Capital Markets

Plesner er en af de absolutte markedsledere i Danmark inden for Capital Markets. I kraft af deltagelse i talrige danske og internationale kapitalmarkedstransaktioner har vi opnået en særlig ekspertise inden for kapitalmarkedsretten.

Vores track record er enestående. Intet andet dansk advokatfirma har vundet i nærheden af så mange betydende skatte- og afgiftssager som Plesner. Mange af sagerne føres som pilotsager og giver efterfølgende anledning til genoptagelse af tilsvarende sager samt ændring af lovgivning eller administrativ praksis. Plesner har derfor gennem årene haft stor indflydelse på retsudviklingen.

Det internationale tidsskrift International Tax Review har i maj 2017 kåret Plesner som "Danish Tax Firm of the Year". Det er 8. gang siden 2009, at Plesner modtager prisen.

Vores metode - kompromisløs kvalitet

I sager af denne art hænger de afgørende argumenter ikke på træerne. Vi anser derfor førelsen af skattesager for en kreativ proces, hvor det er nødvendigt at kunne tænke ud af boksen. Ofte findes løsningen i lignende problemstillinger inden for andre dele af retssystemet. Førelsen af skattesager kræver derfor stor viden - også om andre retsområder end skatteretten. Vi dyrker detaljen, men bevarer overblikket.

Rådgivning er en tillidssag. Vi siger, hvad vi mener. Vi tager intet for givet, men efterprøver alle relevante præmisser, og vi udfordrer vanetænkning.

Enhver skattesag kræver løbende stillingtagen til en række strategiske valg. Korrekt rådgivning om hvert enkelt af disse valg kan være helt afgørende for sagens endelige udfald.

At føre - og vinde - en skattesag kræver først og fremmest en betydelig proceserfaring. Plesner råder over det største og mest komplette team af højt specialiserede skatteprocesadvokater på alle niveauer. Videndeling er fundamentet for vores kompetencer.

På intet andet retsområde er forskellen mellem at have ret og at ret så stor som inden for skatte- og afgiftsretten. Med staten - og dens uudtømmelige ressourcer - på den anden side er kun det bedste modspil godt nok.

Plesners dokumenterede erfaring og resultater giver den bedste sikkerhed for også at ret.

Når Plesner har accepteret at føre en skattesag, tilføres sagen den standing, som Plesner nyder - både hos skattemyndighederne og domstolene - og som betyder, at der lyttes til Plesner.

Vores arbejdsform - teamwork

Vi nedsætter et team til at håndtere den enkelte sag og puljer på denne måde de nødvendige ressourcer og erfaringer. Vi lægger stor vægt på aktiv partnerinvolvering i alle led af processen.

Vores erfaring er, at teamwork giver de bedste resultater, og vi samarbejder derfor også gerne med virksomhedens daglige skatterådgiver.

Verserende sager

Vi arbejder i øjeblikket med en række større sagskomplekser, herunder navnlig transfer pricing-sager, de såkaldte "beneficial owner"-sager om indeholdelse af udbytte- og renteskat, sager om fradragsret for udenlandske underskud (Nordea-sagen) samt sager om lønsumsafgift i den finansielle sektor, om momsfritagelse af ydelser til pensionskasser (ATP-sagen) og om momsfritagelse af betalingstransaktioner.

Highlights

 • Masco Denmark/Damixa - medhold ved EU-Domstolen i principiel sag om, hvorvidt dansk skattelovgivning om beskatning af koncerninterne renter er i strid med EU-traktaten 
 • Hoist Group - begæring om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen taget til følge af Østre Landsret efter hovedforhandling - trods protest fra Skatteministeriets side. Sagen, der er meget principiel, drejer sig om fortolkningen af EU-Toldtariffen og kan medføre, at EU-retten er i strid med international ret
 • Ekspres Bank - medhold ved Højesteret i, at indkøb af databehandlingsydelser fra en engelsk leverandør ikke er momspligtige, idet ydelserne er omfattet af momsfritagelsen for betalinger og overførsler
 • Weber-Stephen Nordic ApS - medhold ved Højesteret i principiel sag om PVC-afgift. Højesteret tiltrådte, at faconsyede overtræk til grill ikke udgjorde afgiftspligtige "presenninger"
 • Spar Nord Bank A/S (tidl. Sparbank A/S) - medhold ved Vestre Landsret i, at bankens skønsmæssige fordeling af lønsummen mellem afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige aktiviteter på grundlag af omsætningsfordelingen efter momslovens § 38 ikke kunne tilsidesættes, da SKAT ikke havde godtgjort, at SKATs skøn var mere rigtigt end bankens
 • Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank - medhold ved Østre Landsret i, at det var en praksisændring, som ikke kunne gennemføres med tilbagevirkende kraft, da SKAT nægtede bankerne fradrag for lønudgifter vedrørende arbejde udført i forbindelse med udvidelse af virksomheden
 • Momskarruselsvig - medhold ved Højesteret i en principiel erstatningssag anlagt af Skatteministeriet mod ledelsen i et selskab, der af en betroet medarbejder var blevet anvendt til deltagelse i svigsrelaterede handler
 • 7 gymnasier i Aarhus Kommune - medhold ved Vestre Landsret i, at ejendomme ejet af selvejende almene gymnasier ikke kan pålægges kommunal dækningsafgift
 • Takeda - medhold ved Højesteret i, at honorarer betalt til banker for bistand ved udstedelse af virksomhedsobligationer kan fradrages som en låneomkostning
 • Shell - medhold ved Højesteret i, at renteindtægter ikke skal kulbrintebeskattes
 • ATP PensionService og PensionDanmark - medhold ved EU-Domstolen og Østre Landsret (retsforlig) i, at pensionskasser kan udgøre investeringsforeninger, og at selskabets ydelser til pensionskasserne er momsfritaget som forvaltning af investeringsforeninger eller som ydelser vedrørende betalingstransaktioner
 • Nordea - medhold ved EU-Domstolen og Østre Landsret i, at de danske regler om genbeskatning af udenlandske filialers underskud er i strid med retten til fri etablering
 • G4S - medhold ved Højesteret i, at overførsler mellem tyske datterselskaber i henhold til de særlige regler om Organschaft ikke medfører forhøjelse af den danske sambeskatningsindkomst
 • Recombined Dairy System (Fonterra-koncernen) - medhold i sag mod EU-Kommissionen ved EU-Domstolen i, at selskabet var berettiget til toldgodtgørelse i forbindelse med import af mejeriprodukter
 • Danfoss A/S - medhold ved EU-Domstolen og Vestre Landsret i, at selskabet kunne rette et direkte krav mod SKAT på refusion af en direktivstridig afgift, som en olieleverandør havde opkrævet og indbetalt til SKAT
 • DTU - medhold ved Østre Landsret i, at DTU er en statsinstitution i henhold til registreringsafgiftsloven og dermed fritaget for betaling af registreringsafgift af køretøjer
 • Ernst & Young - medhold ved Højesteret i, at betalt erstatning i selskabstømmersager kunne fradrages som driftsomkostning
 • Novo Nordisk A/S - medhold ved Østre Landsret i, at der ved ændring af varelageropgørelse skulle ske regulering både ultimo og primo indkomståret
 • Odense Staalskibsværft A/S (Mærsk-koncernen) - medhold ved Østre Landsret i, at betingelserne for tilbagebetaling af afgift af energiforbrug til opvarmning af malehaller var opfyldt
 • ISS A/S - medhold ved Østre Landsret i den første "beneficial owner"-sag om indeholdelse af renteskat. Der skulle ikke indeholdes renteskat
 • ISS A/S - medhold ved Østre Landsret i den første "beneficial owner"-sag om indeholdelse af udbytteskat. Der skulle ikke indeholdes udbytteskat
 • Århus Købmandsskole - medhold ved Vestre Landsret i, at skolens kursusaktivitet er momspligtig
 • Nykredit - medhold ved Østre Landsret i, at realkreditinstitut ikke var næringsdrivende med køb og salg af aktier
 • Aarhus Universitet - medhold ved Vestre Landsret i sag om forrentning af krav på tilbagebetaling af energiafgifter
 • Danfoss A/S - medhold ved EU-Domstolen og Vestre Landsret (retsforlig) i, at selskabet kan fradrage omkostninger til mødebespisning af medarbejdere og kunder (kantinemoms)
 • Jyske Bank Finans - medhold ved Østre Landsret i sag vedrørende momspligt af factoringydelser
 • Brightpoint Europe A/S - medhold ved Højesteret i, at der var ret til momsfradrag i forbindelse med køb af mobiltelefoner fra udlandet, hvor der oprindeligt var betalt moms, og hvor der i tidligere omsætningsled var sket momssvig
 • Topdanmark - medhold ved Højesteret i, at et livsforsikringsselskab i forbindelse med overdragelse af den samlede livsforsikringsbestand og ophør som livsforsikringsselskab ikke blev pensionsafkastskattepligtigt af afkastet af forsikringsbestanden
 • Industri Udvikling A/S - medhold ved Østre Landsret i, at udgifter til formueforvaltning var fradragsberettigede driftsomkostninger for ventureselskab.
 • Medicinalselskab - medhold ved Landsskatteretten i den første transfer pricing-sag. Der var ikke grundlag for at nedsætte den mellem selskabet og et datterselskab aftalte købesum for et medicinalprodukt
 • Forsikring og Pension som mandatar for Taksatorringen - medhold ved Højesteret i, at foreningen, der på vegne af sine medlemmer foretager taksation af autoskader, ikke skulle svare moms af sine ydelser
 • Nordania Finans A/S - medhold ved EU-Domstolen og Højesteret i, at et leasingselskab ved beregningen af pro rata-satsen for momsfradrag kunne medregne omsætningen fra salg af leasingaktiver efter leasingkontrakternes ophør
 • Danske Bank (som biintervenient) - medhold ved EU-Domstolen og Vestre Landsret i, at et leasingselskab (Jyske Finans) er berettiget til at anvende brugtmomsreglerne
 • Mols-Linien A/S - medhold ved Højesteret i, at et momskrav var forældet efter 1908-lovens femårige forældelse
 • Unomedical A/S - medhold ved Højesteret i, at der var fradrag for advokat- og revisorudgifter efter ligningslovens dagældende § 8 J
 • Danfoss A/S - medhold ved Højesteret i, at den foretagne toldtarifering af patronpressostater var korrekt
 • ECCO - medhold ved EU-Domstolen og Vestre Landsret i, at selskabet havde toldtariferet fodtøj korrekt
 • DTU - medhold ved Østre Landsret i sag om frister for genoptagelse af momstilsvar i forbindelse med a conto-opgørelse af delvis fradragsret
 • Deloitte (som biintervenient) - medhold ved Højesteret i den såkaldte "elevator-sag" (Finwill-sagen), hvorefter kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse ikke kunne sidestilles med salg af aktier (realitetsgrundsætningen)
 • Codan - medhold ved Østre Landsret i, at en lønnedgang, der var aftalt med forsikringsselskabet, mod i stedet at få dækket en række erhvervsmæssige omkostninger, ikke var skattepligtig for assurandørerne. Derfor var der heller ikke indeholdelsespligt
 • Aalborg Kommune - medhold ved Vestre Landsret i, at der ikke var hjemmel til at opkræve elafgift af energiforbrug til opvarmning af transformerstationer
 • Over-Hold ApS (Bonnier-koncernen) - medhold ved Højesteret i, at et købt "underskudsselskabs" underskud kunne fremføres til modregning i efterfølgende rente-indtægter (realitetsgrundsætningen)
 • Coloplast A/S, Novo Nordisk A/S og FIH A/S - medhold ved Højesteret i, at tab ved udstedelse af medarbejderaktier til favørkurs er fradragsberettiget som driftsomkostning
 • Tage Sønder - medhold ved Højesteret i, at en direktør, der optog aktionærlån og købte korte obligationer for lånene, ikke var skattepligtig af udtrækningsgevinsten på obligationerne
 • Nordsøværftet A/S - medhold ved Højesteret i, at et skibsværft kunne afskrive ordinært (som driftsomkostning) på sit tilskud til etableringen af en ny sluse i Hvide Sande ("Sluse-sagen")

Ratings

 • "The team is very good; its lawyers are smart, pragmatic and always responsive."
   (2016)
 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Capital Markets. (2016)
 • Across the board Plesner is recognised by clients and peers alike as one of the leading teams in the Danish market doing some of the most significant work.

  "Plesner are extremely responsive. The high quality of their output is equivalent to a magic circle law firm."

  "The capital markets team are professional, service minded, competent." (2016)

 • Within Capital markets, Plesner is a first tier firm.

  Plesner’s "highly experienced" equity capital markets group is jointly headed by Nicolai Ørsted and the "business-focused" Thomas Holst Laursen. (2016)
 • Impressive reputation for comprehensive equity and debt practice, including bond and share issuances, IPOs, rights offerings and private placements. Represents a wide range of listed companies and domestic and international financial institutions. Highlighted for capabilities in capital raising and securities matters.

  "Doing an outstanding job - commercial, to the point and hard-working."

  "The team has strong individuals and it works together in a very productive way."(2015)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Capital Markets. (2015)
 • Within Capital markets, Plesner is a first tier firm.

  Plesner’s equity capital markets group handles securities law and corporate matters for companies listed on the Nasdaq OMX Nordic Exchange Copenhagen. (2015)
Se flere Se færre


Vores partnere

Seneste nyt om Capital Markets

Læs alle insights om Capital Markets og MA