Torben Bondrop skriver om "Follow-the-Fortune" i Insurance

I "Insurance Day" 13. marts, udgave 2,811 belyser Torben Bondrop i en artikel ”Follow the Fortunes”-princippets anvendelighed i dansk reassuranceret på baggrund af en højesteretsdom fra 2006.

"Follow the fortunes"-princippet medfører, at reassurandørerne skal følge den reassureredes udbetalinger til og forlig med forsikringstager i det underliggende forsikringsforhold.

Torben Bondrop konkluderer, at princippet efter højesterets dom må antages at være anvendeligt i Danmark - dog med den begrænsning, at reassurandøren af reassuranceaftalen eller den underliggende forsikringsfatale skal have haft mulighed for at indse omfanget af en eventuel forpligtelse.