Coronavirus - frister for fusionskontrol afbrydes i 14 dage

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage, og som træder i kraft i dag, onsdag den 18. marts. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at fristerne ekstraordinært afbrydes som følge af de foranstaltninger, der har været nødvendige for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19. Dette tiltag følger EU-Kommissionens netop udsendte opfordring til virksomheder om at udskyde indsendelse af planlagte fusionsanmeldelser.

Erhvervsministeren har i dag udstedt "Bekendtgørelse om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministerens område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme".

Det følger heraf, at fristerne for fusionskontrol i konkurrencelovens § 12 d, stk. 1-5, afbrydes ekstraordinært i 14 dage med virkning fra i dag.

Bekendtgørelsen indebærer ikke en generel forlængelse af fristerne. Efter de 14 dage vil det således blive vurderet, om der skal ske yderligere afbrydelse af fristerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henviser til, at når styrelsen behandler en fusion, er man afhængig af at kunne indhente oplysninger fra tredjeparter, fx kunder og konkurrenter til de fusionerende virksomheder.

Denne indsamling af oplysninger fra markedet er imidlertid udfordret som følge af COVID-19, og det er derfor sandsynligt, at konkurrencelovens eksisterende frister ikke kan opfyldes i nogle sager. Hvis styrelsen ikke - eller ikke i tilstrækkelig grad - kan foretage de nødvendige markedsundersøgelser, kan det i sidste ende betyde, at en fusion, der skulle have været godkendt, forbydes, eller en fusion, der skulle have været forbudt, godkendes.

EU-Kommissionen har tidligere opfordret virksomheder til at udskyde indsendelse af planlagte fusionsanmeldelse henset til kompleksiteten og forstyrrelserne forårsaget af COVID-19. Kommissionen har bl.a. også henvist til, at man i den kommende periode vil have udfordringer med at indsamle oplysninger fra kunder, konkurrenter og leverandører til brug for vurderingen af fusionerne.

Læs mere i denne tidligere Plesner Insight:
Coronavirus - konkurrencemyndighedernes behandling af fusionsanmeldelser

Se mere i denne pressemeddelelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force