Ekspres Bank vinder principiel momssag i Højesteret

Ekspres Bank A/S har ved Højesteret fået medhold i, at bankens indkøb af databehandlingsydelser fra en engelsk leverandør ikke er momspligtige, idet ydelserne er omfattet af momsfritagelsen for betalinger og overførsler. Plesner førte sagen for banken.

Som mange andre pengeinstitutter råder Ekspres Bank ikke over eget databehandlingssystem til forvaltning af lån, kontoposteringer, registrering af ind- og udbetalinger, samt opkrævning af ydelser. Ekspres Bank indkøber derfor databehandlingsydelser fra den eksterne leverandør, FIS Certegy.

Kernen i FIS Certegys databehandlingsydelser er at beregne renter og afdrag og at initiere låntagerens betaling af ydelser til banken. Dette sker ved en datafil, som Certegy genererer, og som sendes via Nets til låntagers bank, hvorved betalingen gennemføres. FIS Certegy registrerer indbetalingen, nedskriver lånet og beregner fremtidige ydelser.

Ekspres Bank anmodede i 2007 SKAT om et bindende svar på, hvorvidt ydelserne leveret af FIS Certegy var omfattet af momsfritagelsen for betalinger og overførsler. SKAT svarede, at ydelserne ikke var omfattet af bestemmelsen, og derfor var momspligtige, hvilket blev stadfæstet af Landsskatteretten.

Landsskatterettens afgørelse blev indbragt for Østre Landsret, som frifandt ministeriet, idet landsretten fandt, at FIS Certegy ikke selv stod for betalingsordren og den faktiske overførsel fra en kundes bankkonto til Ekspres Bank, men alene leverede datafiler til brug for bogføring og administration.

For Højesteret fastholdt ministeriet, at FIS Certegy ikke stod for betalingsordren, og at FIS Certegys ydelse derfor ikke udgjorde en momsfritaget betalingstransaktion. Ministeriet gjorde subsidiært gældende, at ydelsen skulle kvalificeres som momspligtig inddrivelse af fordringer.

Højesteret ændrede landsrettens dom og fandt, at FIS Certegys ydelser udgør momsfritagne ydelser vedrørende betalinger og overførsler. Højesteret lagde vægt på, at FIS Certegy på vegne af Ekspres Bank genererer en betalingsfil, som iværksætter en betalingsordre, og dermed medfører, at der sker retlige og økonomiske ændringer af gældsforholdet mellem låntageren og Ekspres Bank. FIS Certegy har ansvaret for, at betalingsfilen bliver sendt rettidigt og er i orden.

FIS Certegys ydelse må derfor ifølge Højesteret anses for en transaktion vedrørende betalinger og overførsler, og ikke blot en teknisk ydelse, som FIS Certegy stiller til rådighed for Ekspres Bank. Genereringen og afsendelsen af betalingsfiler udgjorde ifølge Højesteret en hovedydelse, hvorefter de øvrige dele af FIS Certegys ydelser måtte anses som sekundære biydelser underlagt samme momsmæssige behandling som hovedydelsen.

Da FIS Certegy ikke har til opgave at inddrive gælden i de tilfælde, hvor låntageren ikke betaler rettidigt, og således er i misligholdelse, er FIS Certegys ydelse ifølge Højesteret ikke omfattet af undtagelsen for momspligtige inddrivelsesydelser.

Højesteret gav derfor Ekspres Bank medhold i, at FIS Certegys ydelse er momsfritaget. Højesterets dom må forventes at få betydning for den momsmæssige behandling af lignende databehandlingsydelser i den finansielle sektor.

Sagen blev ført af advokat Jakob Krogsøe, Plesner.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter