MAR - Markedsmisbrugsforordingen - Plesner

MAR - Markedsmisbrugsforordningen

Den nye markedsmisbrugsforordning trådte i kraft den 3. juli 2016. På denne temaside præsenteres løbende de vigtigste dokumenter fra EU og danske myndigheder. Samtidig opdateres siden med alt materiale, som Plesner publicerer vedrørende forordningen.

Den 3. juli 2016 fik markedsmisbrugsforordningen (nr. 596/2014) direkte virkning i alle EU-lande og erstattede i Danmark den daværende regulering af markedsmisbrug i værdipapirhandelsloven. Dermed blev dansk rets dagældende regler ophævet og erstattedes af tilsvarende EU-baserede regler.

Markedsmisbrugsforordningen ændrer de eksisterende regler på en række områder, samtidig med, at der indføres en række nye regler og begreber. Ændringerne vil bl.a. have betydning for reglerne om offentliggørelse af intern viden, insiderlister, indberetning af ledende medarbejderes transaktioner, insiderhandel, kursmanipulation, videregivelse af intern viden, offentliggørelse og udbredelse af investeringsanalyser, stabilisering og tilbagekøbsprogrammer, myndighedernes beføjelser og whistleblowerordninger.

EU-regulering

Forordning om markedsmisbrug (MAR)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og om ophævelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF.
MAR (dansk)
MAR (engelsk)

Plesners paragrafnøgle til MAR
Plesners oversigt over MARs vigtigste ændringer for udstedere

Forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014. (Artikel 56 medfører ændringer til MAR artikel 19). 
Dansk
Engelsk

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (Artikel 2 udskyder ikrafttrædelsestidspunktet for visse bestemmelser i MAR)
Dansk

Engelsk

Direktivet om markedsmisbrug (MAD II)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/57/EU af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (finder ikke anvendelse i Danmark pga. retsforbeholdet).
MAD II (dansk)
MAD II (engelsk)

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (Whistleblower)
Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske og mulige overtrædelser af nævnte forordning til de kompetente myndigheder.
Gennemførelsesdirektiv (dansk)
Gennemførelsesdirektiv (engelsk)

Gennemførelsesforordninger
Gennemførelsesforordning (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring af insiderliste.
Dansk
Engelsk


Gennemførelsesforordning (EU) 2016/523 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det format og det skema, hvori ledende medarbejderes transaktioner skal indberettes og offentliggøres.
Dansk
Engelsk

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder.
Dansk
Engelsk

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller, der skal anvendes af markedsdeltagere, der videregiver viden, og formatet for optegnelserne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014. 
Dansk
Engelsk

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014.
Dansk
Engelsk

Delegerede forordninger
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/522 af 17. december 2015 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår en undtagelse for vise offentlige organer og centralbanker i tredjelande, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere.
I forordningen fastsættes nærmere regler for visse offentlige organer og centralbanker, for indikatorerne for markedsmanipulation, for typerne af transaktioner, som udløser en forpligtelse til at indberette transaktioner m.v. 
Dansk
Engelsk

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/908 af 26. februar 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf.

I forordningen fastsættes nærmere regler for fastlæggelsen af en accepteret markedspraksis. 
Dansk
Engelsk
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/909 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet af anmeldelser, der skal indgives til kompetente myndigheder og for indsamling, offentliggørelse og vedligeholdelse af listen over anmeldelser.

I forordningen fastsættes nærmere regler fsva. tekniske standarder for indholdet af de anmeldelser, som skal indgives til de kompetente myndigheder, herunder nærmere regler for listen over de pågældende anmeldelser. 
Dansk
Engelsk

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger.

I forordningen fastsættes nærmere regler for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger. 
Dansk
Engelsk

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/957 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner.

I forordningen fastsættes nærmere regler fsva. tekniske standarder for ordninger, systemer, procedurer og indberetningsskemaer, som skal anvendes i forbindelse med misbrugspraksis m.v.
Dansk
Engelsk

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter.

I forordningen fastsættes nærmere regler fsva. tekniske standarder i relation til fremlæggelse af investeringsanbefalinger m.v. 
Dansk
Engelsk

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller, der skal anvendes af markedsdeltagere, der videregiver viden, og formatet for optegnelserne.

I forordningen fastsættes nærmere regler om systemer og indberetningsmodeller, som skal anvendes af markedsdeltagere, som videregiver viden. 
Dansk
Engelsk

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markedssonderinger.

I forordningen fastsættes nærmere regler fsva. tekniske standarder for procedurer m.v. for markedsdeltagere, som videregiver viden som led i markedssonderinger.
Dansk
Engelsk

Officielle MAR-retningslinjer fra ESMA (MAR Guidelines) 

Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden (ESMA/2016/1478)
Dansk
Engelsk

Personer, der modtager markedssonderinger (ESMA/2016/1477)
Dansk 
Engelsk

Øvrige dokumenter fra ESMA
ESMA's temaside om markedsmisbrug

Kommissionens temaside om markedsmisbrug

Dansk lovgivning

Værdipapirhandelsloven
(Gældende til frem til 3. juli 2016) 

Udkast til forslag til Lov om kapitalmarkeder

L 39 - Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFIer, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Lovforslag som fremsat (13. oktober 2016)

L 159 - Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter).
Lovforslag som fremsat (30. marts 2016)
Forslag som vedtaget (3. juni 2016)

Bekendtgørelse nr. 561 af 1. juni 2016 om ophævelse af bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser
Læs mere

Bekendtgørelse nr. 562 af 1. juni 2016 om ophævelse af bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis
Læs mere

Høring over udkast til forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v.
Læs mere

Lov nr. 632 af 8. juni 2016 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven
Læs mere

Bekendtgørelse nr. 684 af 8. juni 2016 om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
Læs mere

Nyt fra Finanstilsynet

Nyhed - 6. januar 2017: "Nye Q&A’s fra ESMA om markedsmisbrugsforordningen"

Nyhed - 19. december 2016: "Udsættelse af offentliggørelse af intern viden"

Nasdaq-regler

Ændringer i Nasdaq Stockholm Rule book for udstedere samt for Nasdaq First North. Ikrafttrædelse 3. juli 2016.
Nasdaq First North Nordic – Rulebook 
Rule book for Issuers – Nasdaq Stockholm

Ændringer i Nasdaqs regler for udstedere af aktier af 26. november 2015 samt i Nasdaqs regler for udstedere af obligationer af 1. juni 2013. Ikrafttrædelse 3. juli 2016.
Regler for udstedere af aktier (samt Regulatory Notice – her)
Regler for udstedere af obligationer (samt Regulatory Notice – her

 
 
 

Seneste nyt om MAR