EU-Domstolen giver EY medhold i principiel sag om gun-jumping

EU-Domstolen har i en præjudiciel afgørelse af 31. maj 2018 givet EY (Ernst & Young) medhold i en principiel sag om overtrædelse af stand still-forpligtelsen i fusionskontrolreglerne. Plesner repræsenterede EY i sagen.

Sagen drejer sig om, hvorvidt EY og det tidligere KPMG Danmark partnerselskab (KPMG DK) havde overtrådt forbuddet efter konkurrencelovens § 12c, stk. 5, mod at gennemføre en fusion, før den er blevet godkendt af Konkurrencerådet (stand still-forpligtelsen).

Den 18. november 2013 indgik EY og det daværende KPMG DK en fusionsaftale, og samme dag opsagde KPMG DK en samarbejdsaftale med KPMG International med udløb den 30. september 2014. Fusionen blev godkendt af Konkurrencerådet den 28. maj 2014.

Konkurrencerådet traf den 17. december 2014 afgørelse om, at parterne i fusionen havde overtrådt forbuddet i konkurrencelovens § 12c, stk. 5, idet Rådet fandt, at KPMG DK's opsigelse af samarbejdsaftalen indebar, at parterne havde gennemført fusionen forud for godkendelsen.

EY indbragte i juni 2015 Konkurrencerådets afgørelse for Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsretten har efter parternes anmodning udsat sagen og forelagt EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af stand still-forpligtelsen, herunder i forhold til opsigelsen af samarbejdsaftalen.

EU-Domstolen har nu fastslået, at opsigelsen af en samarbejdsaftale under de foreliggende omstændigheder ikke kan anses for at medføre en gennemførelse af en fusion, og at det gælder uafhængigt af, hvorvidt denne opsigelse har haft markedsmæssige virkninger.

Sagen har principiel betydning for spørgsmålet om stand still-forpligtelsens udstrækning, og det er første gang, at EU-Domstolen tager stilling til dette spørgsmål. EU-Domstolen fastslår således, at stand still-forpligtelsen i fusionsforordningen skal fortolkes således, at en fusion alene gennemføres ved en transaktion, som helt eller delvist, faktisk eller juridisk, bidrager til en ændring i kontrollen med målvirksomheden.

Dommen kan læses her

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret