Vi har indgående kendskab til den almene boligsektors særlige karakter og de komplekse regler, som omgiver den almene boligsektor, og vi leverer specialistrådgivning i hele landet inden for alle juridiske fagområder af relevans for sektoren og dens samarbejdspartnere uanset om de er almene, private eller offentlige aktører.

Vores team omfatter både specialister med mangeårig erfaring med projektudvikling og entreprise samt specialister med baggrund inden for den almene sektor og de kommunale myndigheder, hvilket giver os en unik forståelse af de både de kommercielle, juridiske og samfundsmæssige rammer, de almene boligorganisationer agerer i. 

Når du samarbejder med os, kan du være sikker på, at du har en ansvarlig rådgiver, der er engageret i at opnå de bedste resultater for din forretning. Uanset om du har behov for rådgivning, transaktionsstøtte eller juridisk ekspertise, er vores specialister altid parate til at bistå dig med deres omfattende viden inden for almene boliger.

Almen bolig-teamet er placeret - både organisatorisk og fysisk - i en gruppe med Entreprise-teamet og Fast-Ejendom-teamet, således at vi sammen - på tværs af disse teams og i samarbejde med øvrige, relevante teams i Plesner - kan yde højt specialiseret og helhedsorienteret rådgivning inden for alle dele af almenboliglovgivningen. 

Gennem denne struktur sikrer vi bedst mulig udnyttelse af synergieffekterne ved Plesners viden om regulatoriske forhold, opførelse, køb, salg, drift og tvister vedrørende almene boliger til fordel for vores klienter.

Vi bistår blandt andet ved:

Renovering og omdannelse

Den almene bygningsmasse gennemgår i disse år omfattende forandringer gennem realisering af udviklingsplaner og helhedsplaner og gennem større støttede og ustøttede renoveringsprojekter. Vi rådgiver ved gennemførelse af renovering og væsentlige forandringer af almene boliger, herunder om nedlæggelse af boliger, ombygninger af facader, tagrenovering, indhentning af nødvendige tilladelser, tinglysning samt genhusning.

Vi rådgiver ligeledes om alle aspekter af omdannelse af eksisterende byggeri til almene boliger.

I tæt samarbejde med vores klienter fører vi dialogen med de forskellige aktører lige fra landinspektører, naboer og forsyningsselskaber, til offentlige myndigheder, private aktører og panthavere og leverer helhedsorienterede og værdiskabende løsninger. 

Flere boliger gennem fortætning

Der har de seneste år været øget opmærksomhed på muligheden for at skabe flere boliger gennem fortætning. Det har blandt andet medført, at der i almene renoveringssager efter et følg-eller-forklar-princip skal tages stilling til, om der kan ske tilførsel af almene boliger. Fortætning kan ske ved opførelse af byggeri på ledige arealer, tilbygning til eksisterende byggeri, udnyttelse af tagetager eller ved at nedrive eksisterende bygninger og opføre nye, større bygninger. Fortætning med forskellige bolig- og ejerformer kan bidrage til at skabe en blandet bydel. 

Vi bistår vores klienter ved køb og salg af boligorganisationens grundarealer eller tagarealer samt med matrikel- eller ejerlejlighedsopdeling. Vi rådgiver endvidere om forhold vedr. plangrundlag, tillægskøbesum og servitutter samt om de beboerdemokratiske regler i relation til fortætning herunder afgrænsningen af beslutningskompetencen mellem de beboerdemokratiske organer. 

Køb og salg

Køb og salg af grunde og arealer er en hjørnesten i vores ydelser, og vi sætter en ære i at skræddersy løsningsmodeller til det projekt, der skal gennemføres. 

Vi har dyb indsigt i og forståelse for de vilkår og regler, som almene boligorganisationer er underlagt, herunder arbejdsgangene hos tilsynsmyndighederne og deres håndtering af almene nybyggerier og renoveringer samt den beboerdemokratiske proces. Denne indsigt er værdifuld, uanset om vi rådgiver almene boligorganisationer eller private aktører i relation til nybyggeri og renovering af almene boliger. 

Vi bistår vores klienter i sager, hvor almene boligorganisationer skal gennemføre byggeprojekter i form af nybyggeri, fortætning eller renovering af eksisterende boliger. Vi forhandler og kvalitetssikrer pris- og kontraktvilkår i købsaftaler, så vores klient oplever en tryg og gnidningsløs transaktion fra start til slut. 

Vi rådgiver således bl.a. om:

  • Ejendomserhvervelsen
  • Projektudviklingen
  • Finansiering, herunder mulighed for anvendelse af særlige støtteordninger
  • Udbud
  • Skemasager og myndighedsgodkendelser
  • Byggesager
  • Regler for sideaktiviteter og sideaktivitetsselskaber, herunder organisering af afdelingsstrukturer og drift mv.

Samarbejde mellem almene boligorganisationer og private aktører

Vi rådgiver om alle forhold i forbindelse med indgåelsen af samarbejde mellem almene boligorganisationer og private aktører om opførelse af almene boliger, herunder i private udviklingsprojekter, hvor der i lokalplan stilles krav om almene boliger, og ved udvikling af eksisterende almene boligområder. Vores klienter anvender os ofte som samlende rådgiver, der koordinerer og formidler alle rådgiveres viden for derigennem at sikre helhedsløsninger. 

Vi har indgående erfaring med de udfordringer, som almene boligorganisationer og private aktører kan stå overfor, og vi har specialiseret os i at sikre operationelle, balancerede og forventningsafstemte aftalekomplekser, som understøtter almenboliglovgivningen, som samtidig tager højde for det kommercielle marked, som parternes aftaler skal anvendes i gennem et projekt- eller transaktionsforløb.

Delegeret bygherremodel

Vi rådgiver om opførelse af alment byggeri under den delegerede bygherremodel, som indebærer, at den private aktør overfor den almene boligorganisation indestår for byggeriets realisering. Vi bistår vores klienter med at fastlægge grænseflader mellem det almene og det private byggeri, og vi sikrer helhedsorienterede juridiske løsninger, der tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for alment byggeri.

Vi har i den forbindelse betydelig erfaring med at rådgive private aktører om udbudsreglerne og med at bistå med gennemførelsen af udbud, herunder fastlæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af alle relevante udbuds- og kontraktdokumenter samt håndtere processen frem til kontraktindgåelse og således sikre, at denne forløber efter reglerne, og at udbudsdokumenterne spiller sammen med realiseringen af projektet i øvrigt.

Byggekontrakter, byggeskader og mangler

Vi styrer vores klienter sikkert gennem komplekse byggeprojekter. Vi bistår ved udarbejdelse, forhandling og gennemgang af entreprisekontrakter og hjælper med at sikre den rette ansvarsfordeling og risikohåndtering i kontraktforholdet.

Vi rådgiver endvidere om valg af entrepriseform og valg af udbudsmodel, og vi analyserer fordele og ulemper ved de forskellige modeller i forhold til det konkrete udbud. Derudover hjælper vi med at fastlægge udbudsstrategien og vælge den rette udbudsprocedure.

I tilfælde af byggeskader og mangler bistår vi ved forhandlinger om afhjælpning og kompensation. Vi er dybt specialiserede i entrepriseretlig konfliktløsning, og vi sikrer tryghed gennem alle stadier af konfliktløsningen, herunder voldgiftsbehandlinger og retssager. 

Budgetoverskridelser

Byggeprojekter kan være komplekse, og budgetoverskridelser kan have betydelige konsekvenser for bygherren. Vi bistår vores klienter fra projektudviklingsfasen, gennem myndighedsgodkendelser og ved indgivelse af Skema A, B og C, og vi hjælper med at identificere potentielle risici og minimere dem, inden de påvirker projektets budget. 

I tilfælde af budgetoverskridelser hjælper vi med at identificere mulighederne for opnåelse af økonomisk dækning for overskridelserne, fx gennem forsikringsdækning og afdækning af ansvarspådragende adfærd hos kontraktparter. Opstår der tvister, styrer vi - i tæt samarbejde med vores anerkendte entrepriseteam - vores klienter sikkert gennem tvisten.

Innovation og udvikling

Den almene sektor er en aktiv og vigtig aktør i samfundet, som bidrager til at understøtte og udvikle samfundsmæssige og boligpolitiske dagsordener. Den almene sektor er omfattet af tæt lovregulering, der løbende skal tilpasses for at holde trit med samfundets udvikling. Der er derfor et kontinuerligt  behov for at evaluere og udvikle ny lovgivning med henblik på at sikre, at de lovgivningsmæssige rammer for den almene boligsektor understøtter sektorens rolle i samfundsudviklingen. 

Vi bistår vores klienter med at identificere eventuelle barrierer for udviklingen af den almene boligsektor, og i tæt samarbejde med vores klienter identificerer vi nye løsninger og udvikler gennemarbejdede forslag til ny eller supplerende lovgivning, der kan understøtte samfundets og sektorens behov for fx bæredygtighed og fælleskaber. Vi benytter proaktivt vores kendskab til myndighedernes arbejdsgange og vores netværk hos almene boligorganisationer, myndigheder og private aktører til hjælpe vores klienter med at drive udviklingen af den almene sektor.

Bæredygtighed og fællesskaber

Den almene boligsektor spiller en afgørende rolle i skabelsen af blandede og socialt bæredygtige byer, bl.a. gennem opførelsen af betalbare boliger, beboere med forskellige baggrunde og indkomstniveauer kan bo side om side.

Ved omdannelse af eksisterende boligområder og udvikling af nye byområder handler bæredygtighed blandt andet om at skabe bedre miljømæssige, økonomiske og socialt bæredygtige rammer, bl.a. ved at integrere bæredygtighedsprincipper og -praksis på tværs af design, konstruktion og drift. 

I tæt samarbejde med vores team for fast ejendom hjælper vi vores klienter med at skabe de juridiske rammer for bæredygtighed og fællesskab i udviklings- og renoveringsprojekter.

Vores specialister

Seneste nyt om Almene Boliger