Nyt bindende svar - exit-program kunne omfattes af ligningslovens § 7P

Skatterådet har den 27. april 2021 i et bindende svar bekræftet over for en virksomhed, at tegningsretter, der er tildelt virksomhedens medarbejdere, kan omfattes af ligningslovens § 7 P, uanset at tegningsretterne udelukkende kunne udnyttes i forbindelse med en "exit-begivenhed". Virksomheden blev bistået af Plesner.

Hidtidig praksis vedrørende exitbonusser

Den skattemæssige behandling af bonus udbetalt til medarbejdere i forbindelse med exit-begivenheder, herunder salg og børsnotering, har gennem de seneste år været under en udvikling. 

Den hidtidige praksis har primært fokuseret på, om en virksomheds udgifter i forbindelse med udbetaling af bonus til ledende medarbejdere i forbindelse med en exit-begivenhed har været fradragsberettiget som en driftsomkostning i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Beskatningen hos medarbejderen har hidtil ikke været behandlet ved hverken domstolene eller skattemyndighederne. 

I et bindende svar fra 2016, TfS 2016, 573, indikerede Skattestyrelsen (dengang SKAT) sin holdning til emnet. I sagen tog SKAT og Skatterådet stilling til, om et selskabs tildeling af køberetter til en række medarbejdere var omfattet af reglerne om aktielønsbeskatning i ligningslovens § 7 P. Køberetterne kunne udnyttes, både når en fastsat vestingdato var opfyldt, og ved børsnotering eller change of control.  

SKAT konkluderede, at betingelserne for beskatning efter § 7 P var opfyldt, hvilket blev tiltrådt af Skatterådet. SKAT bemærkede dog, at i det omfang køberetterne alene kunne udnyttes i forbindelse med en exit-begivenhed, ville køberetterne ifølge SKAT ikke være ydet som vederlag i et ansættelsesforhold, og således falde uden for anvendelsesområdet for ligningslovens § 7 P. Skatterådet tilkendegav i Skatterådets årsberetning, at Skatterådet ikke med ovennævnte bindende svar havde taget stilling til den skattemæssige behandling af rene exit-programmer. 

Den konkrete sag

I den konkrete sag var en række medarbejdere blevet tildelt tegningsretter i en dansk virksomhed. For en del af medarbejderne var der indgået aftale om, at tegningsretterne skattemæssigt skulle omfattes af ligningslovens § 7 P. Aftaler om anvendelse af ligningslovens § 7 P var både indgået med ledende medarbejdere og medarbejdere uden for ledelsen. 

Særligt for aftalen om tildeling af tegningsretter indgået med medarbejdere uden for ledelsen var, at de tildelte tegningsretter som udgangspunkt alene kunne udnyttes i forbindelse med en exit-begivenhed, f.eks. i form af et salg af virksomheden eller en børsnotering. For så vidt angår ledelsesmedlemmerne, kunne tegningsretterne udnyttes efter en forud fastsat tidsperiode uagtet om der skete et exit eller ej. 

Da virksomheden konkret stod over for en exit-begivenhed ønskede virksomheden en bekræftelse af, at samtlige de tildelte tegningsretter skattemæssigt kunne omfattes af ligningslovens § 7 P. 

Omdrejningspunktet for sagen var, om tegningsretterne tildelt medarbejdere uden for ledelsen kunne anses for "modtaget som led i et ansættelsesforhold" i ligningslovens § 7 P's forstand, uanset at tegningsretterne alene kunne udnyttes i forbindelse med en exitbegivenhed, idet de øvrige betingelse i § 7 P utvivlsomt var opfyldt.

Det var et faktum i sagen, at tildelingen af tegningsretter var sket med henblik på at understøtte medarbejdernes løbende arbejde, og ikke med henblik på at medarbejderne skulle udføre arbejde målrettet exit-begivenheden. 

Hertil kom, at langt hovedparten af medarbejderne omfattet af "exit-programmet" ikke havde haft kendskab til exit-begivenheden ligesom medarbejdernes arbejdsopgaver havde været uændrede under exit-processen. 

Skatterådets svar

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens begrundelse og indstilling om, at samtlige tegningsretter kunne omfattes af ligningslovens § 7 P. 

I indstillingen udtalte Skattestyrelsen overordnet, at spørgsmålet om, hvorvidt tegningsretterne skulle anses for "modtaget som led i et ansættelsesforhold" i ligningslovens § 7 P's forstand skulle afgøres på baggrund af den eksisterende praksis vedrørende selskabers fradragsret for exitbonusser. 

For de medarbejdere, der ikke havde haft viden om exit-begivenheden lagde Skattestyrelsen og Skatterådet i denne forbindelse vægt på, at medarbejderne ikke havde haft direkte kendskab til exit-begivenheden eller haft viden om, at de skulle arbejde for den pågældende exit-begivenhed. Endvidere lagde Skatterådet vægt på, at tildelingen af tegningsretter var sket med henblik på at understøtte de ansattes løbende arbejde.

For de medarbejdere, der havde haft kendskab til exit-begivenheden,  lagde Skattestyrelsen og Skatterådet afgørende vægt på, at medarbejderne ikke alene havde modtaget tegningsretterne med det formål, at skulle arbejde for den pågældende exit-begivenhed. 

Skatterådet bekræftede på denne baggrund, at de tildelte tegningsretter var omfattet af ligningslovens § 7 P. 

Virksomheden blev repræsenteret af et team fra Plesner.

Plesners bemærkninger

Udfaldet af det bindende svar er principielt, da afgørelsen synes at være den første tilkendegivelse af, at aktiebaseret løn, hvis tildeling er knyttet op på en exit-begivenhed kan omfattes af ligningslovens § 7 P.   

Resultatet er positivt, da lovgivers formål med indsættelsen af ligningslovens § 7 P blandt andet var at skabe et bedre grundlag for, at virksomheder kan tiltrække og fastholde kvalificerede og dygtige medarbejdere. Særligt for så vidt angår startups, hvor virksomheden sjældent har mulighed for at tilbyde en markedskonform kontantløn, kan det have betydning, at virksomhederne har mulighed for at tilbyde en aktiebaseret aflønning. Det ses i praksis, at udnyttelsen af sådant aktiebaseret vederlag er knyttet op på en exit-begivenhed, blandt andet for at sikre, at den nyopstartede virksomhed ikke belastes af de administrative byrder ved et stort antal aktionærer og ud fra det praktiske hensyn, at medarbejderne sjældent har råd til eller ønske om at udnytte tegningsretter til at købe unoterede aktier i en situation, hvor der ikke er udsigt til at kunne sælge aktierne igen og hvor risikoen for tab er betydelig.  

Skatterådets afgørelse er imidlertid konkret begrundet og det må forventes, at Skattestyrelsen fortsat vil se meget skeptisk på mulighederne for at lade tegningsretter og køberetter, der alene kan udnyttes i tilfælde af et exit, være omfattet af ligningslovens § 7 P.

I det omfang man som virksomhed har et rent exit-baseret program bør det derfor nøje overvejes, om programmet kan falde ind under den nu etablerede praksis, ligesom det ved etableringen af nye programmer som udgangspunkt bør overvejes at indsætte en mulighed for udnyttelse også uden for exit-situationer. 
 

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter