Codan Forsikring vinder transfer pricing sag i Østre Landsret

Østre Landsret har den 17. august 2022 givet Codan Forsikring medhold i en principiel transfer pricing sag, hvorved landsretten omstødte SKATs afgørelse vedrørende selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2010-2013. Det står nu klart, at sagen ikke føres videre af Skatteministeriet. Sagen blev ført af Plesner.

Codan Forsikring indgik i årene 2010-2013 årlige genforsikringsaftaler med det koncernforbundne irske selskab, RSA Reinsurance Ireland Ltd. (herefter RSA Reinsurance).

SKAT (nu Skattestyrelsen) traf i 2016 afgørelse om skønsmæssigt at forhøje Codan Forsikrings skattepligtige indkomst for indkomstårene 2010-2012, mens SKAT nedsatte selskabets indkomst skønsmæssigt for indkomståret 2013. SKAT anså ikke selskabets transfer pricing (herefter TP) metode for at være tilstrækkelig til at dokumentere, at de fire koncerninterne genforsikringsaftaler var indgået på armlængdevilkår efter ligningslovens § 2. 

Ved kendelse afsagt i 2019 tilsidesatte Landsskatteretten SKATs forhøjelse. Skatteministeriet indbragte herefter sagen for domstolene, og sagen blev henvist til Østre Landsret i første instans som følge af sagens principielle karakter. 

Ved domstolene ændrede Skatteministreriet fokus i sagen, således at spørgsmålet i første række var, om genforsikringasaftalerne var udtryk for et "skattearrangement", der kunne tilsidesættes. Således angik sagen herefter først og fremmest, hvorvidt Codan Forsikrings udgifter til genforsikringsaftalerne kunne fradrages som driftsomkostninger. 

Hvis landsretten - i overensstemmelse med Codans anbringende - fandt, at omkostningerne var fradragsberettigede, angik sagen herefter om aftalerne var indgået på armslængdevilkår efter ligningslovens § 2, og herunder om Codan Forsikrings TP-dokumentation for indkomstårene 2010-2013 var mangelfuld i en sådan grad, at skattemyndighederne havde været berettiget til at ansætte indkomsten skønsmæssigt efter den dagældende skattekontrollovs § 3B.

Landsretten anerkendte i overensstemmelse med Codan Forsikrings synspunkter, at udgifter til genforsikring i almindelighed har den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen for et forsikringsselskab. 

Landsretten var endvidere enig med Codan Forsikring i, at dette også gjaldt Codan Forsikrings koncerninterne genforsikringsaftaler. Landsretten fremhævede i den forbindelse, at de fordele for den samlede koncen, som genforsikringsaftalerne også indebar, ikke diskvalificerede genforsikringsaftalerne i relation til driftsomkostningsfradrag. 

På den baggrund gav Østre Landsret Codan Forsikring medhold i, at Codan Forsikring havde ret til fradrag for udgifterne til Codan Forsikrings genforsikringsaftaler.

Herefter var spørgsmålet om genforsikringsaftalerne var indgået i strid med armslængdeprincippet og herunder om Codan Forsikrings TP-dokumentation var mangelfuld i en sådan grad, at SKAT havde været berettiget til efter den dagældende skattekontrollovs § 3B at foretage skatteansættelsen skønsmæssigt.

Skatteministeriet gjorde gældende, at Codan Forsikrings TP-dokumentation var utilstrækkelig, og herunder særligt at sammenligningsanalysen var mangelfuld. Bl.a. fremhævede Skatteministeriet, at det koncerninterne irske selskabs risikoprofil og størrelse afveg væsentligt fra de af Codan Forsikring valgte sammenligningsselskaber, ligesom sammenligningsselskaberne varetog mere komplekse funktioner end dem, som RSA Reinsurance varetog i sagsperioden. 

Codan Forsikring gjorde heroverfor gældende, at Codan Forsikring med hjælp fra førende rådgivere havde udarbejdet en omfattende TP-dokumentation, der eksplicit og på bedst mulige måde adresserede de indgåede genforsikringsaftaler. 

Landsretten konstaterede indledningsvist om transfer pricing dokumentationen, at det forhold,  at Skatteministeriet måtte være uenig i eller rejse berettiget tvivl ved sammenlignelighedsanalysen, ikke er tilstrækkeligt til at tilsidesætte TP-dokumentationen som mangelfuld. 

Østre Landsret fremhævede herunder, "at TP-dokumentationen ikke har været fuldkommen uanvendelig for SKAT, der efter den foretagne korrektion har vurderet RSA Reinsurances indtjening ud fra et justeret nøgletal sammenlignet med selskaberne i sammenlignelighedsanalysen".

Herefter fandt landsretten, at Codan Forsikrings indkomst ikke kunne ansættes skønsmæssigt i medfør af den dagældende skattekontrollovs § 3 B.

I overensstemmelse med hidtidig praksis var spørgsmålet herefter, om Skatteministeriet havde dokumenteret, at Codan Forsikring havde handlet i strid med armslængdeprincippet, jf. ligningslovens § 2.

Skatteministeriet argumenterede herom for, at genforsikringsaftalerne - ifølge ministeriet - havde et usædvanligt omfang, og at selve fordelingen af præmieindtægterne mellem Codan Forsikring og RSA Reinsurance stred mod armslængdeprincippet. Skatteministeriet fremhævede bl.a., at Codan Forsikring ikke fik sine omkostninger dækket ved genforsikringsaftalerne med RSA Reinsurance, hvilket en uafhængig indkøber af genforsikringsydelser - igen ifølge ministeriet - ville have sikret sig.

Landsretten var imidlertid enig med Codan Forsikring i, at det ikke var udtryk for manglende armslængdevilkår, at Codan Forsikring i enkelte år ikke fik dækket sine omkostninger, idet landsretten bemærkede, at det ikke kunne forventes, at Codan Forsikrings omkostninger kunne dækkes fuldt ud hvert år, men at de ville variere fra år til år. 

Skatteministeriet havde således ikke dokumenteret, at genforsikringsaftalerne lå uden for rammerne af, hvad der kunne aftales mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2.

På denne baggrund gav Østre Landsret Codan Forsikring medhold i, at de af skattemyndighederne hævdede ændringer af Codan Forsikrings skattepligtige indkomst var uberettigede.

Læs Østre Landsrets omtale af sagen.

Codan Forsikring blev for domstolene repræsenteret af et team fra Plesner. 

Sagen blev procederet af Lasse Esbjerg Christensen og Jef Nymand Hounsgaard.

Skatteministeriet har ikke indbragt sagen for Højesteret, og dommen er dermed endelig.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter