sø- og Handelsrettens kendelse kan læses her

Advokat, partner Mikkel Vittrup og advokat, partner Peter-Ulrik Plesner førte sagen for Eli Lilly.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret