Teva vinder patentsag om lægemiddel til behandling af multipel sklerose

Teva har ved Sø- og Handelsretten fået nedlagt midlertidigt forbud mod salg af et generisk lægemiddel markedsført af lægemiddelvirksomheden Mylan. Teva blev under sagen bistået af Plesner.

Sagen vedrørte beskyttelsen af et særligt dosisregime til behandling af attakvise former for multipel sklerose med 40 mg glatirameracetat injiceret tre gange ugentligt. Striden vedrørte mere specifikt Mylans udbud af det generiske lægemiddel Copemyl, som efter Tevas opfattelse indebar en krænkelse af Tevas patentrettigheder.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om Tevas patenter var gyldige. Mylan gjorde under sagen gældende, at patenterne var ugyldige på grund af utilstrækkelig beskrivelse, manglede nyhed og manglende opfindelseshøjde. Mylan bestred ikke, at såfremt patenterne var gyldige, ville de være krænket af Mylans lægemiddel Copemyl. Mylan gjorde dog gældende, at Teva havde fortabt muligheden for at få nedlagt et midlertidigt forbud på grund af passivitet, da Teva først indgav anmodning om forbud efter, at Mylan havde vundet et offentligt udbud, flere måneder efter at Mylan havde registreret en pris for lægemidlet Copemyl i medicinpriser.dk.

Midlertidigt forbud nedlagt

Sø- og Handelsretten traf ved kendelse af 15. marts 2019 afgørelse i sagen og nedlagde et midlertidigt forbud mod udbud og salg af Mylans lægemiddel.

Vedrørende spørgsmålet om gyldigheden af Tevas patenter udtalte retten, at patenterne er udstedt af EPO efter en prøvning af, om betingelserne for udstedelse af patenterne er opfyldt. Der gælder derfor en formodning for, at patenterne er gyldige. Endvidere fandt retten, at der ikke foreligger afgørelser fra EPO , som svækker denne formodning. Desuden kunne Mylans synspunkter vedrørende Tevas patentstrategi heller ikke føre til, at der ikke gælder en formodning for patenternes gyldighed.

På grundlag af den omfattende bevisførelse, som havde været ført under sagen, nåede Sø- og Handelsretten frem til, at der ikke var et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at patenterne var ugyldige. Teva havde derfor sandsynliggjort, at Tevas patenter var gyldige og krænkede.

For så vidt angår spørgsmålet om passivitet lagde retten vægt på, at hospitalslægemidler kun kan sælges på det danske marked, hvis man deltager i og vinder et udbud gennemført af Amgros. Retten fandt derfor ikke, Mylans registrering af Copemyl på medicinpriser.dk kunne anses for at være et udbud til salg i sædvanlig forstand. Da Teva havde indgivet anmodningen om midlertidigt forbud halvanden måned efter, at det var blevet offentliggjort, at Mylan havde vundet Amgros' udbud, fandt retten, at Teva ikke havde udvist passivitet.

På denne baggrund nedlagde Sø- og Handelsretten midlertidigt forbud mod Mylans udbud og salg af lægemidlet Copemyl.

Det vides endnu ikke, om sagen vil blive kæret.

Advokat, partner Mikkel Vittrup, advokat, partner Jeppe Brinck-Jensen og advokat, partner Peter-Ulrik Plesner førte sagen for Teva.

Seneste nyt om Life Science

Life Science