Coronavirus - konkurrencemyndighedernes behandling af fusionsanmeldelser

Udbruddet af coronavirus (COVID-19) skaber nu risiko for forsinkelser i myndighedernes behandling af fusionsanmeldelser. EU-Kommissionen opfordrer virksomheder til at udskyde indsendelse af planlagte fusionsanmeldelser på ubestemt tid i det omfang, det er muligt.

Der findes ingen særlige "fast-track" regler for fusionsprocesser ved overtagelse af kriseramte virksomheder. Processen i sådanne tilfælde skal tilrettelægges i samarbejde med myndighederne fra sag til sag.

Fusionsanmeldelsesprocesser under COVID-19
EU Kommissionen har offentliggjort en opfordring til virksomheder om at udskyde indsendelse af planlagte fusionsanmeldelser på ubestemt tid i det omfang, det er muligt, som en direkte konsekvens af COVID-19.

Opfordringen begrundes med, at EU-Kommissionen i den kommende periode vil have udfordringer med at indsamle oplysninger fra kunder, konkurrenter og leverandører til brug for vurderingen af fusionerne. Herudover vil EU Kommissionen have vanskeligt ved at tilgå alle de nødvendige informationer og databaser i samme omfang som normalt på grund af sagsbehandlernes hjemmearbejde i den kommende periode.

EU-Kommissionen vil midlertidigt acceptere og opfordre til indlevering af dokumenter i elektronisk form i stedet for fysisk indlevering, som normalt kræves.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at styrelsen kan kontaktes på normal vis, men at mange af styrelsens medarbejdere arbejder hjemmefra. Selvom styrelsen ikke officielt har udsendt en meddelelse om behandlinger af fusionsanmeldelser, må det forventes, at styrelsens i forbindelse med fusionsprocesser står overfor de samme udfordringer som EU-Kommissionen.

Plesner anbefaler derfor virksomheder, som planlægger anmelde en fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at styrelsen kontaktes i god tid, inden processen iværksættes.


Fusionskontrol ved overtagelse af kriseramte virksomheder
Der findes ikke særlige regler, der sikrer en "fast track" behandling af fusionsanmeldelser ved overtagelse af en kriseramt virksomhed.

Processen skal i sådanne tilfælde koordineres med den relevante myndighed, hvor nødvendigheden af en hurtig proces skal konkret begrundes.

Bl.a. de danske konkurrencemyndigheder har tidligere vist sig i stand til at godkende fusioner omfattende kriseramte virksomheder indenfor relativt kort tid. Dette skete eksempelvis i forbindelse med overtagelser af kriseramte banker under finanskrisen, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i visse tilfælde godkendte transaktioner i indenfor få dage.


Det forhold, at der er tale om en kriseramt virksomhed, kan også få betydning for den materielle vurdering. Transaktioner, der under normale omstændigheder ville blive betragtet som problematiske, kan - med henvisning til det såkaldte "failing firm defence" - godkendes, hvis konkurrencemyndighederne af parterne kan overvises om, at

  1. den nødlidende virksomhed i nær fremtid vil blive tvunget ud af markedet på grund af finansielle vanskeligheder, hvis ikke den blev overtaget af en anden virksomhed,
  2. der ikke findes en mindre konkurrenceskadelig overtagelse som alternativ til den anmeldte fusion, og
  3. den nødlidende virksomheds aktiver vil uvægerligt forlade markedet, hvis ikke fusionen gennemførtes.

Påberåbelse af failing firm defence med henblik på at få en ellers problematisk transaktion godkendt, medfører ikke nødvendigvis en hurtigere proces. Plesners konkurrenceteam står til rådighed i forhold til sparring om timing af anmeldelsesprocesser og de særlige forhold ved overtagelse af nødlidende virksomheder.

Se mere i denne nyhed fra EU-Kommissionen

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force