Nye statslige garantiordninger kan bane vej for "Corona-lån"

Udbruddet af coronavirus (COVID-19) har sendt chokbølger gennem det globale finansielle system og kan på den korte bane forårsage betydelige likviditetsproblemer for mange danske virksomheder. Regeringen har præsenteret to nye garantiordninger særligt med henblik på "Corona-lån" til virksomheder i de industrier, hvis omsætning og indtjening er hårdest ramt. Plesners Bank & Finans team gennemgår de nye garantiordninger og de centrale overvejelser, som virksomheder bør gøre sig inden optagelse af "Corona-lån".

COVID-19 udbruddet har sendt chokbølger gennem det globale finansielle system. Mens det endnu synes for tidligt at spå om de økonomiske konsekvenser på længere sigt, står det klart, at COVID-19 udbruddet på den korte bane kan forårsage betydelige likviditetsproblemer. For mange danske virksomheder er likviditetspåvirkningen allerede mærkbar, og matematikken er til at tage og føle på: Når indtægter udebliver, fordi produktionen reduceres eller helt går i stå, mens omkostninger til lønninger, husleje m.v. ikke reduceres i tilsvarende omfang, så opstår der et umiddelbart likviditetsbehov.

Til finansiering af et ekstraordinært likviditetsbehov som følge af COVID-19 udbruddet vil nogle virksomheder have brug for at optage lån, herunder udvide eksisterende lånefaciliteter og/eller etablere nye lånefaciliteter, i det følgende benævnt "Corona-lån".

To nye statslige garantiordninger

Regeringen har præsenteret to nye garantiordninger særligt med henblik på at hjælpe virksomheder i de industrier, hvis omsætning og indtjening er hårdest ramt af COVID-19 udbruddet. Garantiordningerne er annonceret på Erhvervsministeriets hjemmeside og beskrevet i Erhvervsministeriets Faktaark. Garantiordningerne omfatter:

  1. Garantiordning for SMV'er - Denne garantiordning er rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMVer), som har oplevet et driftstab på mere end 50% som følge af COVID-19 udbruddet. Med ordningen indfører regeringen en statsgaranti på 70% af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV'er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af COVID-19 udbruddet. Da ordningen ifølge regeringen kan indebære statsstøtte, skal den godkendes af EU-Kommissionen.

  2. Garantiordning for større virksomheder - Denne garantiordning er rettet mod større virksomheder. Med ordningen indfører regeringen en statsgaranti på 70% af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på mere end 50% som følge af COVID-19 udbruddet. Det er forudsat, at denne ordning skal fungere på markedsvilkår.

Detaljerne omkring de to nye garantiordninger er endnu ikke meldt ud. Plesners Bank & Finans team følger udviklingen tæt og står til rådighed for rådgivning om, hvordan garantiordningerne kan benyttes af både banker og virksomheder set i lyset af den konkrete virksomheds situation, herunder samspillet med en eksisterende gældsfinansiering (se herom nedenfor).

Centrale overvejelser forud for optagelse af Corona-lån

Virksomheder, som påtænker at optage Corona-lån, og som allerede har en eksisterende gældsfinansiering (lånefaciliteter, virksomhedsobligationer m.v.), bør gennemgå deres eksisterende finansieringsvilkår for at sikre, at de har fuldt overblik over, hvilke implikationer en yderligere gældsoptagelse kan have. Dette gælder, hvad enten det nye Corona-lån skal optages med eller uden brug af de statslige garantiordninger. Overvejelserne er i vidt omfang også relevante for banker, som påtænker at yde Corona-lån.

Nogle af de centrale spørgsmål er:

  • Rammer for yderligere gældsoptagelse: Vil det være tilladt under den eksisterende gældsfinansiering at optage et nyt Corona-lån? Eller vil det kræve samtykke fra (en kvalificeret andel af) de eksisterende kreditorer?
  • For virksomheder med eksisterende lånefinansiering kan det bl.a. overvejes, om låneaftalen indeholder et regime for etablering af såkaldte incremental/accordion facilities under den samme låneaftale. Ligeledes kan det overvejes, om der er relevante tilladelser (herunder baskets) til at optage yderligere gæld under separat lånedokumentation.
  • Juridisk dokumentation: Hvordan skal Corona-lånet dokumenteres? Og vil der være behov for en interkreditor-aftale?
  • For virksomheder med eksisterende lånefinansiering kan det bl.a. overvejes, om Corona-lånet kan dokumenteres inden for rammerne af den eksisterende låneaftale, herunder eventuelt ved brug af et regime for etablering af incremental/accordion facilities. Dette gælder særligt, hvor Corona-lånet ydes af en eller flere banker, som også er långivere under den eksisterende låneaftale. Afhængig af den påtænkte finansieringsstruktur kan der også være behov for en interkreditor-aftale mellem de eksisterende kreditorer og den eller de banker, som yder Corona-lånet.
  • Samspil mellem vilkår for eksisterende gældsfinansiering og Corona-lån: Hvilken påvirkning kan et nyt Corona-lån i øvrigt have på vilkårene for den eksisterende gældsfinansiering? Og hvordan sikres det, at vilkårene for både Corona-lånet og den nye gældsfinansiering spiller sammen?

For virksomheder med eksisterende lånefinansiering kan det bl.a. være relevant at se på potentielle problemstillinger relateret til financial covenants, amortisering, obligatorisk førtidsindfrielse m.v. Der vil i alle tilfælde være behov for en konkret analyse af den samlede finansieringsstruktur, herunder vilkår for den eksisterende lånefinansiering og et nyt Corona-lån.

Plesners Bank & Finans team står til rådighed for rådgivning omkring optagelse af nye Corona-lån og de implikationer, som yderligere gældsoptagelse kan have under virksomheders eksisterende finansieringsvilkår.

Særligt for virksomheder med eksisterende lånefinansiering henviser vi også til vores:
Bank & Finans Q&A: COVID-19 udbruddets betydning for lånedokumentation

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force