Coronavirus - reducering eller tilbagekaldelse af forslag om udbytte

Mange selskaber vil blive påvirket af coronavirus-krisen og vil som følge heraf potentielt være i en usikker økonomisk stilling. Størstedelen af de danske selskaber afholder i øjeblikket ordinære generalforsamlinger, og disse selskaber bør derfor overveje, om det med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling allerede udmeldte forslag om udbytte skal reduceres eller helt tilbagekaldes. Denne Plesner Insight beskriver ledelsens mulighed for og ansvar i forhold til at ændre et allerede udmeldt forslag om udlodning af udbytte.

Coronavirus-krisen har stor betydning for mange selskaber, herunder forretningsmæssigt, organisatorisk samt rent økonomisk. I relation til forestående ordinære generalforsamlinger bør det derfor nøje overvejes, om selskabet finansielt er i en situation, hvor det vil være hensigtsmæssigt og økonomisk forsvarligt at udlodde udbytte til selskabets kapitalejere.

Flere selskaber vil allerede i deres indkaldelse til ordinær generalforsamling have udmeldt forslag om at udlodde udbytte, og mange af disse selskaber kan derfor stå i en situation, hvor det kan være nødvendigt at ændre disse udmeldinger.

Selskabets ledelse er ansvarlig for, at udlodninger ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyn til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske stilling, og ikke sker til skade for selskabet eller dets kreditorer. Dette krav skal ses i sammenhæng med ledelsens generelle ansvar for, at selskabet altid har et forsvarligt kapitalberedskab, således at selskabet har tilstrækkelig likviditet til løbende at betale sine forpligtelser efterhånden, som de forfalder. Ledelsen afgør i denne forbindelse, om et udbytte kan udloddes, idet generalforsamlingen ikke kan vedtage et højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af det centrale ledelsesorgan. 

Ledelsens vurdering af selskabets kapitalberedskab og af forsvarligheden i forhold til at udbetale udbytte skal ikke alene foretages på grundlag af selskabets økonomiske stilling på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen, men skal også tage hensyn til forventningerne til selskabets fremtidige udvikling. 

Ledelsen er tillige forpligtet til at genoverveje deres vurdering af forsvarligheden af et udbytte, hvis selskabets økonomiske stilling og forventninger til selskabets fremtidige udvikling markant har ændret sig i tiden fra indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og indtil afholdelsen af denne. Ethvert foreslået udbytte skal således også umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling vurderes ud fra de på dette tidspunkt tilgængelige oplysninger. 

Såfremt selskabets ledelse vurderer, at coronavirus-krisen betyder, at det ikke længere vil være forsvarligt at udlodde udbytte, vil det være muligt at lade et allerede fremsat forslag om udlodning af udbytte på den ordinære generalforsamling reducere eller ligefrem tilbagekalde.

Ledelses beslutning om at reducere eller tilbagekalde et forslag om udbytte kan ske helt frem til og på selve generalforsamlingen. Ledelsen skal i så fald informere generalforsamlingen om det ændrede forslag og baggrunden herfor.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force