Vi er specialister i den almene boligsektors forhold og rådgiver almene boligorganisationer og private aktører om alle juridiske forhold i relation til almene boliger. Vi har indgående kendskab til den almene boligsektors særlige karakter og de regler, som den almene boligsektor er underlagt, og leverer specialistrådgivning i hele landet inden for alle juridiske fagområder af relevans for sektoren og dens samarbejdspartnere, uanset hvilke problemstillinger vores klienter står over for.

Et højt specialiseret team

Vores team består af højt specialiserede partnere, advokater og økonomer med indgående erfaring i den almene sektors forhold. 

Vi har specialister inden for alle juridiske fagområder af relevans for den almene boligsektor, herunder transaktioner, udbud, entreprise og planretlige forhold. Flere af vores advokater har desuden været dybt involveret i udviklingen af almenboliglovgivningen og deltager løbende i lovforberedende arbejde. Vi er således stærkt rustet til at rådgive om alle juridiske forhold og alle typer af sager i relation til den almene boligsektor.

Rådgivning om alle forhold inden for den almene boligsektor

Vi rådgiver både almene boligorganisationer og private aktører, f.eks. ejendomsudviklere, pensionsselskaber, entreprenører, arkitekter, ingeniører mv., som samarbejder med almene boligorganisationer om udvikling, opførelse og renovering af almene boliger.

Vi har ejendomsbranchens stærkeste netværk, som anvendes proaktivt sammen med vores dybe kommercielle indsigt til at skabe skræddersyede og kommercielt anvendelige løsninger i samarbejdet mellem de almene boligorganisationer og de relevante private aktører. 

Vi bistår f.eks. i forbindelse med

 • Nybyggeri og renovering af almene boliger
 • Støttetilsagnsprocessen
 • Samarbejde mellem almene boligorganisationer og private aktører
 • Omdannelse af eksisterende byggeri til almene boliger 
 • Udvikling af såvel almene boligområder som private boligområder, hvor der stilles krav om almene boliger
 • Køb og salg af grunde eller ejendomme
 • Udbud og entreprise, herunder udarbejdelse af udbudsbetingelser, entreprise- og rådgivningskontrakter mv. 
 • Projektsamarbejdsaftaler og offentlige-private partnerskaber 
 • Gennemførelse af lovbestemte udviklingsplaner under parallelsamfundspakken 
 • Etablering af sideaktivitetsselskaber og organisering af udøvelsen af aktiviteter
 • Etablering og organisering af arealudviklingsselskaber
 • Rådgivning om fortætning
 • Partnerskaber om arealudvikling mellem kommunale, almene og private aktører
 • Tilsynssager

Vores helt særlige indsigt i den almene boligsektors forhold og udviklingen af almenboliglovgivningen sætter os i stand til at løse komplekse problemstillinger inden for alle ovenstående områder.

Nybyggeri og renovering af almene boliger

Vi bistår i sager, hvor almene boligorganisationer skal gennemføre byggeprojekter i form af enten nybyggeri eller renovering af eksisterende boliger. Vi rådgiver i hele processen og bistår med at skræddersy løsningsmodeller til det projekt, der skal gennemføres.

Vi har dyb indsigt i og forståelse for de vilkår og regler, som almene boligorganisationer er underlagt, herunder arbejdsgangene hos tilsynsmyndighederne og deres håndtering af almene nybyggerier og renoveringer samt den beboerdemokratiske proces. Denne indsigt er værdifuld, uanset om vi rådgiver  almene boligorganisationer eller private aktører i relation til nybyggeri og renovering af almene boliger. 

Vi har endvidere indgående erfaring med rådgivning om de udbuds- og entrepriseretlige forhold i relation til nybyggeri og renovering af almene boliger. I forhold til almene boligorganisationer bistår vi bl.a. med fastlæggelse af udbudsstrategi og valg af udbudsprocedure, udarbejdelse af alle relevante udbuds- og kontraktdokumenter samt gennemførelsen af udbuddet frem til kontraktindgåelse. Uanset karakteren og kompleksiteten af det pågældende projekt leverer vi strategiske og operationelle løsninger, der tager højde for både de udbudsretlige spilleregler og sektorens ønsker om bæredygtighed mv. 

Økonomi er en fuldt integreret del af enhver udbudsproces. Almene boligorganisationer skal i udbudsbetingelserne beskrive alle dele af den evalueringsmodel, som ønskes anvendt ved tilbudsevalueringen. Der skal altid foretages konkret vurdering af hvilken model, som vil være egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vi har indgående erfaring med de forskellige modeller og bistår ofte med valg af model, herunder belysning af fordele og ulemper ved de forskellige modeller i forhold til det konkrete udbud.

Efter kontraktindgåelsen bistår vi med rådgivning om alle de forhold, der måtte opstå under udførelsen af arbejdet samt håndtering af evt. tvister.

I forhold til private aktører bistår vi ofte med rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, herunder med gennemgang og vurdering af udbudsbetingelser, entreprise- og rådgiverkontrakter, fastlæggelse af tilbudsstrategi samt kvalitetssikring af tilbud inden tilbudsafgivelse. Vi bistår endvidere efter kontraktindgåelsen om alle forhold, der måtte opstå under udførelsen af arbejdet samt håndtering af evt. tvister. 

Samarbejde mellem almene boligorganisationer og private aktører

Vi rådgiver om alle forhold i forbindelse med indgåelsen af samarbejde mellem almene boligorganisationer og private aktører om opførelse af almene boliger, herunder i private udviklingsprojekter, hvor der er stillet krav om almene boliger, og ved udvikling af eksisterende almene boligområder. 

Vi har indgående erfaring med de udfordringer, som almene boligorganisationer og private aktører kan stå overfor, og vi har specialiseret os i at sikre operationelle, balancerede og forventningsafstemte aftalekomplekser, som understøtter dels almenboliglovgivningen, dels det kommercielle marked, som parternes aftaler skal anvendes i gennem et projekt- eller transaktionsforløb. 

Vores klienter anvender os ofte som samlende rådgiver, der koordinerer og formidler alle rådgiveres viden for derigennem at sikre helhedsløsninger. Vores specialister har en helt særlig indsigt i den delegerede bygherremodel, herunder ved deltagelse i udviklingen af modellen og efterfølgende ved gennemførelse af en lang række projekter, hvor modellen har været anvendt. 

Vores ekspertise omfatter alle aspekter af samarbejdet, herunder hvornår samarbejdsmodellen mest hensigtsmæssigt kan anvendes, hvad samarbejdsmodellen i den konkrete sag vil indebære for såvel den almene boligorganisation som den private aktør, forhandling af aftalepakke og gennemførelse af udbudsproces mv.

Modellen indebærer, at den private aktør overfor den almene boligorganisation indestår for byggeriets realisering, herunder varetager boligorganisationens forpligtelser i henhold til udbudsreglerne. Vi har i den forbindelse betydelig erfaring med at rådgive de private aktører om udbudsreglerne og med at bistå med gennemførelsen af udbud, herunder fastlæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af alle relevante udbuds- og kontraktdokumenter samt håndtere processen frem til kontraktindgåelse og således sikre, at denne forløber efter reglerne, og at udbudsdokumenterne spiller sammen med realiseringen af projektet i øvrigt.  

Vores indgående kendskab til samarbejdsmodellen indebærer, at vi har udviklet aftalekoncepter, som sikrer parterne igennem hele processen. 

Omdannelse af eksisterende byggeri til almene boliger

Vi rådgiver om alle aspekter af omdannelse af eksisterende byggeri til almene boliger.

Vi rådgiver således bl.a. om:

 • Ejendomserhvervelsen
 • Projektudviklingen
 • Regler for sideaktiviteter og sideaktivitetsselskaber, herunder organisering af afdelingsstrukturer og drift mv.

I tæt samarbejde med vores klienter fører vi dialogen med de forskellige aktører lige fra landinspektører, naboer og forsyningsselskaber, til offentlige myndigheder, private aktører og panthavere.

Vi arbejder ud fra en kompromisløs team-tilgang, som betyder, at vores relevante specialister bliver inddraget, så sagen løses rigtigt og på den for klienten mest optimale måde. En åben og konstruktiv dialog er efter vores erfaring med til at sikre en optimal helhedsløsning for alle involverede parter.

Vores specialister

Seneste nyt om Almene Boliger