Coronavirus - ikke force majeure i offentlige kontrakter

Økonomistyrelsen har udsendt en meddelelse om, at coronavirus (COVID-19) generelt ikke skaber en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure overfor sine private leverandører.

Flere leverandører til den offentlige sektor overvejer formentlig, hvorvidt COVID-19 kan udgøre force majeure.

Økonomistyrelsen - som er en styrelse under Finansministeriet - har imidlertid udsendt en meddelelse om, at det generelt ikke vurderes, at COVID-19 udgør en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure overfor sine private leverandører.

Statens forpligtelse er ved de fleste indkøb at betale for de indkøbte varer og tjenesteydelser. Dette er staten ikke forhindret i som følge af beslutningen om, at medarbejdere i staten skal arbejde hjemmefra. Ifølge Økonomistyrelsen er staten således som udgangspunkt forpligtet til at opfylde sine forpligtelser. Dette gælder også, selv om staten meddeler leverandøren, at en aftalt leverance ikke skal finde sted, eller anmoder om at den udskydes til et senere tidspunkt. Udskydelse af leveringstidspunktet på statens foranledning indebærer således ikke i sig selv, at staten ikke skal betale leverandøren.

Økonomistyrelsen udtaler endvidere, at ovenstående ikke blot vurderes at gøre sig gældende for staten, men også for den øvrige del af den offentlige sektor, dvs. regioner, kommuner mv.

Læs Økonomistyrelsens meddelelse


Læs også Plesners tidligere insight om påberåbelse af force majeure i kommercielle aftaler

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force